Inicio > Recursos > Publicacións
Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Compartir
Estudo das necesidades das persoas maiores de 65 anos que viven soas. Resumo executivo, xullo de 2013
Publicación encadrada no Proxecto europeo de envellecemento activo, cofinanciado con fondos FEDER, no marco da segunda convocatoria do POCTEP 2007-2013 na que se analizan as necesidadesdas persoas maiores de 65 anos que viven soas.
As entidades colaboradoras de adopción internacional
Esta guía pretende axudar as persoas que se dirixen á adopción internacional a coñecer e comprender cal é o papel destas entidades no proceso de intermediación.
Consellos de fisioterapia : para coidadores e coidadoras profesionais de maiores e de persoas en situación de dependencia
O manual ten como principal obxectivo favorecer a práctica ergonómica preventiva no sector da dependencia e do coidado dos maiores. Resulta tamén unha importante ferramenta para os profesionais de cara á formación e apoio ás persoas coidadoras no ámbito familiar.
Vis a Vis. Revista do Módulo 1 "Nelson Mandela". Centro Penitenciario de Teixeiro
Revista elaborada polos internos do Módulo 1 do Centro Penitenciario de Teixeiro. As diferentes colaboracións, de temática diversa, están coordinadas polo Equipo de Inclusión Social deste centro.
Eu son Elvira : Un relato sobre o bo trato ás persoas maiores
Redactado en primeira persoa, a protagonista deste relato narra o día a día nun centro residencial de persoas maiores e dá recomendacións que axudan a mellorar a relación entre usuarios e profesionais. Supón, xa que logo,unha reflexión para os profesionais da xerontoloxía.
Iniciativas a prol duns territorios inclusivos. Proxecto Symbios
O cambio demográfico afecta cada vez máis un maior número de rexións europeas que empeza a ser considerado un risco. As consecuencias precisan ser afrontadas como un desafío, en especial naquelas áreas rurais desfavorecidas e periféricas.
Manual para o uso do modelo de informe social para a área de inclusión
Ferramenta de traballo dirixida aos traballadores sociais de Galicia que ten como finalidade facilitar a utilización do informe social para a inclusión (ISI), unificar e homoxeneizar criterios e simplificar trámites e xestións administrativas.
Manual técnico do 4º nivel do Sistema de información de usuarios de servizos sociais, SIUSS
Manual que xurdiu da necesidade de recoller as demandas, valoracións e recursos propios dos servizos sociais comunitarios existentes na nosa comunidade autónoma.

Páxinas