Inicio > Recursos > Publicacións

Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Guía de recursos do sistema de protección de menores

Ferramenta de traballo para dar a coñecer a profesionais e familias, os recursos dispoñibles en Galicia no sistema de detección de maltrato, medidas de prevención, axudas ou sistemas de asesoramento e para atender nenos en situación de especial vulnerabilidade.

Informe de seguimento 2012. Plan de acción integral para as persoas con discapacidade. Galicia, 2010-2013

Neste documento recóllense os datos relativos ás actuacións executadas durante o exercicio 2012 no marco do Plan de acción integral para as persoas con discapacidade de Galicia 2010-2013.

Guía para a asignación de servizos sociais a persoas en situación de dependencia

O Modelo que se presenta parte do estudo dos distintos colectivos que se inclúen na Carteira de servizos para persoas dependentes, prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal.

Informe de seguimento 2012. Plan galego das persoas maiores 2010-2013, horizonte 2015

Informe de seguimiento 2012 no que se dá conta das actuacións implantadas polo Goberno galego en resposta á programación establecida no Plan galego das persoas maiores 2010-2013, horizonte 2015.

Guía sobre avances científico tecnolóxicos no campo da atención sociosanitaria : plataforma tecnolóxica de innovación

A información que recolle esta guía ten a súa base no traballo desenvolvido ao abeiro do proxec­to Envellecemento + Activo polo Comité transfronteirizo de exper­tos/as en prevención e detección precoz da dependencia.

Xantar na casa : Manual para a práctica

Folleto informativo sobre o programa Xantar na Casa, xestionado polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar en colaboración coa Consellería de Traballo e Benestar e os concellos de Galicia adheridos a este programa.

Plan galego das persoas maiores 2010-2013, horizonte 2015 : informe de seguimento 2013

Este informe dá conta das actuacións implantadas polo Goberno galego en resposta á programación correspondente ao ano 2013. Este plan ten como principal finalidade lograr un maior recoñecemento social das persoas maiores, a súa protección e a mellora dos recursos asistenciais.

Plan de acción integral para as persoas con discapacidade. Galicia, 2010-2013 : informe de seguimento, 2013

O informe dá conta das actuación implantadas polo Goberno galego en resposta á programación correspondente ao ano 2013.

Páxinas