Contacto

Subdirección Xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais


Correo-e: inspeccion.centros@xunta.gal

 

Servizo de Inspección de Maiores, Discapacidade e Dependencia

Teléfono: 881 999 592
Correo-e: inspeccion.maioresediscapacitados@xunta.gal

 

Servizo de Inspección de Familia e Menores

Teléfono: 981 957 680
Correo-e: inspeccion.familiaemenores@xunta.gal

 

Servizo de Inspección de Servizos Comunitarios e Inclusión Social

Teléfono: 981 957 832
Correo-e: inspeccion.comunitarioseinclusion@xunta.gal

 

Nota: De acordo co disposto no artigo 38 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as caixas de correo electrónico anteriores teñen a consideración de canles de interacción informal coa finalidade de proporcionar información xeral en tempo real, así como de dar resposta de natureza meramente orientativa ou informativa a determinadas cuestións. As respostas dadas no marco das interaccións informais non serán en ningún caso vinculantes nin para a persoa que as formule nin para o órgano ou a unidade que as conteste. Porén, tales canles non serven para a válida presentación de solicitudes, escritos, comunicacións, recursos ou reclamacións, para o que haberá que aterse ao disposto na normativa reguladora do procedemento administrativo común, na lei de administración dixital de Galicia e na restante normativa aplicable.