Inicio > Contacto

Contacto

Consellería de Política Social

San Caetano, s/n (ver mapa)
15871 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 545400
Fax: 981 545 620
Email: gabinete.politicasocial@xunta.es

Póñase en contacto con nós, a través do seguinte formulario:

Max. 1000 caracteres
CAPTCHA
Esta pregunta é para comprobar si vostede é unha persoa e evitar os envíos de spam automatizado.
Imaxe CAPTCHA
Introduza os caracteres amosados na imaxe.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

                        ×
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Política Social e Xuventude
Finalidades do tratamento Responder as dúbidas e suxerencias recibidas.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento da persoa interesada
Destinatarios dos datos non se prevén comunicaciones a terceros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais