Inicio > Áreas > Familia e infancia > Familias Monoparentais

Familias Monoparentais

FAMILIAS MONOPARENTAIS

QUE É O CERTIFICADO DE FAMILIA MONOPARENTAL?

É un documento oficial que certifica que unha familia cumpre os requisitos para ser considerada familia monoparental.

QUEN OUTORGA O CERTIFICADO DE FAMILIA MONOPARENTAL?

En Galicia, este certificado é expedido pola Consellería de Política Social e Xuventude da Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.

QUEN PODE SOLICITAR O CERTIFICADO DE FAMILIA MONOPARENTAL?

En Galicia, considérase familia monoparental o núcleo formado por un único proxenitor e os fillos ao seu cargo. É requisito non convivir con outra persoa coa que se manteña unha relación análoga á conxugal.

Para ter a consideración de familia monoparental é preciso estar nalgún dos seguintes supostos:

a) As persoas que afrontan a maternidade ou paternidade en solitario.
b) As familias formadas por un cónxuxe viúvo/a e os seus fillos/as.
c) As familias na que un proxenitor queda a cargo dos fillos/as sen que haxa custodia compartida.

Ademais, teñen a mesma consideración que o fillo ou a filla:

a) As persoas unidas ao único proxenitor por razón de tutela ou acollemento.
b) O concibido, sempre que mediante a aplicación desta asimilación se obteña maior beneficio.

En todo caso, os requisitos están recollidos na Lei 3/2011 do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia.

COMO PODO SOLICITAR O CERTIFICADO?

Para solicitar o certificado de familia monoparental é preciso presentar unha solicitude na que se especifique o seguinte:

 • Nome, apelidos e NIF
 • Indicar que se solicita o certificado de familia monoparental.
 • Indicar preferencia para recibir comunicación e certificado: electrónica (indicar móbil e email) o postal (indicar dirección).

QUE DOCUMENTACIÓN TEÑO QUE PRESENTAR SE É A PRIMEIRA VEZ QUE SOLICITO O CERTIFICADO?

1. Cando no libro de familia só aparece un proxenitor.

Deberá acompañar a seguinte documentación:

 • Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante.
 • Copia do libro de familia ou certificado de nacemento dos fillos.
 • Certificado de empadroamento conxunto da unidade familiar.
 • -Declaración xurada ou responsable de non manter unha relación de convivencia análoga á conxugal.
 • Certificado negativo de inscrición no Rexistro Autonómico de Parellas de Feito de Galicia. *sede electrónica PR212D
 • Se ten fillas ou fillos de idades comprendidas entre os 21 e os 25 anos (ambas as idades incluídas), documentación acreditativa de que as fillas ou os fillos están a estudar (certificado expedido polo centro educativo ou matrícula xunto co xustificante do pago da mesma).Estarán exentos o fillos con unha discapacidade igual ou superior ao 33% (neste caso deberán presentar o certificado do grao de discapacidade).

2 Cando no libro de familia aparecen dous proxenitores, pero:

a) Hai sentenza de divorcio ou separación ou convenio regulador (aprobado/ratificado no xulgado) e o proxenitor/a queda a cargo das fillas e fillos sen que haxa custodia compartida ( no caso de que haxa custodia compartida non procede )

Neste caso debe presentar:

 • Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante.
 • Copia do libro de familia ou certificado de nacemento dos fillos.
 • Certificado de empadroamento conxunto da unidade familiar.
 • Declaración xurada ou responsable de non manter unha relación de convivencia análoga á conxugal.
 • Certificado negativo de inscrición no Rexistro Autonómico de Parellas de Feito de Galicia. *sede electrónica PR212D
 • A copia da sentenza ou da resolución xudicial que estableza as medidas paterno-filiais dos fillos e fillas en común, acompañada no seu caso, do correspondente convenio regulador.
 • Se ten fillas ou fillos de idades comprendidas entre os 21 e os 25 anos (ambas as idades incluídas), documentación acreditativa de que as fillas ou os fillos están a estudar (certificado expedido polo centro educativo ou matrícula xunto co xustificante do pago da mesma). Estarán exentos o fillos con unha discapacidade igual ou superior ao 33% (neste caso deberán presentar o certificado do grao de discapacidade).

b) Falecemento dun dos proxenitores

Documentación a presentar:

 • Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante.
 • Copia do libro de familia ou certificado de nacemento dos fillos.
 • Certificado de empadroamento conxunto da unidade familiar.
 • Declaración xurada ou responsable de non manter unha relación de convivencia análoga á conxugal.
 • Certificado negativo de inscrición no Rexistro Autonómico de Parellas de Feito de Galicia. *sede electrónica PR212D
 • Certificado de defunción, no caso de que non figure no libro de familia.
 • Se ten fillas ou fillos de idades comprendidas entre os 21 e os 25 anos (ambas as idades incluídas), documentación acreditativa de que as fillas ou os fillos están a estudar (certificado expedido polo centro educativo ou matrícula xunto co xustificante do pago da mesma).Estarán exentos o fillos con unha discapacidade igual ou superior ao 33% (neste caso deberán presentar o certificado do grao de discapacidade).

QUE DOCUMENTACIÓN TEÑO QUE PRESENTAR SE QUERO RENOVAR UN CERTIFICADO?

 • Certificado de empadroamento conxunto da unidade familiar.
 • Declaración xurada ou responsable de non manter unha relación de convivencia análoga á conxugal.
 • Certificado negativo de inscrición no Rexistro Autonómico de Parellas de Feito de Galicia. *sede electrónica PR212D
 • Se ten fillas ou fillos de idades comprendidas entre os 21 e os 25 anos (ambas as idades incluídas), documentación acreditativa de que as fillas ou os fillos están a estudar (certificado expedido polo centro educativo ou matrícula xunto co xustificante do pago da mesma). Estarán exentos o fillos con unha discapacidade igual ou superior ao 33% (neste caso deberán presentar o certificado do grao de discapacidade).
 • A tramitación da solicitude de renovación será a mesma que para a  obtención do primeiro certificado.

ONDE SOLICITO O CERTIFICADO?

 • Por rexistro oficial (rexistro da Xunta de Galicia ou dun concello) ou correo postal:
  • Deberán remitir unha solicitude ( pode usarse como modelo o documento contido neste enlace:

 https://www.xunta.gal/ficheiros/atencion-cidadania/Solicitude-G.pdf) , xunto coa documentación indicada, a:
Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (Familia Monoparental)
Servizo de Apoio á Familia, á Infancia e á Adolescencia
San Caetano s/n
15781 Santiago de Compostela

CANTO DURA O CERTIFICADO?

Un ano dende a solicitude