Inicio > Áreas > Familia e infancia > Familias Monoparentais

Familias Monoparentais

   CERTIFICADO DE FAMILIA MONOPARENTAL   

As familias monoparentais galegas poden solicitar un documento oficial da Xunta de Galicia que certifica que se cumpre cos requisitos para ser considerada familia monoparental e, polo tanto, pode ter acceso a un conxunto de beneficios e vantaxes asociadas.

Todos os certificados de familia monoparental expedidos pola Xunta de Galicia cuxa data de caducidade se produza entre o 01/04/2023 e o 31/12/2023, ambos inclusive, pasan a ter unha nova data de caducidade que é dous anos posterior á data de caducidade fixada no certificado.

QUE BENEFICIOS TEN UNHA FAMILIA MONOPARENTAL?

As familias galegas que obteñan o certificado de Familia Monoparental da Xunta de Galicia poderán acceder a beneficios por parte das administracións públicas. No caso dos relativos á Xunta de Galicia, algúns destes beneficios son: 

 • Protección preferente no acceso á vivenda de protección autonómica.
 • A consideración de monoparentalidade terase en conta no acceso á Renda de Inclusión de Galicia (Risga) e ás axudas de inclusión social.
 • Puntuación adicional no baremo para a adxudicación de prazas nas escolas infantís públicas de 0 a 3 anos (1ª ciclo de Educación Infantil).
 • Redución dun 20% nas tarifas de comedor nas escolas infantís públicas de 0 a 3 anos (1ª ciclo de Educación Infantil).
 • Acceso a programas específicos, como o "Programa de Apoio a familias monoparentais" que desenvolve a entidade Cáritas Diocesana - Santiago e que se centra en facilitar o acceso ao mundo laboral e previr situacións de risco.
 • Preferencia no acceso en todas as quendas no programa de "Vacacións Familiares" da Xunta de Galicia nas Residencias de Tempo Libre da Xunta en Panxón - Nigrán e O Carballiño.
 • Bonificación dos prezos para a campaña de verán nos campamentos xuvenís organizados pola Xunta de Galicia, cunha redución de ata o 50%. Este desconto aplícase tamén no resto de programas da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
 • Preferencia na adxudicación de prazas para mozos e mozas (de 16 a 30 anos) nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social e Xuventude.
 • Preferencia na admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.
 • Puntuación adicional no baremo para o acceso ao servicio de casas niño subvencionado pola Xunta de Galicia
COMO PODO SOLICITAR O CERTIFICADO?
 

1. Que familias poden solicitalo?

En Galicia, considérase familia monoparental o núcleo formado por un único proxenitor e os fillos a seu cargo. É un requerimento non convivir con outra persoa coa se manteña unha relación análoga á conxugal.

Hai que ter en conta que se considera "familia monoparental" a algúns dos seguintes supostos: 

a) As persoas que afrontan a maternidade ou paternidade en solitario.

b) As familias formados por unha persoa viúda e os seus fillos.

c) As familias nas que un proxenitor que a cargo dos fillos sen que haxa custodia compartida. 

Ademais, teñen a mesma consideración que o fillo ou filla aqueles menores "tutelados" ou en "acollemento" por un único proxenitor.

En todo caso, os requisitos están recollidos na Lei 3/2011 do 30 de xuño, de apoio á familia é á convivencia de Galicia.

2. Onde solicito o certificado?

 • Por medios electrónicos:

Cubrindo un modelo PR004A da sede electrónica de la Xunta de Galicia e achegando a solicitude á que se refire e demais documentación.

 • Por rexistro oficial (rexistro de la Xunta de Galicia ou dun Concello) ou correo postal:

Deberán remitir unha solicitude (pode usarse como modelo o documento que hai neste link: https://www.xunta.gal/ficheiros/atencion-cidadania/Solicitude-G.pdf xunto coa documentación indicada, a:

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (Familia Monoparental)

Servicio de Apoio á Familia, Infancia e Adolescencia

Xunta de Galicia

Edificio Administrativo de San Caetano s/n, 15781, Santiago de Compostela

3. Que documentación teño que presentar se é a primeira vez que o solicito?

Para solicitar o certificado de familia monoparental é necesario presentar unha solicitude na que se especifique o siguiente:

Nome, apelidos e DNI/NIF. Indicar que se solicita o certificado de familia monoparental. Indicar preferencia para recibir comunicacións e o certificado: electrónica (indicar móbil e correo electrónico) ou postal (indicar dirección)

Se no libro de familia aparecen dous proxenitores, pero:

a) Hai sentencia de divorcio, separación ou convenio regulador (aprobado/ratificado no xulgado) e o proxenitor queda a cargo dos fillos sen que haxa custodia compartida (no caso de que haxa custodia compartida non procede).

Endadir á documentación anteriormente citada a copia da sentenza ou da resolución xudicial que establece as medidas paterno-filiais dos fillos en común, acompañada, do correspondente convenio regulador, se é o caso.

 • Declaración xurada ou responsable de non mantener unha relación de convivencia análoga á conxugal.
 • Certificado negativo de inscripción no Rexistro Autonómico de Parellas de Feito de Galicia
 • Se tes fillas ou fillos de idades comprendidas entre os 21 e os 25 anos (ambas incluídas), documentación acreditativa de que están estudando (certificado expedido polo centro educativo ou matrícula co xustificante de pago). Estarán exentos os fillos cunha discapacidade igual ou superior ao 33% (neste caso é preciso presentar o certificado de grado de discapacidade)

Documentación a prestar coa solicitude:

Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante. Copia do libro de familia ou certificado de nacemento dos fillos. Certificado de empadroamento conxunto da unidade familiar.

b) Fallecemento dun dos proxenitores

Engadir á documentación o certificado de defunción, no de que non figure no libro de familia.  

4. Canto dura o certificado?

Os certificados solicitados ou renovados a partir do 1 de abril de 2023 teñen unha validez de dous anos desde a data de solicitude. 

5. Que teño que presentar se quero renovalo?

A tramitación da solicitude de renovación será a mesma que para a obtención do primeiro certificado. Documentación:

 • Certificado de empadroamento conxunto da unidade familiar.
 • Declaración xurada ou responsable de non manter unha relación de convivencia análoga á conxugal.
 • Certifica

6. Que prazo ten a Xunta para resolver a miña solicitude?

O prazo máximo que ten a Xunta para resolver a solicitude de certificado de monoparentalidade é de tres meses, a contar desde a presentación da solicitude.

 • Se a documentación enviada coa solicitude está completa, o certificado emitirase nese prazo máximo de tres meses.
 • Se a documentación está incompleta, a Xunta solicitaralle a correspondente emenda.