Casas niño

   QUE SON AS CASAS NIÑO?   

As casas niño son un modelo de atención á infancia de 0 a 3 anos adaptado ás características dos concellos do ámbito rural de Galicia nos que, pola súa baixa poboación, non resultan viables os modelos tradicionais de servizos de atención á primeira infancia.

O servizo, que se presta por medio de profesionais autónomos ou cooperativas de traballo asociado, pode estar emprazado no domicilio da persoa titular ou nun local propio, cedido ou alugado ao efecto. En ambos casos a infraestrutura que dá  soporte á casa niño deberá estar acondicionada de acordo aos requisitos establecidos nas bases da convocatoria de axudas polas que se crea este recurso, formulados de acordo cos parámetros de deseño dos espazos educativos para menores de tres anos.

Que servizos prestan?

As casas niño ofrecen unha atención integral e personalizada a un máximo de cinco nenos e nenas en idades comprendidas entre os tres meses e os tres anos de idade.

Esta atención, organizada baixo criterios de flexibilidade, combina os tempos destinados ás rutinas do sono, da comida, da hixiene propia con outros destinados a actividades específicas segundo as características dos nenos e nenas, de maneira que ambos se complementen e sirvan para afianzar todas as aprendizaxes que fan posible o desenvolvemento integral dos nenos nos distintos planos físico, motor, emocional, afectivo, social e cognitivo, en estreita colaboración coas familias.

Horario
Desenvólvese con carácter gratuíto na modalidade de atención diúrna de luns a venres durante todo o ano, agás os días festivos e un mes de cada doce no que a casa niño permanece pechada por vacacións. As familias poden levar os nenos e nenas un máximo de oito horas diarias nun horario flexible que se pactará co/coa profesional que desenvolve o proxecto.

A atención prestada comprende tamén o servizo de cociña que consiste na preparación final dos alimentos elaborados previamente polas familias e achegados diariamente á casa niño para o seu consumo no momento do comedor.
 

Quen pode asistir a unha casa niño?
Os nenos e as nenas empadroados no concello nos que esta se sitúa ou nun limítrofe onde non existan recursos de atención á infancia de ata tres anos de idade e acreditar o cumprimento do calendario de vacinación infantil do Programa galego de vacinación.
 

Que teño que facer para inscribir o meu fillo ou filla nunha casa niño?
Deberá dirixirse á persoa titular do servizo para informarse do prazo de presentación de solicitudes de cada curso así como da documentación que lle deberá achegar coa solicitude.
 

Cales son as casas niño que están actualmente en funcionamento en Galicia?

Podes ver as casas niño que están en funcionamento en Galicia actualmente premendo nesta lista.