Inicio > Áreas > Familia e infancia > Orientacion E Mediacion Familiar > Puntos de encontro familiar

Puntos de encontro familiar

Os Puntos de Encontro Familiar (PEF) son instalacións que preservan a relación entre os menores e as persoas das súas familias en situación de crise. Procuran a seguridade e o benestar dos menores, favorecen os vínculos coas súas familias e facilitan o cumprimento do réxime de visitas.

Os PEF son un equipamento social, de carácter neutral e especializado para o cumprimento do réxime de visitas establecido pola autoridade competente.

Teñen por obxecto favorecer a relación entre os menores e as súas familias cando hai unha situación de separación, divorcio, nulidade, tutela ou calquera outro suposto de interrupción da convivencia familiar, así como cando o exercicio do dereito de visitas se vexa interrompido ou o seu cumprimento resulte difícil ou conflitivo.

Que intervencións se realizan nos PEF?

Con respecto a execución do réxime de visitas:

  • Entregas e recollidas das e dos menores: Intervención dos profesionais nos momentos en que os familiares acoden ao servizo para entregar ou recoller ao menor no desenvolvemento do réxime de visitas. Nestes casos, o PEF actúa como intermediario e supervisor desas entregas e recollidas.
  • Visitas tuteladas: aquelas que se desenvolven de forma controlada baixo a supervisión e presenza continuada dun profesional do servizo por un tempo máximo de dúas horas.
  • Visitas supervisadas: aquelas que se desenvolven por un tempo máximo de dúas horas, sen a presenza continuada do equipo técnico, especialmente en casos nos que a persoa proxenitora que ten o dereito de visita careza de vivenda na localidade.

Ademais do cumprimento do réxime de visitas tamén leva a cabo outras intervencións:

  • Deseño e desenvolvemento dun programa psicosocioeducativo individualizado de intervención coas familias e os menores, coa finalidade de acadar a normalización das relacións familiares.
  • Orientación e apoio familiar proporcionando información, atención e asesoramento ás persoas proxenitoras e aos menores, propiciando o desenvolvemento de relacións materno/paterno-filiais axeitadas.
  • Intervención en negociación e aplicación de técnicas mediadoras. O equipo técnico poderá, se o considera axeitado e conta coa vontade das partes, intervir aplicando técnicas mediadoras para conseguir acordos que permitan adecuar o réxime de visitas á realidade familiar, así como para favorecer o exercicio da coparentalidade.
  • Intervencións encamiñadas a reducir o impacto da nova situación familiar e preparar as persoas proxenitoras e aos seus fillos para que as relacións entre eles se cheguen a normalizar e a realizar coas maiores garantías posibles.
  • Rexistro e documentación das actividades realizadas.

PUNTOS DE ENCONTRO FAMILIAR

Localizacións dos Puntos de Encontro Familiar en Galicia:

PROVINCIA LOCALIDADE TELÉFONO

A CORUÑA

A CORUÑA

981297534

A CORUÑA

FERROL

981369217

A CORUÑA

RIBEIRA

881867425

A CORUÑA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

981577595

LUGO

LUGO

982229861

OURENSE

OURENSE

988211031

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

986861999

PONTEVEDRA

VIGO

986376181

 

INFORMACIÓN E ASESORAMENTO

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Subdirección Xeral de Política Familiar, Infancia e Adolescencia: 981 957 165