Inicio > Consellería > Organismos adscritos

Organismos adscritos

Consorcio Gallego

 

   

               QUE É O CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR? 

 

 

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar está integrado pola Xunta de Galicia e 272 concellos galegos. Ten como obxectivo o desenvolvemento dunha rede de servizos sociais homoxénea e calidade na comunidade autónoma a través da participación na dirección e xestión destes servizos no ámbito local. Os equipamentos xestionados polo Consorcio son escolas infantís, centros de día e fogares residenciais para maiores dependentes ou en risco de dependencia.

Ademais, desenvolve o programa "Xantar na Casa", o programa "Quérote" de asesoramento afectivo-sexual a través de centros con ese mesmo nome, e, a través dos equipos multidisciplinares das Oficinas de Igualdade e Benestar (Oficinas I+B), leva a cabo actuacións para a promoción da igualdade, a inclusión de persoas e colectivos en risco de exclusión e de apoio á educación familiar. 


Agass

 

               QUE É A AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS?       

 

 

A Axencia Galega de Servizos Sociais foi constituida o 27 de xuño de 2014 pola Xunta de Galicia para a xestión de escolas infantís. Na actualidade dependen da Axencia 27 escolas infantís destinadas a nenos e nenas de 0 a 3 anos. Os centros están situados polas catro provincias galegas e contan cunha capacidade para prestar atención educativa a máis de 2000 pequenas e pequenos.


FUNGA

 

               QUE É A FUNGA?

 

A Funga naceu no ano 1996 co nome de Fundación Galega para a Tutela de Adultos, ante a necesidade de prestar unha atención persoal e xurídica especializada ás persoas maiores de idade coa capacidade de obrar modificada xudicialmente ou incursas nun procedemento de modificación da capacidade de obrar.

Foi clasificada como mixta por Orde da Consellería de Presidencia e Administración Pública do 19 de decembro de 1996, declarada de interese galego por Orde da Consellería de Presidencia e Administración Pública do 10 de xaneiro de 1997 e inscrita no Rexistro Único de Fundacións de Interese Galego co número 1996/14. Por orde do 21 de marzo de 2006 modificouse a clasificación definíndose como benéfico-social.