Inicio > Consellería > Organismos adscritos

Organismos adscritos

Consorcio Gallego

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar está integrado pola Xunta de Galicia e 272 concellos galegos. Ten como obxectivo o desenvolvemento dunha rede de servizos sociais homoxénea e calidade na comunidade autónoma a través da participación na dirección e xestión destes servizos no ámbito local.

Os equipamentos xestionados polo Consorcio son escolas infantís, centros de día e fogares residenciais para maiores dependentes ou en risco de dependencia.

Asimesmo, desenvolve o programa "Xantar na Casa", o programa "Quérote" de asesoramento afectivo-sexual a través de centros con ese mesmo nome, e, a través dos equipos multidisciplinares das Oficinas de Igualdade e Benestar (Oficinas I+B), leva a cabo actuacións para a promoción da igualdade, a inclusión de persoas e colectivos en risco de exclusión e de apoio á educación familiar. 

 

Agass

A Xunta constituíu o 27 de xuño de 2014 a Axencia Galega de Servizos Sociais eo seu Consello Reitor, unha entidade que reunirá, ao final de todo o proceso de integración, un total de 300 centros e máis de 4.200 traballadores. Será, polo tanto, a Axencia máis grande e complexa de todos aqueles que dependan da Administración Autonómica, tanto polo número de centros cos que contará, como pola disparidade dos servizos que se proporcionarán. Polo tanto, a nova entidade unificará a maioría dos recursos dispoñibles para o Goberno galego para prestar servizos sociais.

A Conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, presidiu hoxe en Santiago a constitución desta nova entidade que, segundo dixo, converterase en "unha excelente ferramenta" para a eficiencia e optimización dos servizos de benestar público en Galicia. Coa constitución de hoxe da Axencia, está cumprindo o previsto na Lei de Servizos Sociais de 2008 e un longo e complexo proceso iniciado en xullo de 2010 coa aprobación da Asemblea do Consorcio da súa integración no Axencia.

 

 

FUNGA

A Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas é unha entidade pública, constituída pola Xunta de Galicia, sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia, declarada de interese galego e co seu patrimonio afectado de modo duradeiro á realización dos fins de interese xeral que se conteñen no artigo 6 dos seus Estatutos. Ten carácter permanente, duración indefinida e o seu ámbito territorial principal de actuación é o da Comunidade Autónoma de Galicia.

A FUNGA naceu no ano 1996 co nome de Fundación Galega para a Tutela de Adultos, ante a necesidade de prestar unha atención persoal e xurídica especializada ás persoas maiores de idade coa capacidade de obrar modificada xudicialmente ou incursas nun procedemento de modificación da capacidade de obrar, e das que os xuíces atribúen á Xunta de Galicia a súa protección mediante as figuras xurídicas da tutela, curadoría, defensa xudicial ou administración de bens.

Foi clasificada como mixta por Orde da Consellería de Presidencia e Administración Pública do 19 de decembro de 1996, declarada de interese galego por Orde da Consellería de Presidencia e Administración Pública do 10 de xaneiro de 1997 e inscrita no Rexistro Único de Fundacións de Interese Galego co número 1996/14.

Por orde do 21 de marzo de 2006 modificouse a clasificación da Fundación Galega para a Tutela de Adultos, definíndose como benéfico-social.

Os Estatutos Fundacionais foron obxecto de varias modificacións dende a súa creación co fin de adaptalos ás variacións normativas aplicables e á propia realidade social de cada intre. En concreto estes procesos de modificación estatutaria foron tres: o primeiro levado a cabo no ano 2004, o segundo no ano 2006 (que implicou entre outros cambios o da nomenclatura da Fundación que pasou a denominarse Fundación Galega para o Impulso da Autonomía Persoal e Atención ás Persoas en Situación de Dependencia, non así das siglas que continuaron a ser FUNGA) e o último o elevado a público no presente ano 2011, que implicou, entre outras novidades, a especialización da actividade da Fundación no campo da modificación da capacidade de obrar e a consecuente adaptación do seu nome, pasando a denominarse Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas aínda que mantendo as siglas FUNGA.