Inicio > Recursos > Asesoría virtual de entidades > Normativa autonómica

Normativa autonómica

Normativa xeral

Decreto 21/2024, do 1 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia

Lei 10/2023, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas

Lei 13/2008, do 3 de decembro de servizos sociais de Galicia

Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro,autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia

Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia

Decreto 42/2000, do 7 de xaneiro, polo que se refunde a normativa reguladora vixente en materia de familia, infancia e adolescencia

Orde do 19 de novembro de 2018 pola que se regula o procedemento de obtención das habilitacións para profesionais pertencentes ás categorías de persoal coidador, xerocultor, auxiliar de axuda no fogar e asistente/a persoal nos centros e servizos sociais

Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade

Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia

Decreto 171/2010, do 1 de outubro, sobre plans de autoprotección na Comunidade Autónoma de Galicia

Orde 12 xaneiro 2021 pola que se regula a presentación e a comunicación das reclamacións en materia de servizos sociais

Maiores, discapacidade e dependencia

ORDE do 10 de outubro de 2023 pola que se modifica a Orde do 18 de abril de 1996, pola que se desenvolve o Decreto 243/1995, do 28 de xullo, no relativo á regulación das condicións e dos requisitos específicos que deben cumprir os centros de atención a persoas maiores.

ORDE do 10 de outubro de 2022 pola que se modifica a Orde do 18 de abril de 1996 pola que se desenvolve o Decreto 243/1995, do 28 de xullo, no relativo á regulación das condicións e requisitos específicos que deben cumprir os centros de atención a persoas maiores

Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento

Orde do 18 de abril de 1996 pola que se desenvolve o Decreto 243/1995, do 28 de xullo, no relativo á regulación das condicións e requisitos específicos que deben cumpri–los centros de atención a persoas maiores.

Decreto 19/2008 do 7 de febreiro, polo que se crea a Rede Galega de Centros de Día de Atención Social para persoas con alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas

Orde do 25 de xuño de 2008 pola que se regulan os requisitos específicos que deben cumprir os centros de día e as unidades de atención social para persoas que padecen Alzheimer e outras demencias

Orde do 18 de agosto de 2000 pola que se aproba o Estatuto básico de centros de servizos sociais da Comunidade Autónoma de Galicia

Familia e menores

Decreto 192/2015, do 29 de outubro, polo que se define a Carteira de servizos sociais de familia, infancia e adolescencia

Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia

En relación co disposto no artigo 27.2 do Decreto 329/2005, do 28 de xullo, sobre as titulacións para prestar servizos como persoal de atención e de apoio en escolas infantís, así como no artigo 28 do dito Decreto para o persoal dos puntos de atención á infancia, haberá que estar ao establecido no artigo 8.1 do Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria, así como no artigo 2.1 e 2 do Real Decreto 476/2013, do 21 de xuño, polo que se regulan as condicións de cualificación e formación que deben posuír os Mestres dos centros privados de Educación Infantil e de Educación Primaria

Asemade, polo que atinxe ás titulacións habilitantes para prestar servizos como persoal de apoio en escolas infantís e persoal de atención en puntos de atención á infancia hai que ter en conta que a referencia dos artigos 27.2.b2) e 28.2.a) do Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia á titulación de Técnico en atención sociosanitaria debe entenderse realizada á titulación de Técnico en atención a persoas en situación de dependencia, consonte o disposto no artigo 1.2 e na Disposición Derogatoria Única do Real Decreto 1593/2011, do 4 de novembro, polo que se establece o título de Técnico en atención a persoas en situación de dependencia

Decreto 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia

Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes desta consellería

Decreto 245/2003, do 24 de abril, polo que se establecen as normas de seguridade nos parques infantís

Decreto 354/2003, do 16 de setembro, polo que se regulan as ludotecas como centros de servizos sociais e se establecen os seus requisitos

Orde do 1 de agosto de 1996, pola que se regulan os contidos mínimos do Regulamento de Réxime Interno e o Proxecto Educativo dos centros de atención a menores

Orde do 1 de abril de 1997 pola que se regulan os requisitos específicos que deberán reunir os centros de acollida para mulleres vítimas de malos tratos

Decreto 96/2014, do 3 de xullo, polo que se regulan os puntos de encontro familiar en Galicia

Orde do 21 de marzo de 2012, pola que se establece o modelo oficial de contrato de intermediación en adopción internacional para a Comunidade Autónoma de Galicia

Servizos comunitarios e inclusión social

Decreto 61/2016, do 11 de febreiro, polo que se define a Carteira de servizos sociais de inclusión

Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento

Orde do 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar

Lei 10/2013, do 27 de novembro, de Inclusión Social de Galicia

Orde do 25 de xaneiro de 2008 pola que se regulan os requisitos específicos que deben cumprir os centros de inclusión e emerxencia social