Inicio > Consellería > Normativa > Orde do 25 de xaneiro de 2008 pola que se regulan os requisitos específicos que deben cumprir os centros de inclusión e emerxencia social.

Orde do 25 de xaneiro de 2008 pola que se regulan os requisitos específicos que deben cumprir os centros de inclusión e emerxencia social.

Observacións:
Ten por obxecto a regulación dos requisitos específicos que deben cumprir os centros de inclusión e emerxencia social, en desenvolvemento do Decreto 240/1995, do 28 de xullo, no referente aos equipamentos propios dos servizos sociais de atención primaria e do Decreto 143/2007, do 12 de xullo, polo que se regula o réxime de autorización e acreditación dos centros e programas de servizos sociais.

Terán a consideración de centros de inclusión e emerxencia social os seguintes:

  • Albergues
  • Centros de acollida e inclusión
  • Comedores sociais
  • Centros de atención social continuada
  • Centros de día de inclusión social

Outras unidades vinculadas funcionalmente aos centros:

  • Unidades de hixiene
  • Servizo de duchas
  • Servizo de lavandería
  • Unidade de rúa