Inicio > Áreas > Familia e infancia > Escolas infantís 0-3 > Gratuidade das escolas infantís 0-3

Gratuidade das escolas infantís 0-3

A educación infantil de 0 a 3 anos en Galicia é gratuíta para todos os nenos e nenas, independentemente da titularidade do seu centro: sexan autonómicos, municipais, privados ou de iniciativa social e estean adheridos ao programa.

Galicia foi a primeira Comunidade Autónoma en implantar esta medida que comezou a aplicarse en setembro de 2022.

Todas as familias quedan exentas do pago da matrícula e a atención educativa dos seus fillos, sendo a Xunta de Galicia quen financia esta medida.

Desde abril de 2020 a atención educativa xa era gratuíta para segundos fillos e sucesivos e, tras o éxito desta medida, estendeuse a toda a poboación infantil de 0 a 3 anos.

Que familias se poden beneficiar?

Todas as familias con fillos de entre 0 e 3 anos que estean inscritas nalgunha escola infantil adherida ao programa de gratuidade da Xunta de Galicia.

Como se solicita?

Non é necesario solicitala. A escola infantil na que se inscriba o neno de 0 a 3 anos aplicará directamente a todos os beneficiarios o desconto do 100% no custo da matrícula. Será a Xunta de Galicia quen aboe o custo do servizo educativo ao centro beneficiario.

 

Inclúe o servizo de comedor e transporte?

Non. A gratuidade aplícase aos custos do servizo de atención educativa, pero non aos servizos complementarios como o comedor, transporte, ampliación de horario ou calquera outro servizo que ofreza o centro. Enténdese por atención educativa as actividade realizadas dentro da aula en horario ordinario.

 

Que escolas están adheridas?

Están adheridas máis do 95% das escolas infantís de Galicia, tanto as públicas (autonómicas e municipais), como as privadas, de iniciativa social ou de calquera outra índole  adheridas ao programa. Os centros que ofrecen a gratuidade para os segundos fillos e sucesivos teñen a obriga de comunicalo ás persoas interesadas, así como de anuncialo fisicamente na súas instalacións e virtualmente a través da súa páxina web e redes sociais, en caso de telas.

 

Que escolas poden adherirse?

As entidades privadas que desenvolvan a súa actividade na Comunidade Autónoma de Galicia, apliquen a gratuidade da atención educativa e da matrícula nas escolas infantís 0-3 para segundos e sucesivos fillos e fillas, non accedan á bonificación a través doutras liñas de axuda da Consellería de Política Social e cumpran os seguintes requisitos:

  • Estar debidamente inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS) da Consellería de Política Social, de acordo co disposto no Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia.
  • Que a escola infantil 0-3 pola que solicita as axudas cumpre os requisitos establecidos no Decreto 254/2011, do 23 de decembro, e mais no Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia, así como na normativa de desenvolvemento.
  • Que a escola infantil 0-3 pola que solicitan as axudas dispón da documentación que acredita que os nenos e nenas que asisten a ela seguen o calendario de vacinación infantil do Programa galego de vacinación.
  • Que a escola infantil 0-3 pola que solicita as axudas ten as súas tarifas desagregadas por tipo de gasto e actualizadas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS) da Consellería de Política Social e aplica os mesmos prezos á totalidade dos nenos e nenas, con independencia do número de orde que ocupen na unidade familiar.

 

Procedemento de adhesión á gratuidade

As escolas de titularidade diferente á publica autonómica teñen dispoñible un formulario na sede electrónica da Xunta de Galicia que dá acceso ao procedemento de concesión de axudas económicas a entidades privadas e de iniciativa social para promover a aplicación da gratuidade nas escolas infantís 0-3 anos.

Órgano responsable:

Xunta de Galicia
Consellería de Política Social e Xuventude
Dirección Xeral de Familia, infancia e Dinamización Demográfica
Subdirección Xeral de Demografía e Conciliación
Edificio administrativo de San Caetano, 15781, Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 012
Email: demografiaeconciliacion@xunta.gal