Inicio > Áreas > Familia e infancia > Residencias de tempo libre

Residencias de tempo libre

A Consellería de Política Social e Xuventude ten dúas residencias de tempo libre —Panxón-Nigrán (Pontevedra) e O Carballiño (Ourense)— onde, entre outras iniciativas, desenvolve un programa de estadías de verán asequibles para as familias.

Para participar neste programa no que disfrutar dunha quenda a pensión completa é preciso anotarse.

NOVIDADES: O prazo de solicitude para participar en 2024 neste programa ábrese o venres 12 de abril de 2024, e as solicitudes terán que presentarse obrigatoriamente por sede electrónica

  PROGRAMA DE ESTADÍAS DE VERÁN NAS RESIDENCIAS DE TEMPO LIBRE DA XUNTA  

Quen pode participar? 

No programa de estadías de verán para familias poden participar todas as persoas que formen parte da unidade familiar que teñan a súa residencia en España. Os galegos residentes no exterior tamén poden beneficiarse desta iniciativa.

IMPORTANTE: Non se admitirán as solicitudes que inclúan persoas que gozasen dalgunha quenda na mesma residencia nalgunha das dúas convocatorias anteriores.

Con que servizos conta o programa?
 • Servizo de aloxamento: incluíndo a limpeza diaria.
 • Servizo de comedor: réxime de pensión completa (almorzo, xantar e cea). O servizo de comedor ofrece un menú único, sen prexuízo da atención de solicitudes de dietas individualizadas derivadas de prescrición médica, alerxias ou intolerancias alimentarias.
Cal é o prezo?

A Xunta conxela os prezos un ano máis, con tarifas moi asequibles para as familias en tempada alta:

 • Noite en pensión completa: 37,26 euros por persoa/día
 • Nenos de ata 12 anos: 18,63 euros por persoa/día
 • As familias numerosas, monoparentais e acolledoras de Galicia teñen un 30% de desconto adicional.

En tempada media, o prezo por noite en pensión completa é de 27,95 euros en habitación compartida e de 32,09 euros en habitación individual. A estes prezos aplicaranse os descontos indicados anteriormente. 

Quen debe facer a solicitude? 

Cada unidade familiar poderá solicitar a través dunha persoa que a represente. Pode solicitarse estadías para calquera das dúas residencias de tempo libre da Consellería de Política Social e Xuventude e para unha ou varias quendas.

Que documentación debo presentar?
 • Copia do libro de familia ou certificación de nacemento do rexistro civil de cada un dos fillos que se beneficien da estadía
 • Certificado de convivencia ou de empadroamento conxunto de todas as persoas integrantes da unidade familiar. Este certificado debe ter unha antigüidade máxima de 6 meses.
 • Anexo II, sobre comprobación de datos de terceiras persoas interesadas, se é o caso

Así mesmo, no caso de encontrarse nos seguintes supostos ten que achegar esta documentación adicional:

 • Se é unha familia de acollida ou ten a garda dun menor: Copia da resolución administrativa de garda con fins adoptivos ou acollemento familiar, só no suposto de ser expedida por outra administración pública distinta da Xunta de Galicia
 • Se algún membro ten unha discapacidade: Certificado de discapacidade das persoas solicitantes e/ou dos acompañantes de ser o caso, só no suposto de ser expedido por outra administración pública distinta da Xunta de Galicia, a efectos de aplicar os descontos previstos na normativa que regula os prezos públicos.
 • Se é unha familia monoparental: Copia do certificado de monoparentalidade, só no suposto de ser expedido por outra administración pública distinta da Xunta de Galicia.
 • Se é familia vítima de violencia de xénero: Documentación acreditativa da condición de vítima de violencia de xénero por calquera dos medios previstos no artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
Como presento a solicitude? 

Cada familia pode realizar unha soa solicitude, que ten que presentarse obrigatoriamente por sede electrónica:

 • A través do formulario dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). A solicitude dirixirase:
  • Á Xefatura Territorial de Ourense, no caso de que figure como primeira opción a residencia do Carballiño, na provincia de Ourense
  • Á Xefatura Territorial de Vigo, se figura como primeira opción a residencia de tempo libre de Panxón, no concello de Nigrán (Pontevedra)
    
 • Non está permitida a presentación en modo presencial.

O prazo de presentación da solicitude será de 10 días hábiles. Este prazo empezará a computar o 12 de abril de 2024, é dicir, o día seguinte da publicación da Orde da convocatoria do programa no Diario Oficial de Galicia

Adxudicación de estadías e servizos

A adxudicación das prazas efectuarase por rigoroso orde de entrada de solicitudes.

A resolución notificarase ás persoas solicitantes dentro dos 10 días hábiles seguintes á data na que fose ditada. A relación de persoas beneficiarias coas estadías e quendas adxudicadas, ademais das persoas en reserva, publicaranse nesta páxina web.

A administración dispón dun prazo máximo de tres meses para resolver e notificar a resolución, desde o día de entrada da solicitude no rexistro do órgano competente para a tramitación. Transcorrido o dito prazo, as persoas interesadas poden entender desestimadas as solicitudes.

O 50% das prazas de cada residencia reservaranse ás persoas solicitantes procedentes doutros territorios distintos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Para a adxudicación das prazas en todas as quenda terán prioridade nas distintas quendas as seguintes familias de especial consideración:

 • Familias numerosas
 • Familias acolledoras
 • Familias monoparentais
 • Familias vítimas de violencia de xénero

As prazas que queden vacantes por renuncias posteriores a súa adxudicación, ofertaranse ás persoas solicitantes que non obtivesen praza, seguindo a estes efectos a orde de adxudicación establecida.

DISTRIBUCIÓN DE QUENDAS E PRAZAS PARA 2024
Residencia de Tempo Libre do Carballiño
Residencia de Tempo Libre de Panxón