Inicio > Áreas > Familia e infancia > Residencias de tempo libre

Residencias de tempo libre

Apertura do prazo de solicitude de estadías, e servizos nas residencias de tempo libre de de Panxón-Nigrán (Pontevedra) e O Carballiño (Ourense) dependentes da Consellería de Política Social.

Persoas beneficiarias:

Poderán ser beneficiarias todas as persoas maiores de idade que formen parte da unidade familiar e as persoas menores sempre que vaian en compañía das persoas proxenitoras, persoas titores/as legais e que teñan a súa residencia en territorio español. Igualmente poderán acollerse a esta orde os galegos e galegas residentes no exterior.

Non se admitirán as solicitudes que inclúan persoas que gozasen dalgunha quenda na mesma residencia nalgunha das dúas convocatorias anteriores.

Servizos ofertados:

 • Servizo de aloxamento: incluíndo a limpeza diaria.
 • Servizo de comedor: réxime de pensión completa (almorzo, xantar e cea). O servizo de comedor ofrece un menú único, sen prexuízo da atención de solicitudes de dietas individualizadas derivadas de prescrición médica, alerxias ou intolerancias alimentarias.

Solicitudes:

Cada unidade familiar poderá solicitar a través dunha persoa que a represente,as estadías para calquera das dúas residencias de tempo libre adscritas á Consellería de Política Social e para unha ou varias quendas.

A solicitude (anexo I) irá acompañada da seguinte documentación:

 1. Copia do/s libro/s de familia  ou certificación de nacemento do rexistro civil de cada unha das/os fillas ou fillos que se beneficien da estadía.
 2. Certificado de convivencia ou de empadroamento conxunto de todas as persoas integrantes da unidade familiar. Estes xustificantes deberán ter unha antigüidade máxima de 6 meses.
 3. Copia do título de familia numerosa, de ser o caso, só no suposto de ser expedido por outra administración pública.
 4. Copia da resolución administrativa de garda con fins adoptivos ou acollemento familiar, de ser o caso, só no suposto de ser expedida por outra administración pública
 5. Certificado de discapacidade das persoas solicitantes e/ ou dos/as acompañantes de ser o caso, só no suposto de ser expedido por outra administración pública, a efectos de aplicar os descontos previstos na normativa que regula os prezos públicos.
 6. Copia do certificado de monoparentalidade, de ser o caso,  só no suposto de ser expedido por otra administración pública.
 7. Documentación acreditativa da condición de vítima de violencia de xénero por calquera dos medios previstos no artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
 8. Anexo II sobre comprobación de datos de terceiras persoas interesadas, no seu caso.

Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos que serán recadados electrónicamente  a través das redes corporativas ou mediante a consulta de plataformas de intermediación  de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados ao efecto. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.

De forma excepcional, se non se puideran obter os citados documentos, poderá solicitarse novamente á persoa interesada a súa achega.

Presentación de solicitudes

As solicitudes dirixiranse á Xefatura Territorial de Ourense, no caso de solicitar a estadía na residencia do Carballiño e á Xefatura Territorial de Vigo, no caso de solicitar a estadía na residencia de tempo libre de Panxón. As solicitudes de estadía para ambas as dúas residencias de tempo libre, poderán dirixirse a calquera das ditas xefaturas territoriais.

No caso de que se soliciten estadías e servizos para ambas residencias, resolverá a Xefatura Territorial correspondente á cada unha das residencias. No caso de ser admitido nas dúas residencias na mesma quenda, terase en conta a orde de preferencia indicada na solicitude.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles. Este prazo empezará a computar dende o día seguinte da publicación da Orden no DOG. Este prazo remata o día 2 de xuño.

Adxudicación de estadías

A adxudicación das prazas efectuarase por  rigoroso orde de entrada de solicitudes

O 50% das prazas de cada residencia reservaranse ás persoas solicitantes  procedentes doutros territorios distintos da Comunidade Autónoma de Galicia.

A administración dispón dun prazo máximo de tres meses para resolver e notificar a resolución, dende o día de entrada da solicitude no rexistro do órgano competente para a tramitación. Transcorrido o dito prazo, as persoas interesadas poden entender desestimadas as solicitudes.

A resolución notificarase ás persoas solicitantes dentro dos 10 días hábiles seguintes á data na que fose ditada.

A relación de persoas beneficiarias coas estadías e quendas adxudicadas publicaranse nas páxinas web:https://www.xunta.gal/politica-social

Do mesmo xeito, farase e publicarase nas mesmas páxinas web unha relación das persoas solicitantes que queden en reserva.

Para a adxudicación das prazas en todas as quenda terán prioridade nas distintas quendas as seguintes familias de especial consideración segundo da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia.

 • Familias numerosas
 • Familias acolledoras
 • Familias monoparentais
 • Familias vítimas de violencia de xénero

As prazas que queden vacantes por renuncias posteriores a súa adxudicación, ofertaranse ás persoas solicitantes que non obtivesen praza , seguindo a estes efectos a orde de adxudicación establecida.

Estadías de persoas residentes.

Residencia

Mes

Quendas Nº de prazas ofertadas Tempada

Panxón

Xullo

Do 12 ao 18

 170

Alta

Do 20 ao 26

 Xullo-Agosto

Do 28 ao 3

Agosto

Do 5 ao 11

Do 13 ao 19

Do 21 ao 27

O Carballiño

Xullo

 

 Do 20 ao 26

100

Alta

Xullo-Agosto

Do 28 ao 3

150

Agosto

Do 5 ao 11

Do 13 ao 19

Do 21 ao 27

Agosto-Setembro

Do 29  ao 4

100

Setembro

Do 6 ao 12