Inicio > Áreas > Inclusion Social > Axudas e prestacións > Bono Social Térmico

Bono Social Térmico

Bono Social Térmico e complemento autonómico

Bono Social Térmico

O Bono Social Térmico é un programa de axudas destinadas a paliar a pobreza enerxética en consumidores vulnerables. A súa finalidade é compensar os gastos necesarios para garantir o subministro de enerxía para calefacción, cociña ou auga quente ou para axudar no pago de actuacións de eficiencia enerxética, que permita o aforro.

Complemento autonómico do Bono Social Térmico

O complemento autonómico do Bono Social Térmico consiste na concesión dunha axuda de carácter extraordinario destinada a complementar o Bono no 2021.

Beneficiarios

Son beneficiarios do Bono Social Térmico e do complemento autonómico do ano 2021, sen necesidade de realizar ningunha solicitude, as persoas que sexan beneficiarias do Bono Social Eléctrico.

Contía da axuda

Bono Social Térmico
A contía da axuda que percibirá cada beneficiario determínase atendendo ao seu grao de vulnerabilidade segundo o define a norma reguladora do bono social eléctrico, así como á zona climática en que se localice a vivenda na que se atope empadroado.

 

Complemento autonómico do Bono Social Térmico
A contía da axuda fíxase en 100 euros, que se aboará mediante un pago único a cada beneficiario.

As contías de ambas axudas a percibir en Galicia, en función da zona climática na que se resida e a súa condición de vulnerabilidade, son as seguintes:

Zona climática Persoa vulnerable Persoa vulnerable severa
BST 2021 COMPLEMENTO AUTONÓMICO IMPORTE TOTAL BST 2021 COMPLEMENTO AUTONÓMICO IMPORTE TOTAL
C 128,86 € 100 € 228,86 € 206,18 € 100 € 306,18 €
D 195,82 € 100 € 295,82 € 313,30 € 100 € 413,30 €
E 233,23 € 100 € 333,23 € 373,17 € 100 € 473,17 €
Compatibilidade con outras axudas

As axudas do Bono Social Térmico e o seu complemento autonómico son compatibles coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, das que puidesen beneficiarse as persoas destinatarias da axuda. Así mesmo, será compatible coa percepción do Bono social eléctrico.

Tramitación

A relación de persoas beneficiarias do Bono Social Térmico e o complemento autonómico, que son as mesmas que a do Bono Social Eléctrico, pode consultarse nos seguintes links:

  • Beneficiarios con DNI´s entre el 00000000 y el 32999999
  • Beneficiarios con DNI´s entre el 33000000 y el 34999999
  • Beneficiarios con DNI´s entre el 35000000 y el 36999999
  • Beneficiarios con DNI´s entre el 37000000 y el 69999999
  • Beneficiarios con DNI´s superiores al 70000000 o que comienzan por letra

Na relación indícanse os/as beneficiarios/as que teñen a documentación completa e os/as que teñen que comunicar determinados datos para poder cobrar a axuda. As persoas beneficiarias recibirán unha carta no seu domicilio para comunicarlles os importes que lle corresponden en concepto do Bono Social Térmico 2021 e máis do complemento autonómico.

Deben saber que poden presentar un escrito de renuncia á percepción das mesmas ou actualizar os datos bancarios se así o desexan. Para ambos disporán dun prazo de 10 días hábiles para facelo.
Así mesmo, no caso de que os datos de que se dispoñen sexan incompletos ou incorrectos, requiriráselle para a presentación da documentación acreditativa. Deberá ter en conta que para achegar ou actualizar os datos da conta corrente para facerlle o abono das axudas, é preciso achegar un certificado bancario da mesma. Se vostede non é o titular da conta facilitada, terá que remitir copia do DNI do titular.

As persoas beneficiarias que renuncien ao bono social térmico entenderase que o fan tamén ao complemento autonómico de dito bono, sen que sexa posible renunciar soamente a esta axuda complementaria.

Transcorrido o prazo de 10 días desde a publicación, entenderase que a axuda foi aceptada, e procederase a aboala na conta bancaria na que teñen domiciliado o seu recibo de electricidade, de acordo cos datos facilitados pola súa comercializadora, salvo que teñan comunicado algún cambio da mesma.

Presentación da documentación

O beneficiario poderá comunicar a renuncia, consultar, corrixir e comunicar os datos pendentes a través dun dos seguintes medios:

a) Accedendo ao formulario electrónico a través do seguinte enlace: https://bonosocialtermico.xunta.gal, no que debe indicar o DNI e o código de referencia que se lle comunicará individualmente por correo postal.

b) Presentando o escrito, segundo o modelo que se lle comunicou individualmente en calquera rexistro das administracións públicas ou oficina de Correos ou por correo postal, dirixido á:

Dirección Xeral de Inclusión Social
Consellería de Política Social
Edificio Administrativo San Caetano s/n, 15781 Santiago de Compostela

Así mesmo, poden descargar os modelos de comunicación de renuncia, achega de documentación ou actualización de datos bancarios nos enlaces seguintes abaixo en ADXUNTOS.

Información de contacto

Consellería de Política Social
Dirección General de Inclusión Social
Teléfonos: 881 996 572 / 881 996 573 / 881 996 574
Correo electrónico: bonosocialtermico@xunta.gal

Normativa

Bono Social Térmico
Real decreto lei 15/2018, de 5 de outubro, de medidas urxentes para a transición enerxética e a protección dos consumidores (BOE nº: 242, do 6 de outubro).
Resolución da Consellería de Política Social, de concesión directa de axudas destinadas a paliar a pobreza enerxética en consumidores vulnerables, dentro do programa denominado bono social térmico, no exercicio 2021.

Complemento autonómico do Bono Social Térmico
Resolución da Consellería de Política Social, de concesión directa de axudas sociais de carácter extraordinario destinadas a complementar o bono social térmico, no exercicio 2021.


 
 
Información sobre protección de datos persoais
Os datos persoais necesarios para a xestión do Bono Social Térmico 2021 están sendo tratados, na súa condición de responsable, pola Xunta de Galicia – Consellería de Política social para a xestión do Bono Social Térmico 2021. A base lexitimadora do tratamento é o cumprimento dunha misión realizada en interese público fundamentada no Real Decreto-lei 15/2018, do 5 de outubro, de medidas urxentes para a transición enerxética e a protección dos consumidores. A información que poida derivarse da xestión da referida axuda será incorporada á historia social única electrónica das persoas afectadas conforme ao disposto no Decreto 89/2016, do 30 de xuño, polo que se regula a creación, o uso e o acceso á historia social única electrónica. Así mesmo, no caso de dúbida, o responsable do tratamento poderá verificar a exactitude dos datos persoais conforme ao disposto na lexislación vixente. A fin de facilitar a xestión da axuda ás persoas beneficiarias, publicaranse a través desta páxina web o dato do seu DNI/NIE xunto coa contía económica a percibir e a documentación que no seu caso deberían aportar, unicamente durante o prazo necesario para a referida finalidade. Na xestión da axuda poderán participar tamén entidades colaboradoras como prestadoras de servizos. A orixe dos datos persoais tratados, que incluirán datos identificativos, datos bancarios e datos relativos ás circunstancias sociais, é a correspondente entidade comercializadora de enerxía e, no seu caso, o Instituto Enerxético de Galicia (Inega) responsable da xestión ata agora das referidas axudas. As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación, limitación e supresión dos seus datos, así como opoñerse ao seu tratamento segundo se especifica en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Contacto co/a delegado/a de protección de datos e máis información en: https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos