Inicio > Áreas > Inclusion Social > Axudas e prestacións > Bono Social Térmico

Bono Social Térmico

Bono social térmico

   Bono Social Térmico e complemento autonómico   

Bono Social Térmico

O Bono Social Térmico é un programa de axudas destinadas a paliar a pobreza enerxética en consumidores vulnerables. A súa finalidade é compensar os gastos necesarios para garantir o subministro de enerxía para calefacción, cociña ou auga quente ou para axudar no pago de actuacións de eficiencia enerxética, que permita o aforro.

Complemento autonómico do Bono Social Térmico

Ademais do Bono, a Xunta concede un complemento de carácter extraordinario para continuar axudando ás familias.

Beneficiarios

A relación de persoas beneficiarias do Bono Social Térmico e o complemento autonómico, son as mesmas que a do Bono Social Eléctrico a 31 de decembro de 2021

Os beneficiarios recibirán unha carta antes do 22 de maio no seu domicilio para comunicarlles os importes que lle corresponden en concepto do Bono Social Térmico 2022 e máis do complemento autonómico.

É preciso sinalar que son beneficiarios do Bono Social Térmico e do complemento autonómico do ano 2022, sen necesidade de realizar ningunha solicitude, as persoas que sexan xa beneficiarias do Bono social de electricidad, a 31 de decembro de 2021.

Como podo beneficiarme do Bono social de ectricidade? 

O Bono Social de electricidade é unha axuda do Goberno central, para recibila é necesario presentar unha solicitude á súa comercializadora eléctrica. Para realizalo o máis axeitado é acudir aos servizos sociais de referencia, sexa ben no seu Concello ou no centro de saúde.

Contía da axuda

Bono Social Térmico

A contía da axuda que percibirá cada beneficiario determínase atendendo ao seu grao de vulnerabilidade, segundo o define a norma reguladora do bono social de electricidad, así como á zona climática en que se localice a vivenda na que se atope empadroado.

Complemento autonómico do Bono Social Térmico

Además de ello, la ayuda del complemento es de 150 euros, que se aboará mediante un pago único a cada beneficiario.

As contías de ambas axudas a percibir en Galicia, en función da zona climática na que se resida e a súa condición de vulnerabilidade, son as seguintes:

Zona climática Persoa vulnerable Persoa vulnerable severa
BST 2022 COMPLEMENTO AUTONÓMICO IMPORTE TOTAL BST 2022 COMPLEMENTO AUTONÓMICO IMPORTE TOTAL
C 262,25 € 150 € 412,25 € 419,61 € 150 € 569,61 €
D 413,65 € 150 € 563,65 € 661,85 € 150 € 811,85 €
E 498,26 € 150 € 648,26 € 797,22 € 150 € 947,22 €
 
Compatibilidade con outras axudas

As axudas do Bono Social Térmico e o seu complemento autonómico son compatibles coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais. Así mesmo, como é lóxico, é compatible coa percepción do Bono social eléctrico.

Tramitación

As persoas beneficiarias recibirán unha carta no seu domicilio para comunicarlles os importes que lle corresponden en concepto do Bono Social Térmico 2022 e máis do complemento autonómico.

Carta de renuncia ou actualización de datos
Pódese presentar un escrito de renuncia á percepción do bono e do seu complemento ou actualizar os datos bancarios se así o desexan. Para ambos disporán dun prazo de 10 días hábiles para facelo.

Transcorrido o prazo de 10 días desde a publicación, entenderase que a axuda foi aceptada, e procederase a aboala na conta bancaria na que teñen domiciliado o seu recibo de electricidade, de acordo cos datos facilitados pola súa comercializadora, salvo que teñan comunicado algún cambio da mesma.

 • Actualización de datos

Así mesmo, no caso de que os datos de que se dispoñen sexan incompletos ou incorrectos, requiriráselle para a presentación da documentación acreditativa.

Deberá ter en conta que para achegar ou actualizar os datos da conta corrente para facerlle o abono das axudas, é preciso achegar un certificado bancario da mesma na que vostede figure como titular.

 • Renuncia da axuda

As persoas beneficiarias que renuncien ao bono social térmico entenderase que o fan tamén ao complemento autonómico de dito bono, sen que sexa posible renunciar soamente a esta axuda complementaria.

Presentación da documentación

O beneficiario poderá comunicar a renuncia, consultar, corrixir e comunicar os datos pendentes a través dun dos seguintes medios:

 1. Accedendo ao formulario electrónico a través do seguinte enlace: https://bonosocialtermico.xunta.gal, no que debe indicar o DNI e o código de referencia que se lle comunicará individualmente por correo postal.
   
 2. Presentando escrito, segundo o modelo que se lle comunicou individualmente en calquera rexistro das administracións públicas ou oficina de Correos ou por correo postal, dirixido á:

  Dirección Xeral de Inclusión Social
  Consellería de Política Social e Xuventude
  Edificio Administrativo San Caetano s/n, 15781 Santiago de Compostela.

Así mesmo, poden descargar os modelos de comunicación de renuncia, achega de documentación ou actualización de datos bancarios nos enlaces seguintes abaixo en ADXUNTOS.

Información de contacto

Consellería de Política Social

Dirección Xeral de Inclusión Social

Teléfonos: 881 996 572 

Correo electrónico: bonosocialtermico@xunta.gal

Normativa

Bono Social Térmico

Real decreto lei 15/2018, de 5 de outubro, de medidas urxentes para a transición enerxética e a protección dos consumidores (BOE nº: 242, do 6 de outubro).

Resolución do 04/05/2023 da Consellería de Política Social e Xuventude, de concesión directa de axudas destinadas a paliar a pobreza enerxética en consumidores vulnerables, dentro do programa denominado bono social térmico, no exercicio 2022.

Complemento autonómico do Bono Social Térmico

Resolución do 04/05/2023 da Consellería de Política Social e Xuventude, de concesión directa de axudas sociais de carácter extraordinario destinadas a complementar o bono social térmico, no exercicio 2022.

PREGUNTAS FRECUENTES
Como sei se son beneficiario do Bono social térmico e o complemento autonómico?

Se eres beneficiario do Bono social térmico e do seu complemento autonómico neste mes de maio chegarache unha carta confirmando que o es antes do 22 de maio.

Como podo solicitar o Bono social térmico e o complemento autonómico?

O Bono social térmico e o complemento autonómico concédese directamente aos que xa sexan beneficiarios do Bono social de electricidade.

Como solicito o Bono social de electricidade?

O Bono social de electricidade é unha axuda do Goberno central, e debe solicitala á súa comercializadora eléctrica. O máis axeitado é que acuda aos servizos sociais para que lle axude no trámite ou se dirixa á oficina da súa comercializadora.

Se todos os datos da carta están ben que teño que facer agora?

Se os datos que lle achegan na carta (nome do beneficiario, DNI e número de conta bancaria) están ben non ten que facer nada para cobrar a axuda. Farase directamente pasado un par de semanas.

Aínda que non é necesario, pode confirmar que os datos están ben a través da web https://bonosocialtermico.xunta.gal e entrando co usuario e contrasinal que lle indican na carta.

Cando se produce o ingreso do Bono social térmico e o complemento da Xunta?

No 2023 comezarase a enviar as cartas informando de que es beneficiario a partir do mes de maio. Unha vez se vaian confirmando os datos de beneficiarios xa irá aboando a axuda de xeito progresivo. Polo tanto, a finais do mes de maio comezarase a aboar as axudas ás 74.000 persoas beneficiarias neste 2023.

Se é necesario, como modifico os datos que aparecen na carta?

No caso de que os datos de que se dispoñen sexan incompletos ou incorrectos, requiriráselle para a presentación da documentación acreditativa.
Deberá ter en conta que para achegar ou actualizar os datos da conta corrente para facerlle o abono das axudas, é preciso achegar un certificado bancario da mesma.

Para facelo debe de ir ao apartado de PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN que hai nesta mesma páxina.

Que fago no caso de que se producira o falecemento da persoa beneficiaria?

No caso de falecemento da persoa beneficiaria poderá reclamar o abono da axuda quen acredite a condición de herdeiro/a ou renunciar a mesma. Para facelo debe de ir ao apartado de PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN que hai nesta mesma páxina. 

Se quere reclamar o abono da axuda, no caso de falecemento da persoa beneficiaria, deberá presentar un escrito acompañado da seguinte documentación:

 • Certificado de defunción.
 • Certificado de últimas vontades.
 • Testamento ou documento que acredite a condición de herdeiro/a.
 • No caso de existir máis dun herdeiro, escrito de aceptación asinado por todos eles en favor da persoa que reclama a axuda.
 • Fotocopia do DNI da persoa que reclama a axuda.
 • Certificado da conta bancaria a nome da persoa que reclama a axuda.

Se quere renunciar a axuda, no caso de falecemento, deberá presentar:

 • Certificado de defunción.
 • Testamento ou documento que acredite a condición de herdeiro/a.
 • Escrito asinado por todas as persoas herdeiras no que manifestan a renuncia expresa á axuda

Se teño dúbidas onde podo ter máis información?

Se ten dúbidas pode poñerse en contacto preferiblemente no correo electrónico bonosocialtermico@xunta.gal ou, de xeito opcional, no 881 996 572.

 
Información sobre protección de datos persoais
Os datos persoais necesarios para a xestión do Bono Social Térmico 2022 están sendo tratados, na súa condición de responsable, pola Xunta de Galicia – Consellería de Política social e Xuventude  para a xestión do Bono Social Térmico 2022. A base lexitimadora do tratamento é o cumprimento dunha misión realizada en interese público fundamentada no Real Decreto-lei 15/2018, do 5 de outubro, de medidas urxentes para a transición enerxética e a protección dos consumidores . A información que poida derivarse da xestión da referida axuda será incorporada á historia social única electrónica das persoas afectadas conforme ao disposto no Decreto 89/2016, do 30 de xuño, polo que se regula a creación, o uso e o acceso á historia social única electrónica. Así mesmo, no caso de dúbida, o responsable do tratamento poderá verificar a exactitude dos datos persoais conforme ao disposto na lexislación vixente. A fin de facilitar a xestión da axuda ás persoas beneficiarias, publicaranse a través desta páxina web o dato do seu DNI/NIE xunto coa contía económica a percibir e a documentación que no seu caso deberían aportar, unicamente durante o prazo necesario para a referida finalidade. Na xestión da axuda poderán participar tamén entidades colaboradoras como prestadoras de servizos. A orixe dos datos persoais tratados, que incluirán datos identificativos, datos bancarios e datos relativos ás circunstancias sociais, é a correspondente entidade comercializadora de enerxía ou as propias persoas beneficiarias. As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación, limitación e supresión dos seus datos, así como opoñerse ao seu tratamento segundo se especifica en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Contacto co/a delegado/a de protección de datos e máis información en: https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos