Inicio > Recursos > Publicacións
Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Compartir
Galicia: Perspectivas demográficas
Informe: Galicia: Perspectivas demográficas.
Estatística de execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 5/2000, del 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores
Publicación anual con información estatística sobre a execución das medidas dictadas polos xulgados de menores, nos termos establecidos na Lei orgánica 5/2000 de 12 de xaneiro
Obxectivos: Coñecer as principais características da poboación que ten recoñecida a discapacidade.
Obxectivos: Coñecer as entidades, programas e centros relacionados cos servizos sociais recollidos nos rexistros administrativos xestionados pola Administración autonómica.
Este informe de avaliación da Lei de inclusión social de Galicia informa sobre as prestacións económicas xestionadas pola Consellería de Política Social do ano en curso e relativas á renda de inclusión social de Galicia (Risga) e ás axudas de inclusión social (AIS). Obxectivos:

Páxinas