Inicio > Recursos > Publicacións
Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Obxectivos: Coñecer as principais características da poboación que ten recoñecida a discapacidade.
Obxectivos: Coñecer as entidades, programas e centros relacionados cos servizos sociais recollidos nos rexistros administrativos xestionados pola Administración autonómica.
Estatística sobre beneficiarios da Risga e das axudas de inclusión social
Obxectivos: Presentar o número e evolución das persoas beneficiarias da Risga e das axudas para situacións de inclusión social, o orzamento executado e o perfil das persoas beneficiarias das referidas prestacións.
Estatística de familias numerosas
Operación estatística extraída da información facilitada polos propios interesados sobre outorgamento ou renovación dos títulos de familia numerosa entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano en curso.
Carné familiar. Guía de entidades colaboradoras
O carné familiar é un programa do que se poden beneficiar todas as familias numerosas. A súa solicitude é sinxela, rápida e non supón ningún coste. Nesta guía explícanse as vantaxes deste carné que son múltiples e abranguen diferentes sectores.
Manual de responsabilidade social empresarial
Esta publicación recolle directrices estratéxicas para a implementación de plans de responsabilidade social empresarial na súa vertente puramente social.
Guía de Acollemento familiar de Menores
Presentamos unha nova Guía de acollemento familiar dirixida a facilitar o labor dos profesionais dos servizos sociais da área de menores.

Páxinas