Inicio > Recursos > Publicacións
Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Compartir
Galicia: Perspectivas demográficas
Informe: Galicia: Perspectivas demográficas.
Esta actividade estatística denominada 2511-03-AE05 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores está integrada no Programa estatístico anual do Instituto Galego de Estatística publicado no Decreto 162/2019 do 19 de decembro (DOG nº 248, do 31.12.2019). A Lei
Obxectivos: Coñecer as principais características da poboación que ten recoñecida a discapacidade.
Obxectivos: Coñecer as entidades, programas e centros relacionados cos servizos sociais recollidos nos rexistros administrativos xestionados pola Administración autonómica.
Este informe de avaliación da Lei de inclusión social de Galicia informa sobre as prestacións económicas xestionadas pola Consellería de Política Social do ano en curso e relativas á renda de inclusión social de Galicia (Risga) e ás axudas de inclusión social (AIS). Obxectivos:

Páxinas