Inicio > Recursos > Publicacións

Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

As entidades colaboradoras de adopción internacional

Esta guía pretende axudar as persoas que se dirixen á adopción internacional a coñecer e comprender cal é o papel destas entidades no proceso de intermediación.

Consellos de fisioterapia : para coidadores e coidadoras profesionais de maiores e de persoas en situación de dependencia

O manual ten como principal obxectivo favorecer a práctica ergonómica preventiva no sector da dependencia e do coidado dos maiores. Resulta tamén unha importante ferramenta para os profesionais de cara á formación e apoio ás persoas coidadoras no ámbito familiar.

Vis a Vis. Revista do Módulo 1 "Nelson Mandela". Centro Penitenciario de Teixeiro

Revista elaborada polos internos do Módulo 1 do Centro Penitenciario de Teixeiro. As diferentes colaboracións, de temática diversa, están coordinadas polo Equipo de Inclusión Social deste centro.

Eu son Elvira : Un relato sobre o bo trato ás persoas maiores

Redactado en primeira persoa, a protagonista deste relato narra o día a día nun centro residencial de persoas maiores e dá recomendacións que axudan a mellorar a relación entre usuarios e profesionais. Supón, xa que logo,unha reflexión para os profesionais da xerontoloxía.

Iniciativas a prol duns territorios inclusivos. Proxecto Symbios

O cambio demográfico afecta cada vez máis un maior número de rexións europeas que empeza a ser considerado un risco. As consecuencias precisan ser afrontadas como un desafío, en especial naquelas áreas rurais desfavorecidas e periféricas.

Manual para o uso do modelo de informe social para a área de inclusión

Ferramenta de traballo dirixida aos traballadores sociais de Galicia que ten como finalidade facilitar a utilización do informe social para a inclusión (ISI), unificar e homoxeneizar criterios e simplificar trámites e xestións administrativas.

Manual técnico do 4º nivel do Sistema de información de usuarios de servizos sociais, SIUSS

Manual que xurdiu da necesidade de recoller as demandas, valoracións e recursos propios dos servizos sociais comunitarios existentes na nosa comunidade autónoma.

Plan galego das persoas maiores, 2010-2013. Horizonte 2015. Informe de seguimento 2014

Publicación electrónica en liña do informe de seguimento do Plan galego de persoas maiores 2010-2013, Horizonte 2015, que dá conta das actuacións implantadas polo Goberno galego en resposta á programación correspondente ao ano 2014.

Páxinas