Inicio > Recursos > Publicacións

Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia

Co obxectivo de ofrecer uns servizos de calidade a todas as persoas en situación de dependencia, se elabora esta primeira Carta de Servizos auditada en materia de servizos sociais orientada a mellorar o nivel de satisfacción dos usuarios do sistema.

Congreso Internacional de Envejecimiento Activo. Preparando nuestro futuro

Obra en colaboración na que se reúnen todas as intervencións que con motivo da realización do Congreso Internacional sobre Envellecemento Activo organizado pola Secretaría Xeral de Política Social, tivo lugar na Coruña os días 15 e 16 de novembro de 2012.

Xestión de Calidade da Área de Benestar : documento técnico

Manual de calidade adoptado polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (CGSIB) como vehículo de expresión do seu compromiso coa mellora continua da calidade na prestación dos servizos públicos para persoas maiores e dependentes.

Estratexia para a prevención e detección precoz da dependencia en Galicia : horizonte 2020

Esta estratexia ten como principal obxectivo dar unha serie de recomendacións para orientar a organización e funcionamento dos diferentes servizos (sociais, sanitarios e educativos) cara unha mellora das condicións de vida das persoas en termos de saúde e autonomía persoal.

Curso de preparación para a xubilación

Este curso, estruturado en cinco módulos, enmárcase dentro dunha política de envellecemento activo que pretende axudar a mellorar a calidade de vida daquelas persoas que se enfrontan á xubilación de forma activa e saudable.

Guía de recursos do sistema de protección de menores

Ferramenta de traballo para dar a coñecer a profesionais e familias, os recursos dispoñibles en Galicia no sistema de detección de maltrato, medidas de prevención, axudas ou sistemas de asesoramento e para atender nenos en situación de especial vulnerabilidade.

Informe de seguimento 2012. Plan de acción integral para as persoas con discapacidade. Galicia, 2010-2013

Neste documento recóllense os datos relativos ás actuacións executadas durante o exercicio 2012 no marco do Plan de acción integral para as persoas con discapacidade de Galicia 2010-2013.

Guía para a asignación de servizos sociais a persoas en situación de dependencia

O Modelo que se presenta parte do estudo dos distintos colectivos que se inclúen na Carteira de servizos para persoas dependentes, prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal.

Páxinas