Inicio > Recursos > Publicacións
Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Guía sobre avances científico tecnolóxicos no campo da atención sociosanitaria : plataforma tecnolóxica de innovación
A información que recolle esta guía ten a súa base no traballo desenvolvido ao abeiro do proxec­to Envellecemento + Activo polo Comité transfronteirizo de exper­tos/as en prevención e detección precoz da dependencia.
Xantar na casa : Manual para a práctica
Folleto informativo sobre o programa Xantar na Casa, xestionado polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar en colaboración coa Consellería de Traballo e Benestar e os concellos de Galicia adheridos a este programa.
Plan galego das persoas maiores 2010-2013, horizonte 2015 : informe de seguimento 2013
Este informe dá conta das actuacións implantadas polo Goberno galego en resposta á programación correspondente ao ano 2013. Este plan ten como principal finalidade lograr un maior recoñecemento social das persoas maiores, a súa protección e a mellora dos recursos asistenciais.
Plan de acción integral para as persoas con discapacidade. Galicia, 2010-2013 : informe de seguimento, 2013
O informe dá conta das actuación implantadas polo Goberno galego en resposta á programación correspondente ao ano 2013.
Estudo das necesidades das persoas maiores de 65 anos que viven soas. Resumo executivo, xullo de 2013
Publicación encadrada no Proxecto europeo de envellecemento activo, cofinanciado con fondos FEDER, no marco da segunda convocatoria do POCTEP 2007-2013 na que se analizan as necesidadesdas persoas maiores de 65 anos que viven soas.
As entidades colaboradoras de adopción internacional
Esta guía pretende axudar as persoas que se dirixen á adopción internacional a coñecer e comprender cal é o papel destas entidades no proceso de intermediación.
Consellos de fisioterapia : para coidadores e coidadoras profesionais de maiores e de persoas en situación de dependencia
O manual ten como principal obxectivo favorecer a práctica ergonómica preventiva no sector da dependencia e do coidado dos maiores. Resulta tamén unha importante ferramenta para os profesionais de cara á formación e apoio ás persoas coidadoras no ámbito familiar.
Vis a Vis. Revista do Módulo 1 "Nelson Mandela". Centro Penitenciario de Teixeiro
Revista elaborada polos internos do Módulo 1 do Centro Penitenciario de Teixeiro. As diferentes colaboracións, de temática diversa, están coordinadas polo Equipo de Inclusión Social deste centro.

Páxinas