Inicio > Recursos > Publicacións
Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Xestión de Calidade da Área de Benestar : documento técnico
Manual de calidade adoptado polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (CGSIB) como vehículo de expresión do seu compromiso coa mellora continua da calidade na prestación dos servizos públicos para persoas maiores e dependentes.
Estratexia para a prevención e detección precoz da dependencia en Galicia : horizonte 2020
Esta estratexia ten como principal obxectivo dar unha serie de recomendacións para orientar a organización e funcionamento dos diferentes servizos (sociais, sanitarios e educativos) cara unha mellora das condicións de vida das persoas en termos de saúde e autonomía persoal.
Curso de preparación para a xubilación
Este curso, estruturado en cinco módulos, enmárcase dentro dunha política de envellecemento activo que pretende axudar a mellorar a calidade de vida daquelas persoas que se enfrontan á xubilación de forma activa e saudable.
Guía de recursos do sistema de protección de menores
Ferramenta de traballo para dar a coñecer a profesionais e familias, os recursos dispoñibles en Galicia no sistema de detección de maltrato, medidas de prevención, axudas ou sistemas de asesoramento e para atender nenos en situación de especial vulnerabilidade.
Informe de seguimento 2012. Plan de acción integral para as persoas con discapacidade. Galicia, 2010-2013
Neste documento recóllense os datos relativos ás actuacións executadas durante o exercicio 2012 no marco do Plan de acción integral para as persoas con discapacidade de Galicia 2010-2013.
Guía para a asignación de servizos sociais a persoas en situación de dependencia
O Modelo que se presenta parte do estudo dos distintos colectivos que se inclúen na Carteira de servizos para persoas dependentes, prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal.
Informe de seguimento 2012. Plan galego das persoas maiores 2010-2013, horizonte 2015
Informe de seguimiento 2012 no que se dá conta das actuacións implantadas polo Goberno galego en resposta á programación establecida no Plan galego das persoas maiores 2010-2013, horizonte 2015.
Guía sobre avances científico tecnolóxicos no campo da atención sociosanitaria : plataforma tecnolóxica de innovación
A información que recolle esta guía ten a súa base no traballo desenvolvido ao abeiro do proxec­to Envellecemento + Activo polo Comité transfronteirizo de exper­tos/as en prevención e detección precoz da dependencia.

Páxinas