Inicio > Recursos > Publicacións

Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Boletín informativo de periodicidade bimestral elaborado pola Sección de Publicacións e Estatísticas da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social.

Guía para a detección do maltrato infantil

A Guía para a detección do maltrato infantil ten como obxectivo principal procurar a comunicación e a denuncia de todo caso de malos tratos á infancia contando coa imprescindible colaboración dos profesionais e responsables da educación e da protección dos nenos.

Emprego e lei de dependencia

Logo dunha introdución sobre a Lei de dependencia de 2007, a publicación infórmanos sobre como incide a aparición desta lei na xeración de emprego tanto directo como indirecto.

Familia, coidados e traballo non remunerado. O uso do tempo nos fogares de Galicia

Estudo elaborado a través dun convenio de colaboración entre a Consellería de Traballo da Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela no que se analiza o traballo doméstico e de coidados que non ten contrapartida monetaria inmediata.

Manual de formación para coidados no contorno familiar

A promoción da autonomía persoal e a atención adecuada ás persoas en situación de dependencia é, sen dúbida, indicador do nivel de desenvolvemento humano e de benestar das sociedades modernas e do grao de cohesión social.

Manual de formación para coidados no contorno familiar de persoas con demencia

As enfermidades que cursan con trastornos cognitivos e demencia caracterízanse pola súa longa evolución e por ocasionar un grande impacto no contorno sociofamiliar das persoas que as sofren.

Guía para coidados no contorno familiar

No marco do programa "Xuntos nos coidados" póñense a disposición das persoas coidadoras estas 25 fichas, visuais e prácticas que orientan sobre as pautas que deberán seguir nas tarefas básicas de coidado: aseo, mobilizacións, alimentación...

Manual de formación para coidados no contorno familiar de persoas con enfemidade mental

Este novo manual pretende dar resposta a aspectos que van desde o propio concepto de enfermidade mental ata os coidados necesarios ou o desenvolvemento de habilidades para poder facer fronte a este tipo de situacións.

Páxinas