Inicio > Recursos > Publicacións

Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Manual de formación para coidados no contorno familiar de persoas con enfemidade mental

Este novo manual pretende dar resposta a aspectos que van desde o propio concepto de enfermidade mental ata os coidados necesarios ou o desenvolvemento de habilidades para poder facer fronte a este tipo de situacións.

Manual de formación para coidados no contorno familiar de persoas con enfermidades crónicas

A demanda de coidados para persoas con condicións de saúde que supoñen situacións de especial vulnerabilidade foise incrementando nos últimos anos.

As persoas con discapacidade no mercado laboral galego 2011

Este informe pretende ser unha aproximación en tempo real á realidade das persoas discapacitadas no mundo laboral.

Publicación na que se recollen os protocolos de actuación para os diferentes axentes que interveñen nas situacións de presunto maltrato de persoas maiores ou adultas con discapacidade

Publicación na que se recollen os protocolos de actuación para os diferentes axentes que interveñen nas situacións de presunto maltrato de persoas maiores ou adultas con discapacidade.

Guía informativa sobre protección xurídica e discapacidade.

Guía Informativa sobre protección xurídica e discapacidade pretende ser un instrumento de orientación xurídica, destinado a facilitar o labor de cantos profesionais desenvolven a súa actividade no ámbito da atención ás persoas con discapacidade en Galicia.

Acollemento familiar de menores : guía para profesionais dos servizos sociais

Esta guía facilita información xurídica sobre os procesos de incapacitación xudicial, tutela, fundacións tutelares e ingresos non voluntarios en centros.

Estudo relativo á calidade dietética e nutricional en centros xerontolóxicos de Galicia

Este libro coeditado coa Universidade de Santiago de Compostela persegue analizar a dieta proporcionada nun centro xerontolóxico e corrixir as desviacións producidas principalmente polas graxas alimentarias sobre as recomendaciónsvixentes para a poboación española.

Servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia

Co obxectivo de ofrecer uns servizos de calidade a todas as persoas en situación de dependencia, se elabora esta primeira Carta de Servizos auditada en materia de servizos sociais orientada a mellorar o nivel de satisfacción dos usuarios do sistema.

Páxinas