Inicio > Recursos > Publicacións
Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Compartir
Emprego e lei de dependencia
Logo dunha introdución sobre a Lei de dependencia de 2007, a publicación infórmanos sobre como incide a aparición desta lei na xeración de emprego tanto directo como indirecto.
Familia, coidados e traballo non remunerado. O uso do tempo nos fogares de Galicia
Estudo elaborado a través dun convenio de colaboración entre a Consellería de Traballo da Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela no que se analiza o traballo doméstico e de coidados que non ten contrapartida monetaria inmediata.
Manual de formación para coidados no contorno familiar
A promoción da autonomía persoal e a atención adecuada ás persoas en situación de dependencia é, sen dúbida, indicador do nivel de desenvolvemento humano e de benestar das sociedades modernas e do grao de cohesión social.
Manual de formación para coidados no contorno familiar de persoas con demencia
As enfermidades que cursan con trastornos cognitivos e demencia caracterízanse pola súa longa evolución e por ocasionar un grande impacto no contorno sociofamiliar das persoas que as sofren.
Guía para coidados no contorno familiar
No marco do programa "Xuntos nos coidados" póñense a disposición das persoas coidadoras estas 25 fichas, visuais e prácticas que orientan sobre as pautas que deberán seguir nas tarefas básicas de coidado: aseo, mobilizacións, alimentación...
Manual de formación para coidados no contorno familiar de persoas con enfemidade mental
Este novo manual pretende dar resposta a aspectos que van desde o propio concepto de enfermidade mental ata os coidados necesarios ou o desenvolvemento de habilidades para poder facer fronte a este tipo de situacións.
Manual de formación para coidados no contorno familiar de persoas con enfermidades crónicas
A demanda de coidados para persoas con condicións de saúde que supoñen situacións de especial vulnerabilidade foise incrementando nos últimos anos.
As persoas con discapacidade no mercado laboral galego 2011
Este informe pretende ser unha aproximación en tempo real á realidade das persoas discapacitadas no mundo laboral.

Páxinas