Inicio > Recursos > Publicacións > Estatística de execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 5/2000, del 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores

Estatística de execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 5/2000, del 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores

Categoria:

Resumen: 

Esta actividade estatística denominada 2511-03-OE06 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores está integrada no Programa estatístico anual do Instituto Galego de Estatística publicado no Decreto 2/2022, do 13 de xaneiro (DOG nº 13, do 20.01.2022) A Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro (LORPM) pon o acento nas funcións rehabilitadoras e reeducadoras e establece un catálogo de medidas de natureza sancionadora-educativa que, baseado no superior interese da persoa menor, perseguen a integración e a reinserción social dos menores que delinquen. Estas táboas recollen os datos estatísticos de execución relativos ao ano 2022 e preséntanse divididas en catro bloques: medidas notificadas, medidas en execución, medidas pendentes de execución e datos sobre as persoas menores que estiveron executando medidas. O obxectivo que persegue é coñecer as magnitudes e principais características das medidas xudiciais impostas a menores no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ano: 
2022
Autor: 
Galicia, Xunta, Consellería de Política Social e Xuventude, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Órgano Editor: 
Consellería de Política Social e Xuventude, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ano de edición: 
2023

Idioma:

Área temática:

Publicación:

Formato:

Tipo Doc:

Periodicidade:

Ano do tomo: 
2022
Descripción: 

Obxetivos:

Coñecer as magnitudes e principais características das medidas xudiciais impostas a menores no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Alcance:

Medidas xudiciais impostas polos xulgados de menores e remitidas á Comunidade Autónoma para a súa execución

Variables de estudo:

Variables relacionadas coas medidas impostas, persoas menores afectadas e recursos para a execución

Variables de clasificación:

Tipoloxía da medida, sexo, idade, etc

Periodicidade:

regular: anual

Compartir