Inicio > Recursos > Plans e programas > PO FSE Galicia 2014-2020 "Inviste no teu futuro"

PO FSE Galicia 2014-2020 "Inviste no teu futuro"

Pasa a Programa FSE+ Galicia 2021-2027

Unión Europea

Obxectivo Temático

09. “Promover a  inclusión social, loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación”

Prioridade de Investimento

9.4 "O acceso a servizos accesibles, sostibles e de calidade, incluídos os servizos sanitarios e sociais de interese xeral"

Obxectivo Específico

9.4.1 “Mellorar a accesibilidade para as persoas máis vulnerables a servizos de atención sanitaria, sociais e de orientación, formación e educación, incluíndo a eliminación dos estereotipos”.

Subvencións

 

Órgano xestor: Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade. Subdirección Xeral de Promoción da Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia

ORDE do 31 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014- 2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento BS7 00A).
 
ORDE do 11 de xaneiro de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas polo Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede a súa convocatoria para o ano 2021 (DOG Núm. 16 do 26/01/2021)
 
ORDE do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS700A).
 
ORDE do 25 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.

 

 

ORDE do 27 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos de atención temperá no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento BS700A).

 
Obxectivo Temático 09. “Promover a  inclusión social, loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación”

Prioridade de Investimento

9.4 “Mellorar a accesibilidade para as persoas máis vulnerables a servizos de atención  sanitaria, sociais e de orientación, formación e educación, incluíndo a eliminación de estereotipos”.
Obxectivo Específico 9.4.1 “Mellorar a accesibilidade para as persoas máis vulnerables a servizos de atención sanitaria, sociais e de orientación, formación e educación, incluíndo a eliminación dos estereotipos”.
  Subvencións Órgano xestor: Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade. Subdirección Xeral de Promoción da Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia
Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos de atención temperá no marco da Rede Galega de atención temperá, cofinanciada polo programa operativo Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017 (DOG núm. 126, do 05/07/2016)
 

 

 

Orde do 8 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de axudas individuais destinadas á adquisición de servizos de promoción da autonomía persoal, así como a adquisición de servizos complementarios de asistencia persoal, a persoas con discapacidade, cofinanciada polo Fondo Social Europeo, con cargo ao P.O FESE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (DOG nº 53, do 17/3/2016)

 
   

Unidade Tramitadora: Subdirección Xeral de Dependencia e Valoración da Discapacidade

ORDE do 30 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de axudas individuais destinadas á adquisición de servizos de promoción da autonomía persoal, así como á adquisición de servizos complementarios de asistencia persoal, a persoas con discapacidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.
 

Obxectivo Temático

09. “Promover a  inclusión social, loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación”

Prioridade de Investimento

9.1 “A inclusión activa, tamén con vistas a promover a igualdade de oportunidades, así como a participación activa e a mellora da posibilidade de encontrar un emprego”.

Obxectivo Específico

9.1.1 “Mellorar a inserción sociolaboral de persoas en situación ou risco de exclusión social, a través da activación e de itinerarios integrados e persoanalizados de inserción.”.

Contrato    de servizos

RESOLUCIÓN do 16 de febreiro de 2016 pola que se anuncia a convocatoria pública do procedemento de contratación aberto, polo trámite ordinario, para a adxudicación do contrato de servizos, documentalmente simplificado, para a organización do traballo remunerado e a formación ocupacional dos menores infractores internados en centros de reeducación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE 2014-2020.

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2016 pola que se fai pública a formalización do contrato do servizo consistente na organización do traballo remunerado e a formación ocupacional dos menores infractores internados en centros de reeducación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE 2014-2020 (expediente 81/2015).

 

   
    RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2016 pola que se anuncia a convocatoria pública do procedemento de contratación de servizos, documentalmente simplificado, suxeito a regulación harmonizada (SARA), consistente na xestión do programa Mentor de inserción sociolaboral de mozos e mozas en risco social (contrato cofinanciado polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo 2014-2020).
 
   

 

 

Prioridade de Investimento

9.1 "A Inclusión activa, tamén con vistas a promover a igualdade de oportunidades, así como a participación activa e a mellora da posibilidade de atopar emprego"

Obxectivo Específico

9.1.1."Mellorar a inserción socio-laboral de persoas en situación ou risco de exclusión social, a través da activación de itinerarios integrados e personalizados de inserción"

Descrición das Operacións

 

 

Órgano Xestor: Subdirección Xeral de Inclusión e Integración Social

Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, para os anos 2022 e 2023
 
Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, para os anos 2018 a 2020
 

Subvencións para o investimento en centros de inclusión e emerxencia social e de programas a desenvolver polas corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, para os exercicios 2016 e 2017

 
Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, para os anos 2017 e 2018
 

Subvencións para o investimento en centros de inclusión e emerxencia social e de programas a desenvolver polas corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, para os exercicios 2017,2018 e 2019

 
Subvencións para programas a desenvolver polas Corporacións Locais para a inclusión social da poboación xitana, inmigrantes e outras persoas en risco de exclusión social 2019/2021
 

Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos socias comunitarios e inclusión social, para os anos 2020, 2021 e 2022

 
ORDE do 6 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a corporacións locais para programas de emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS623C).
 
Resultado Esperado

Mellorar a calidade na atención a persoas en situación ou risco de exclusión social, nos centros de inclusión e emerxencia social de Galicia

 

 

Prioridade de Investimento

9.1 "A Inclusión activa, tamén con vistas a promover a igualdade de oportunidades, así como a participación activa e a mellora da posibilidade de atopar emprego"

Obxectivo Específico

9.1.1."Mellorar a inserción socio-laboral de persoas en situación ou risco de exclusión social, a través da activación de itinerarios integrados e personalizados de inserción"

Descrición das Operacións

 

 

Órgano Xestor: Subdirección Xeral de Recursos Económicos

Orde do 20 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións destinadas a confederacións, federacións e ás entidades de iniciativa social, non asociadas nin federadas, sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de asesoramento e formación de persoas con discapacidade na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciada polo Fondo Social Europeo no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017.

 

Orde do 31 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións destinadas a confederacións, federacións e ás entidades de iniciativa social, non asociadas nin federadas, sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de asesoramento e formación de persoas con discapacidade na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciada polo Fondo Social Europeo no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2017 e 2018.

 

 

ORDE do 29 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións destinadas a confederacións, federacións e ás entidades de iniciativa social non asociadas nin federadas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de proxectos de asesoramento e formación de persoas con discapacidade na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2018 e 2019.
 
ORDE do 3 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións destinadas a confederacións, federacións e ás entidades de iniciativa social, non asociadas nin federadas, sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de asesoramento e formación de persoas con discapacidade na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciada polo Fondo Social Europeo no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2019 e 2020.
 
Resultado Esperado

Formar a colectivos de persoas con discapacidade contribuindo a  adquisición de habilidades sociais ,  prelaborais e ao seu desenvolvemento persoal.

 

 

Obxectivo temático

13.- Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia de COVID-19 e as súas consecuencias sociais e preparar unha recuperación verde, dixital e resilente da economía.

Prioridade de Investimento

13.1.- Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia de COVID-19 e as súas consecuencias sociais e preparar unha recuperación verde, dixital e resilente da economía.

Obxectivo Específico

13.1.2.- Apoiar o acceso ao mercado de traballo das persoas en situación de vulnerabilidade, o acceso aos sistemas sociais e as medidas de inclusión social e a erradicación da pobreza.

Descrición das Operacións

 

 

Órgano Xestor: Subdirección Xeral de Inclusión e Integración Social

A operación financiada como parte da resposta da Unión á pandemia de COVID-19 consiste na contratación de persoal técnico para a prestación de servizos vinculados ao Programa Galego de Loita contra o Desafiuzamento da vivenda habitual (Programa ConTeito), para os ano 2021-2023