Inicio > Recursos > Plans e programas > Tarxeta Benvida

Tarxeta Benvida

   TARXETA BENVIDA    

Tarxeta Benvida é unha axuda económica para as familias que forma parte do Programa de Apoio á Natalidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é axudar ás familias na crianza e no coidado dos fillos con diferentes medidas de apoio. No caso concreto da Tarxeta, esta busca contribuír aos gastos que conleva o nacemento dun fillo, o acollemento familiar, a adopción ou a garda con fins adoptivos.

De xeito xeral conta cun importe de 1.200 € (a contía é maior nalgúns casos específicos, como ter o terceiro fillo ou vivir nun concello de menos de 5.000 habitantes) para adquirir calquera produto exclusivamente para nenos: leite e outros alimentos infantís, cueiros, roupa, babeiros, artigos de paseo e de viaxe (como poden ser carriños, cadeiras de paseo ou de coche), libros infantís, produtos de hixiene infantil ou farmacéuticos.
 


  Máis información sobre o PROGRAMA DE APOIO Á NATALIDADE   


PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE A TARXETA BENVIDA

 

1. Quen pode solicitar a Tarxeta Benvida?

As persoas que acaben de ter bebés, adopten, acollan ou asuman a custodia con fins adoptivos de un ou máis nenos de ata 3 anos.

As mulleres embarazadas, a partir da semana 21 de xestación.
 

→ Os galegos ou descendentes de galegos que se encontren na situación interior e regresen a Galicia desde un país fora de España. 

→ Persoas que non obtiveron Tarxeta Benvida por superar o límite de ingresos nas dúas convocatorias anteriores ou que a obtiveron pero só por un ano. Se experimentaron unha redución nos seus ingresos, poden volver a solicitala para ampliar a Tarxeta Benvida para o segundo e terceiro ano de vida do neno.

2. Que requisitos hai que cumprir?

​ Ter residencia habitual en Galicia.

→ Que na última declaración do IRPF a renda da unidade familiar non superase os 45.000 euros (sumando a base impoñible xeral e a base impoñible de aforro), ou ben os 13.500 euros da renda por cada membro da familia.

3. Cal é o importe o primeiro ano?

Con carácter xeral, durante o primeiro ano1.200 euros. Se o fillo que nace é o terceiro ou algún dos seguintes, a contía será de 2.400 euros.

Ambas contías aumentan nun 25% para as familias que viven en concellos de menos de 5.000 habitantes.

4. Cal é o importe o segundo e terceiro ano?

O ano en que o teu fillo cumpre os 12 meses, a Xunta de Galicia comproba de novo a renda da unidade familiar por se houbo variacións. Aquelas familias cunha renda igual ou inferior a 22.000 euros teñen dereito á extensión da Tarxeta Benvida durante o segundo e terceiro ano, coas seguintes contías:

 600 euros ao ano se é o primeiro fillo.
 1.200 euros ao ano se é o segundo fillo.
 2.400 euros ao ano se é o terceiro fillo ou algún dos seguintes.

Para as familias que vivan en concellos con menos de 5.000 habitantes, a Tarxeta Benvida increméntase un 25%:

 No lugar de 600 euros será de 750 euros.
 No lugar de 1.200 euros será de 1.500 euros.
 No lugar de 2.400 euros será de 3.000 euros.

5. Que prazo teño para solicitarla?

A Tarxeta Benvida pode solicitarse desde o embarazo, unha vez que se supera a semana 21 de xestación.

Se se solicita unha vez nacido o bebé, hai un prazo de 2 meses, contados desde o día seguinte ao que se produce o nacemento, para realizar o trámite. Por exemplo, se o bebé nace o 16 de xullo, o último día para solicitala é pasados dous meses, é dicir, o 16 de setembro.  

No caso de que a persoa solicitante sexa emigrante retornada a Galicia, e sempre que o fillo ou filla nacese con anterioridade ao seu regreso, o prazo será de 3 meses e contarase a partir do día seguinte a aquel que conste na documentación e acredite a data de retorno a España.  

6. Como se solicita?

Preferiblemente a solicitude presentarase por vía electrónica na sede electrónica da Xunta neste enlace

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros administrativos establecidos.

Para a presentación das solicitudes electrónicas poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e firma admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído no sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

7. Como e cando recibirei a Tarxeta Benvida?

Se cumpres os requisitos, a Xunta concederá a Tarxeta Benvida en poucas semanas unha vez que se reciba a túa solicitude. Despois recibirás a tarxeta no teu propio enderezo, vía postal. E no caso de que falte algunha documentación, poñerémonos en contacto contigo. En todo caso, o prazo máximo de resolución é de 4 meses desde que fixeras a solicitude. 

Unha vez se recibe é preciso activala, nesta ligazón podes facelo.

8. Onde se pode utilizar?

A Tarxeta Benvida pódese usar en aqueles establecementos con produtos destinados ao coidado dos nenos como poden ser farmacias, parafarmacias, ópticas, supermercados, tendas de alimentación, librarías ou establecementos de puericultura.

Non se puede utilizar como medio de retirada de efectivo en caixeiros automáticos ou oficinas bancarias, nin tampouco realizar compras a través de Internet. É obrigatorio utilizala en comercios físicos. 

Ademais, algúns establecementos adheridos a un convenio coa Consellería de Política Social e Xuventude ofrecen un desconto adicional polo uso da tarxeta. Se eres a persoa encargada dun establecemento e queres formar parte deste programa podes facelo a través deste procedemento.

9. Como podo saber o saldo da Tarxeta?

Pódese coñecer o saldo da túa tarxeta de forma gratuíta a través de www.damemisaldo.com de ABANCA. Tamén podes facelo nos caixeiros de ABANCA onde, ademais, podes consultar os últimos movementos. 

10. Cando se fai o ingreso da Tarxeta?

Cando recibas a Tarxeta Benvida, irá xa cargada coa cantidade correspondente ao ano de solicitude. Por exemplo, se es beneficiaria dunha Tarxeta Benvida de 1.200 euros e o neno nace no mes de marzo, o primeiro ano recibirás 1.000 euros (polo período entre marzo e decembro) e os 200 euros restantes recibiralos o ano seguinte.

Habitualmente, o ingreso do importe correspondente ao segundo ano e sucesivos realízase no mes de abril.

11. Cal é o email e o teléfono de contacto?

Se tes calquera dúbida sobre a Tarxeta Benvida ou tes calquera problema con ela (se olvidas ou PIN ou se cha rouban ou a perdes) podes chamar o teléfono de información 012 ou enviar un correo ao email tarxetabenvida.familia@xunta.gal.

SOLICITAR