Inicio > Recursos > Plans e programas > Tarxeta Benvida

Tarxeta Benvida

   TARXETA BENVIDA    

Tarxeta Benvida é unha axuda económica para as familias que forma parte do Programa de Apoio á Natalidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é axudar ás familias na crianza e no cuidado dos fillos con diferentes medidas de apoio. No caso concreto da Tarxeta, esta busca contribuír aos gastos que conleva o nacemento dun fillo, a adopción ou a garda con fins adoptivos.

De xeito xeral conta cun importe de 1.200 € (a contía é maior nalgúns casos específicos como familia numerosas ou vivir nun concello de menos de 5.000 habitantes) para adquirir calquera produto básico para nenos: leite e outros alimentos infantís, cueiros, roupa, babeiros, artigos de paseo e de viaxe (como poden ser carriños, cadeiras de paseo ou de coche) e produtos de hixiene infantil ou farmacéuticos.
 


  Máis información sobre o PROGRAMA DE APOIO Á NATALIDADE   


PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE A TARXETA BENVIDA

1. Quen pode solicitar a Tarxeta Benvida?

As persoas que acaben de ter bebés, adopten ou asuman a custodia con fins adoptivos de un ou máis nenos.

→ Os galegos ou descendentes de galegos que se encontren na situación interior e regresen a Galicia desde un país fora de España.
 

→ Persoas que non obtiveron Tarxeta Benvida por superar o límite de ingresos nas dúas convocatorias anteriores ou que a obtiveron pero só por un ano. Se experimentaron unha redución nos seus ingresos, poden volver a solicitala para ampliar a Tarxeta Benvida para o segundo e terceiro ano de vida do neno.

2. Que requisitos hai que cumplir?

​ Ter residencia habitual en Galicia.

→ Que na última declaración do IRPF a renda da unidade familiar non superase os 45.000 euros (sumando a base impoñible xeral e a base impoñible de aforro), ou ben os 13.500 euros da renda por cada membro da familia.

3. Cal é o importe?

Con carácter xeral, durante o primeiro ano1.200 euros. Se o fillo que nace é o terceiro ou algún dos seguintes, é dicir, se é familia numerosa, a contía será de 2.400 euros.

Durante o segundo e terceiro ano (unha extensión á que teñen dereito as familias cunha renda igual ou inferior a 22.000 euros), a contía varía:

→ 600 euros ao ano se é o primeiro fillo.
→ 1.200 euros ao ano se é o segundo fillo.
→ 2.400 euros ao ano se é o terceiro fillo ou algún dos seguintes.

Para as familias que vivan en concello con menos de 5.000 habitantes, a Tarxeta Benvida e increméntase un 25%:

→ No lugar de 600 euros será de 750.
No lugar de 1.200 euros será de 1.500.
No lugar de 2.400 euros será de 3.000.

4. Que prazo teño para solicitarla?

A Tarxeta benvida pode solicitarse xa desde o embarazo, aínda así, para pechar a solicitude será necesario o cerficado de nacemento. Si se solicita unha vez nacido o bebé, hai un prazo de 2 meses, contados desde o día seguinte ao que se produce o nacemento, para realizar o trámite.

No caso de que a persoa solicitante sexa emigrante retornada a Galicia, e sempre que o fillo ou filla nacera con anterioridade ao seu regreso, o prazo será de 3 meses e contarase a partir do día seguinte a aquel que conste na documentación e acredite a data de retorno a España.  

5. Como se solicita?

Preferiblemente a solicitude presentarase por vía electrónica na sede electrónica da Xunta

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros administrativos establecidos.

Para a presentación das solicitudes electrónicas poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e firma admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído no sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

6. Como e cando recibirei a Tarxeta Benvida?

Responderase a túa solicitude nun prázo máxido de 4 meses desde que fixeras a solicitude. Despois recibirás a tarxeta no teu propio domicilio, vía postal. Unha vez se recibe é preciso activala, nesta ligazón podes facelo.

7. Onde se pode utilizar?

A Tarxeta benvida pódese usar en aqueles establecementos con produtos destinados ao cuidado dos nenos como poden ser farmacias, parafarmacias, ópticas, supermercados, tendas de alimentación e establecementos de puericultura.

Non se puede utilizar como medio de retirada de efectivo en caixeiros automáticos ou oficinas bancarias, nin tampouco realizar compras a través de Internet.

Ademais, algúns establecementos adheridos a un convenio coa Consellería de Política Social e Xuventude ofrecen un desconto adicional polo uso da tarxeta. Se eres o encargado dun establecemento e queres formar parte deste programa podes facelo a través deste procedemento.

8. Como podo saber o saldo da Tarxeta?

Pódese coñecer o saldo da túa tarxeta de forma gratuíta a través de www.damemisaldo.com de ABANCA. Tamén podes facelo nos caixeiros de ABANCA onde, ademais, podes consultar os últimos movementos. 

9. Cando se fai o ingreso da Tarxeta?

Anualmente o ingreso do importe restante da túa Tarxeta Benvida realízase no mes de abril.

10. Cal é o email e o teléfono de contacto?

Se tes calquera dúbida sobre a Tarxeta Benvida ou tes calquera problema con ela (se olvidas ou PIN ou se cha rouban ou a perdes) podes chamar o teléfono de información 012 ou enviar un correo ao email tarxetabenvida.familia@xunta.gal.

Solicitude e convocatoria segundo o ano de nacemento:

Axuda para nenas ou nenos nados no ano 2023
Axuda para nenas ou nenos nados no ano 2022
Axuda para nenas ou nenos nados no ano 2021
Axuda para nenas ou nenos nados no ano 2020
Axuda para nenas ou nenos nados no ano 2019
Axuda para nenas ou nenos nados no ano 2018
Axuda para nenas ou nenos nados no ano 2017
Axuda para nenas ou nenos nados no ano 2016