Inicio > Recursos > Plans e programas > Programa de teleasistencia da Comunidade Autónoma Galega

Programa de teleasistencia da Comunidade Autónoma Galega

Compartir

SERVIZO DE TELEASISTENCIA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Acceso ao servizo

Segundo establece a normativa vixente garantirase o dereito subxectivo para a atención das persoas en situación de dependencia de acordo co calendario implantado (con grao III, II e I-2 recoñecidos ata o 31/12/ 2011).

Pese a elo, logo de ter garantida a atención das persoas que se atopan na situación anterior e sempre que haxa dispositivos de teleasistencia dispoñibles, tamén poderán acceder a este servizo aquelas persoas que na solicitude de recoñecemento de dependencia sinalen como expectativa o servizo de teleasistencia, aínda que o grao recoñecido non estea dentro do calendario establecido (con grao I e I-2 recoñecido a partir do 31/12/2011) e tamén aquelas ás que non lles fora recoñecido ningún grao de dependencia.

Normativa reguladora do servizo:

  • Orde do 2 de xaneiro de 2012, pola que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía persoal e a atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa Individual e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes (DOG nº 9, do 13 /01/2012).

Concretamente os artigos e disposición que se sinalan a continuación:

-       Artigo 23 (sobre a intensidade do servizo de teleasistencia)

-       Artigo 27 (suspensión temporal do servizo)

-       Artigo 32 (libranza vinculada ao servizo)

-       Artigo 34 (determinación da contía)

-       Artigo 47 (intensidade da libranza)

-       Artigo 60 (compatibilidade con outros servizos ou libranzas)

-       Disposición adicional 6ª (solicitude do servizo de teleasistencia a través do SADD)

  • Orde do 19 de abril de 2013 pola que se modifica a Orde do 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro (DOG nº 86, do 6/5/2013). Modifica os artigos 27 e 47 indicados anteriormente.
     
  • Decreto 149/ 2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do custo (DOG nº 182, do 24/09/2013).