Inicio > Recursos > Plans e programas > PO FEDER Galicia 2014-2020 "Unha maneira de facer Europa"

PO FEDER Galicia 2014-2020 "Unha maneira de facer Europa"

Unión Europea

Obxectivo Temático

04. “Favorecer a transición a unha economía baixa en carbono en todos os sectores”

Prioridade de Investimento

4.3. "Apoio da eficiencia enerxética, da xestión intelixente da enerxía e do uso de enerxías renovables nas infraestruturas públicas, incluidos os edificios públicos, e nas vivendas"

Obxectivo Específico

4.3.1 “Mellorar a eficiencia enerxética e redución de emisións de CO2 na edificación e nas infraestruturas e servizos públicos”

Descrición das Operacións

1.- Obras de mellora da eficiencia enerxética na Residencia de Maiores Nosa Señora dos Miragres en Barbadás (Ourense).
Ligazón
2.- Obras de reforma integral para a mellora da eficiencia enerxética na Residencia de Maiores Porta do Camiño en Santiago de Compostela (A Coruña)
Ligazón

3.- Proxectos de biomasa en colaboración co Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) na Residencia de tempo libre en Panxón, Nigrán (Pontevedra), Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes en Vigo (Pontevedra) e no Centro de menores Santo Anxo en Rábade (Lugo).

Ligazón
 

Resultado esperado

 

Trátase de actuacións integrais en centros dependentes da Consellería de Política Social coas que se pretende obter unha mellora na eficiencia enerxética dos edificios,   e consecuentemente unha reducción nos niveis de consumo final de enerxía primaria. Coas ditas actuacións se permitirá elevar as condicións confort térmico e de benestar dos usuarios dos ditos centros.

 

Órgano xestor: Secretaría Xeral Técnica

 

 

Prioridade de Investimento

9.1 "A Inclusión activa, tamén con vistas a promover a igualdade de oportunidades, así como a participación activa e a mellora da posibilidade de atopar emprego"

Obxectivo Específico

9.1.1."Mellorar a inserción socio-laboral de persoas en situación ou risco de exclusión social, a través da activación de itinerarios integrados e personalizados de inserción"

Descrición das Operacións

 

 

Órgano Xestor: Subdirección Xeral de Inclusión e Integración Social

Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, para os anos 2018 e 2020
 

Subvencións para o investimento en centros de inclusión e emerxencia social e de programas a desenvolver polas corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, para os exercicios 2016 e 2017

 
Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, para os anos 2017 e 2018
 

Subvencións para o investimento en centros de inclusión e emerxencia social e de programas a desenvolver polas corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, para os exercicios 2017 e 2018 /// 2018 e 2020

 
Resultado Esperado

Mellorar a calidade na atención a persoas en situación ou risco de exclusión social, nos centros de inclusión e emerxencia social de Galicia

Obxectivo Temático

09. “Promover a  inclusión social, loitar contra a pobreza e contra calquera forma de discriminación”

Prioridade de Investimento

9.7 “Investimento en infraestrutura sanitaria e social que contribúa ao desenvolvemento nacional, rexional e local e á redución das  desigualdades sanitarias, o fomento da inclusión social mediante un acceso mellorado aos servizos sociais, culturais e recreativos e a transición dos servizos institucionais aos servizos locais”.

Obxectivo Específico

9.7.1 “Inversión en infraestructura social y sanitaria que contribuya al desarrollo nacional, regional y local, y reduzca las desigualdades sanitarias y transición de los servicios institucionales a los servicios locales”

Subvencións

Órgano xestor: Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade. Subdirección Xeral de Promoción da Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia

ORDE do 21 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións aos concellos galegos, destinadas á mellora da accesibilidade nos edificios e espazos de uso público, cofinanciadas polo programa operativo do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2017 e 2018 
 
Orde do 21 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvención aos concellos galegos, destinadas á mellora da accesibilidade nos edificios e espazos de uso público, cofinanciadas polo programa operativo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017 (DOG núm. 149, do 08/08/2016).

 

 

 

 

  Órgano xestor: Subdirección Xeral de Recursos Residenciais e Atención Diúrna
RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2017 pola que se convoca a contratación, por procedemento aberto, do contrato suxeito a regulación harmonizada da subministración, instalación e posta en marcha de novas tecnoloxías nos centros públicos de atención a persoas maiores e con discapacidade, de titularidade e xestión propia da Xunta de Galicia, cofinanciado polo Fondo Europeo de desenvolvemento rexional no marco do programa operativo 2014- 2020 (expediente PA 21/2017).
 

Obxectivo Temático

09. “Promover a  inclusión social, loitar contra a pobreza e contra calquera forma de discriminación”

Prioridade de Investimento

9.7 “Investimento en infraestrutura sanitaria e social que contribúa ao desenvolvemento nacional, rexional e local e á redución das  desigualdades sanitarias, o fomento da inclusión social mediante un acceso mellorado aos servizos sociais, culturais e recreativos e a transición dos servizos institucionais aos servizos locais”.

Obxectivo Específico

9.7.1 “Investimento en infraestrutura social e sanitaria que contribúa ao desenvolvemento nacional, rexional e local e reduza as desigualdades sanitarias, e transición dos servizos institucionais aos servizos locais”

9.7.1.2 "Axudas para o investimento en centros de inclusión social e en centros de menores para a adaptación ás necesidades funcionais”, Categoría da intervención: 055 “outra infraestrutura social que contribúa ao desenvolvemento rexional e local"

Subvencións

Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

ORDE do 17 de decembro de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento dos centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social e se convocan para o ano 2020, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia (2014-2020) (código de procedemento BS413A).
 
RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 2 de xullo de 2020 das axudas convocadas na Orde do 17 de decembro de 2019, pola que se regulan as bases do procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento dos centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social e se convocan para o ano 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento BS413A).

 

 

 

Descrición das Operacións

 

Órgano Xestor: Subdirección Xeral de Inclusión e Integración Social

Investimento en centros de inclusión e emerxencia social e unidades funcionalmente vinculadas (Orde 26-4-2016)
Investimento en centros de inclusión e emerxencia social e unidades funcionalmente vinculadas (Orde 4-6-2016)

Resultado esperado

 

Mellorar a calidade na atención a persoas en situación ou risco de exclusión social, nos centros de inclusión e emerxencia social de Galicia

Obxectivo Temático

 

09. “Promover a inclusión social, loitar contra a pobreza e contra calquera forma de discriminación”

Prioridade de Investimento

 

9.7 “Investimento en infraestrutura sanitaria e social que contribúa ao desenvolvemento nacional, rexional e local e á redución das desigualdades sanitarias, o fomento da inclusión social mediante un acceso mellorado aos servizos sociais, culturais e recreativos e a transición dos servizos institucionais aos servizos locais”.

Obxectivo Específico

 

9.7.1 “Investimento en infraestrutura social e sanitaria que contribúa ao desenvolvemento nacional, rexional e local e reduza as desigualdades sanitarias, e transición dos servizos institucionais aos servizos locais”

9.7.1.2b "Actuacións de investimento en centros de inclusión e emerxencia social, incluídos centros de atención á discapacidade e centros de menores titularidade da administración autonómica para a adaptación ás necesidades funcionais"

Descrición das operacións

 

Construción dun centro de atención a persoas con discapacidade en Ourense

Ligazón

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=604348&lang=gl

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?lang=gl&cambioIdioma=true&N=805000

Resultado esperado

 

Mellorar a calidade na atención a persoas con algún tipo de discapacidade para que poidan acadar unha vida autónoma, reforzando a súa participación activa na comunidade, contribuíndo á súa plena inclusión social.

Órgano xestor Secretaría Xeral Técnica
 
 
Obxectivo Temático 10. “Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e unha aprendizaxe permanente”

Prioridade de Investimento

10.05. “Investimento en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e a aprendizaxe permanente mediante o desenvolvemento das infraestruturas de educación e formación”

Obxectivo Específico

10.05.01 “Mellorar as infraestruturas de educación e formación”

Subvencións

Órgano Gestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.

ORDE do 6 de maio de 2016 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, parcialmente cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2016, 2017, 2018 e 2019.

 

 

 

 

 

ORDE do 14 de xuño de 2016 pola que se regulan as bases que rexerán a concesión de axudas económicas para a creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e parques empresariais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2016 e 2017.

 

E do 13 de xullo de 2016 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento das escolas infantís 0-3 e dos puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais e se convocan para o ano 2016 (cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020).

 
ORDE do 23 de maio de 2017 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais, e se convocan para o ano 2017 (cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020). 
 
RESOLUCIÓN do 4 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se procede á publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 23 de maio de 2017 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais, e se convocan para o ano 2017 (cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020).
 
ORDE do 2 de xuño de 2017 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social sen ánimo de lucro e se convocan para o ano 2017, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. 
 
ORDE do 13 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, parcialmente cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2017, 2018, 2019 e 2020. 
 
ORDE do 4 de xullo de 2017 pola que se regulan as bases que rexerán a concesión de axudas económicas para a creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e parques empresariais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2017 e 2018. 
 
RESOLUCIÓN do 3 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se procede á publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 4 de xullo de 2017 pola que se regulan as bases que rexerán a concesión de axudas económicas para a creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e parques empresariais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2017 e 2018.
 
ORDE do 25 de maio de 2018 pola que se regulan as bases que rexerán a concesión de axudas económicas para a creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e parques empresariais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2018 e 2019. 
 
ORDE do 27 de xuño de 2018 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais, e se convocan para o ano 2018 (cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020).
 
ORDE do 27 de xuño de 2018 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social sen ánimo de lucro e se convocan para o ano 2018 (cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020).
 
ORDE do 17 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, parcialmente cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2018, 2019, 2020 e 2021.
 
ORDE do 20 de novembro de 2018 pola que se fai público o incremento do crédito das axudas previstas na Orde do 27 de xuño de 2018 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais e se convocan para o ano 2018 (cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020)
 
ORDE do 16 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2019, 2020, 2021 e 2022 (código de procedemento BS 403C).
 
ORDE do 19 de xullo de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se convocan para o ano 2019 (cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020) (código de procedemento BS403F).
 
ORDE do 8 de agosto de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento BS403E).
 
ORDE do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023 (código de procedemento BS 403C).
 
ORDE do 8 de xullo de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se convocan para o ano 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento BS403F).
 
ORDE do 26 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para os anos 2021, 2022, 2023 e 2024 (código de procedemento BS403C).
 
 
 
Obxectivo Temático 10. “Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e unha aprendizaxe permanente”

Prioridade de Investimento

10.5. “Investimento en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e a aprendizaxe permanente mediante o desenvolvemento das infraestruturas de educación e formación”

Obxectivo Específico

10.5.1 “Mellorar as infraestruturas de educación e formación”

10.5.1.4 "Actuacións de investimento en centros públicos de atención á primeira infancia 0-3 anos con titularidade da administración autonómica”

Descrición das operacións

 

Atopámonos con edificacións antigas nas que o paso dos anos provocou deterioros importantes como na Escola Infantil de Relfas que se manifestan especialmente na cuberta. Faise preciso o cambio da mesma para a mellora das usuarias e usuarios cunha mellora na calidade na estancia e mellora en eficiencia enerxética.
Ligazón https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=802413&lang=gl
Descrición das operacións Atopámonos con edificacións antigas nas que o paso dos anos provocou un deterioro importante como na Escola Infantil Antela en Ourense na que é preciso o cambio da cuberta e a mellora da envolvente térmica na fachada. Esta modificación é necesaria para as usuarias e usuarios xa que implica unha mellor calidade na estancia e unha mellora en eficiencia enerxética.
Ligazón https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=804842&lang=gl
Descrición das operacións Atopámonos con edificacións antigas nas que o paso dos anos provocou deterioros importantes como na Escola Infantil de Bouzas en Vigo que se manifestan especialmente na cuberta. Faise preciso o cambio da mesma para a mellora das usuarias e usuarios cunha mellora na calidade na estancia e mellora en eficiencia enerxética.
Ligazón https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=802413&lang=gl
Descrición das operacións Atopámonos con edificacións antigas nas que o paso dos anos provocou un deterioro importante como na Escola Infantil Paradai en Lugo que se manifesta especialmente na cuberta. Faise preciso o cambio da mesma para a mellora das usuarias e usuarios cunha mellora na calidade na estancia e en eficiencia enerxética.
Ligazón https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=805677&lang=gl
Descrición das operacións Atopámonos con edificacións antigas nas que o paso dos anos provocou un deterioro importante como na Escola Infantil Marisma de Santa Mariña en Redondela (Pontevedra) na que é preciso a substitución das carpinterías exteriores e outras actuacións de acondicionamento. Este cambio é necesario para as usuarias e usuarios xa que implica unha mellor calidade na estancia e unha mellora en eficiencia enerxética.
Ligazón https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=802526&lang=gl
Descrición das operacións Atopámonos con edificacións antigas nas que o paso dos anos provocou un deterioro importante como na Escola Infantil Sagrado Corazón en Lugo na que é preciso unha reforma no parque infantil e mellora en espazos exteriores. Este cambio é necesario para as usuarias e usuarios xa que implica unha mellor calidade nas estancias.
Ligazón https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=805385&lang=gl
Resultado esperado Comprende a mellora de humidades provocados por cuberta en mal estado mellorando a sustentabilidade, habitabilidade e eficiencia nunha edificación para nenas e nenos de 0 a 3 anos.
Órgano xestor Axencia Galega de Servizos Sociais.