Inicio > Temas > Familia e infancia > Residencias de tempo libre

Residencias de tempo libre

Apertura do prazo de solicitude de estadías, durante a tempada de verán, nas residencias de tempo libre de de Panxón-Nigrán (Pontevedra) e O Carballiño (Ourense) dependentes da Consellería de Política Social.

Persoas destinatarias:

Poderán ser destinatarias todas as persoas maiores de idade ou menores, sempre que vaian en compañía dos seus proxenitores ou das súas proxenitoras ou titores ou titoras legais, e que teñan a súa residencia en territorio español. Igualmente, poderán acollerse a esta orde os galegos e as galegas residentes no exterior.
Non se admitirán as solicitudes que inclúan persoas que gozasen dalgunha quenda na mesma residencia nalgún dos dous anos anteriores.

Servizos ofertados:

•    Servizo de aloxamento: incluíndo a limpeza diaria de habitacións e muda de sabas e toallas.
•    Servizo de comedor: réxime de pensión completa (almorzo, xantar e cea).

O servizo de comedor ofrece un menú único, sen prexuízo da atención de solicitudes de dietas individualizadas derivadas de prescrición médica, alerxias ou intolerancias alimentarias.
Poderán gozar do servizo de comedor os e as familiares e persoas con relación de amizade cos ou coas residentes, que veñan visitar a instalación, segundo as normas internas de funcionamento das que se dará publicidade nos taboleiros de anuncios de cada centro, e sen prexuízo da prioridade que se outorga e se garanta ás persoas aloxadas.

Solicitudes:

Cada unidade familiar poderá solicitar estadías para calquera das dúas residencias de tempo libre adscritas á Consellería de Política Social e para unha ou varias quendas.
A solicitude (anexo I) irá acompañada da seguinte documentación:
•    Certificado de discapacidade, de ser o caso, só no caso de non ser expedido pola Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
•    Copia do título de familia numerosa, de ser o caso, só no caso de non ser expedido pola Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
•    Copia da resolución administrativa de acollemento, de ser o caso, só no caso de non ser expedida pola Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
•    Copia do certificado de monoparentalidade, de ser o caso, só no caso de non ser expedido pola Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
•    Anexo II sobre comprobación de datos de terceiras persoas interesadas, de ser o caso.
Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.
Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa interesada a súa presentación ou, na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

Presentación de solicitudes

As solicitudes dirixiranse á Xefatura Territorial de Ourense, no caso de solicitar a estadía na residencia do Carballiño e á Xefatura Territorial de Vigo, no caso de solicitar a estadía na residencia de tempo libre de Panxón. As solicitudes de estadía para ambas as dúas residencias de tempo libre, poderán dirixirse a calquera das ditas xefaturas territoriales

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

O prazo de presentación de solicitudes: ata o 7 de xuño

Adxudicación de estadías

A adxudicación das prazas efectuarase por sorteo de datas. O dito sorteo terá lugar o día 11 de xuño de 2019, ás 11.00 horas, nas dependencias da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social (San Caetano s/n, Santiago de Compostela), que será público e terá lugar ante a directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social. Deste sorteo redactarase acta e remitirase o resultado ás persoas titulares das xefaturas territoriais competentes por razón do territorio en que se atopan as residencias de tempo libre.

O día 21 de xuño de 2019 publicarase a relación das persoas beneficiarias coas estadías e quendas adxudicadas nas páxinas web: https://www.xunta.gal/politica-social e www.familiasgalegas.org
Do mesmo xeito, farase e publicarase nas mesmas páxinas web unha relación das persoas solicitantes que queden en reserva.

Reserva de quendas para familias de especial consideración segundo da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia.
•    primeira quenda do mes de agosto para as familias numerosas
•    última quenda do mes de xullo para as familias acolledoras
•    segunda quenda do mes de xullo para as familias monoparentais
As prazas das quendas reservadas que non se cubran incluiranse na quenda xeral.
As familias acolledoras, numerosas e monoparentais que se presenten a unha quenda distinta da reservada para elas non terán ningunha preferencia.
Non se adxudicarán prazas por máis dunha quenda durante a tempada de verán na mesma residencia.

Estadías de persoas residentes.

Residencia Mes Quenda Tempada
Panxón Xullo Do 1 ao 10
Do 12 ao 20
Do 22 ao 30
Alta
Agosto Do 1 ao 10
Do 12 ao 20
Do 22 ao 30
Alta
Setembro Do 1 ao 10 Alta
O Carballiño Xullo Do 1 ao 10
Do 12 ao 20
Do 22 ao 30
Alta
Agosto Do 1 ao 10
Do 12 ao 20
Do 22 ao 30
Alta
Setembro Do 1 ao 10 Alta