Inicio > Formulario adhesión Carné +65

Dunha parte, a CONSELLERÍA DE POLÍTCA SOCIAL E XUVENTUDE, e no seu nome e representación don Antonio Acevedo Prado, director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, en virtude do nomeamento efectuado polo Decreto 154/2020, do 17 de setembro.

Doutra parte, de agora en adianto, o COLABORADOR:

Os datos obrigatorios están marcados cun *

Datos fiscais e para notificacións
Datos do establecemento (datos que se difundirán ás persoas titulares na guía de establecementos adheridos)

O COLABORADOR expón que coñecendo todos os aspectos do programa Carné+65, acepta adherirse a este como entidade colaboradora, ofrecendo as vantaxes que deseguido se relacionan, e amosa a súa conformidade coas condicións xerais que se especifican neste compromiso.

Ambas as dúas partes manifiestan expresamente a súa conformidade coas siguientes

CONDICIÓNS XERAIS

I. O COLABORADOR comprométese a ofertarlles ás persoas titulares do -carné+65 unha serie de ventaxes sobre os produtos, servizos e/ou equipamentos de que dispón ou que presta, consistentes en:

II. A Consellería de Política Social e Xuventude pon ao dispor das persoas maiores de 65 anos o Carné+ 65. O carné é personal e intransferible e nel figura o nome e apelidos da persoa titular, a data de nacemento e o número de carné.

III. OS COLABORADORES son persoas, empresas e entidades adheridas que, de xeito voluntario, acordan conceder beneficios e/ou calquera outro servizo aos posuidores do Carné + 65

IV. O COLABORADOR, coa aceptación do presente acordo, comprométese a cumprir as seguintes obrigadas:

  1. Efectuar un desconto ou ventaxe nos seus produtos e/ou prestación de servizos ás persoas titulares do carne + 65. Os descontos ou beneficios outorgados non son acumulables a outras ofertas salvo acordo en contrario, e non dan lugar en ningún caso a contraprestación económica por parte dos organismos promotores do programa.
  2. Colocar nun lugar visible do establecemento o adhesivo homologado que o identifica como participante no programa Carné+65, que lle será facilitado gratuitamente pola Consellería.
  3. Incluír nos seus medios publicitarios -sempre que sexa posible- as ventaxes que oferta ás persoas titulares do Carné+65.
  4. Prestarlles os seus servizos ás persoas titulares do Carné+65 en idénticas condicións de calidade e dilixencia que ao resto de usuarias nos titulares.
  5. Facerse responsable directo dos produtos que venda e da prestación dos seus servizos, así como de todos os danos e prexuízos directos ou indirectos que se poidan derivar como consecuencia dos actos, omisións ou neglixencias do persoal ao seu servizo e da súa organización, ou de calquera reclamación que estea relacionada. A Consellería de Política Social quedará exonerada das ditas responsabilidades.

V. Mediante o presente acordo, a Consellería de Política Social comprométese, a través da Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, a incluír gratuitamente o establecemento COLABORADOR (xunto co seu enderezo, actividade e ventaxes ofertadas) na guía dixital de establecementos adheridos do Carné+65 publicada na páxina web.

VI. A Consellería resérvase para si o dereito de non aceptar aquelas ofertas que polo seu contido ou características non se axusten ás finalidaes do programa.

VII. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Política Social e Xuventude
Finalidade do tratamento Tramitar este acordo, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue no formulario para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que se deriven e informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.
Lexitimación para o tratamento O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a Lei 13/2008 de 3 de decembro de 2008 de servizos sociais de Galicia, a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
Destinatario dos datos As administración públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación de resolución dos seus procedementos ou para que a cidadanía poida acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, no seu caso, o consentiemiento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
Contacto coa persoa delegada de protección de datos e máis información https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

 

VIII. O presente acordo entrará en vigor a partir do momento en que se publique a adhesión do colaborador ao programa CArné+65 na páxina web do Carné, na guía de establecementos adheridos.

IX. Par o caso de que o COLABORADOR desexe dar por finalizado o presente acordo, deberá comunicarlo por escrito á Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria cun aviso previo de dous meses á data na que desexe dalo por rematado.

X. A Consellería de Política social e Xuventude poderá, así mesmo, rescindir o acordo no caso de incumprimento dos compromisos asumidos polo colaborador.

CAPTCHA
Esta pregunta é para comprobar si vostede é unha persoa e evitar os envíos de spam automatizado.
Imaxe CAPTCHA
Introduza os caracteres amosados na imaxe.