Inicio > Áreas > Familia e infancia > Escolas infantís

Escolas infantís

Qué son as escolas infantís?

As escolas infantís 0-3 son centros educativos que desenvolven o seu labor no primeiro ciclo da educación infantil, atendendo a nenas e nenos de 0 a 3 anos, proporcionando unha atención integral sen distinción de raza, sexo, condición social ou económica, a través dun programa global que garante o pleno desenvolvemento físico, intelectual, afectivo, social e moral dos nenos e das nenas.

 

Qué servizos prestan?

- Atención educativa
- Servizo de comedor
- Horario amplo

 

Qué tipo de escolas hai en Galicia segundo a súa titularidade?

A rede autonómica de escolas infantís está integrada por:

En Galicia, ademais dos centros pertencentes á rede autonómica de escolas infantís existen outras escolas infantís públicas ou financiadas, total ou parcialmente, con fondos públicos, que son as seguintes:

 

Cómo se accede ás escolas infantís dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais?

As familias interesadas deberán presentar a súa solicitude dentro do prazo establecido na resolución de adxudicación de prazas que se publica no Diario Oficial de Galicia.

As solicitudes de renovación de praza e de novo ingreso coa documentación requirida presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia:  

Solicitude de novo ingreso en escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais.

Solicitude de renovación de praza en escolas infantís 0-3 da Axencia galega de Servizos Sociais.

Solicitude de novo ingreso/renovación de praza en escolas infantís 0-3 para fillas/vos de o persoal da Xunta de Galicia.  

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e firma admitidas pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e crave Chave365 (https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/Chave365).

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

O prazo para a presentación das solicitudes é de 10 días hábiles a contar desde o día seguinte da publicación da correspondente resolución no Diario Oficial de Galicia e finaliza o día 29 de maio de 2020.

Os impresos de solicitude facilitaranse nesta mesma páxina ou na Sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.  

 

Cómo se accede ás escolas infantís dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar?

As familias interesadas deberán presentar a súa solicitude dentro do prazo establecido na resolución da Xerencia do Consorcio cuxo anuncio se publica no Diario Oficial de Galicia.

As solicitudes de renovación de praza e de novo ingreso coa documentación requirida presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia:

Solicitude de novo ingreso en escolas infantís 0-3 do Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar.

Solicitude de renovación de praza en escolas infantís 0-3 do Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e firma admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365.  

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.  

O prazo para a presentación das solicitudes comeza o día seguinte ao da publicación da correspondente resolución no Diario Oficial de Galicia e finaliza o día 29 de maio de 2020.

Os impresos de solicitude facilitaranse nesta mesma páxina ou na Sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, ademais da páxina do Consorcio https://igualdadebenestar.org e en https://www.escolasinfantisdegalicia.es/

As familias interesadas deberán presentar a súa solicitude dentro do plazo establecido na resolución da Xerencia do Consorcio cuxo anuncio se publica no Diario Oficial de Galicia.

Cómo se accede ás escolas infantís dependentes de entidades privadas de iniciativa social? 

Para solicitar praza nas escolas infantís dependentes de entidades privadas de iniciativa social, deberán dirixirse á escola infantil na que se desexe solicitar praza.

Cómo se accede ás escolas infantís municipais? 

Para acceder ás escolas infantís municipais deberán dirixirse á escola infantil para a que desexen solicitar praza ou ao concello correspondente.

Prezos

Os prezos que deberán pagar as persoas usuarias serán os establecidos no Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís dependentes da Consellería de Política Social.

 Prezos das escolas infantís 2021-2022

 

Cómo se accede ao Bono Concilia?

O Bono Concilia é un programa de axudas económicas directas ás familias para colaborar no pago dunha praza nunha escola infantil privada da súa elección e respecto do primeiro fillo/a, naqueles casos en que queden en lista de espera nas escolas infantís sostidas, con fondos públicos, ou residan en localidades nas que non existen prazas públicas.

Aquelas persoas solicitantes que desexen optar ao Bono Concilia deberán cubrir o apartado correspondente na solicitude de praza pública e asinar as declaracións responsables recollidas no anexo específico para candidatos/as ao Bono Concilia. Aquelas outras persoas que residan en localidades nas que non existen prazas públicas deberán presentar a súa solicitude nos prazos establecidos na orde anual de convocatoria.