Inicio > Recursos > Plans e programas > Bono Coidado

Bono Coidado

O Plan de dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020 recolle como un dos seus obxectivos estratéxicos o de ampliar e consolidar as medidas para a conciliación da vida persoal, familiar e laboral e constitúe unha das súas medidas prioritarias a promoción e a diversificación dos servizo de atención á infancia.

A atención das necesidades de conciliación das familias galegas é tamén unha das áreas estratéxicas do Programa de apoio á natalidade (PAN), área que ten como obxectivo propiciar un ambiente social favorable e a entre outras medidas a posta á disposición das familias de recursos que lles permitan compatibilizar o desempeño profesional cos labores de atención e coidado das fillas e fillos.

En qué consiste a axuda?
Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerán a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás familias con nenos e nenas menores de tres anos que teñan a súa residencia en Galicia e precisen dun recurso personalizado a domicilio para cubrir necesidades puntuais derivadas da conciliación das obrigas laborais e persoais e as responsabilidades familiares, así como proceder á súa convocatoria.

Persoas beneficiarias:
Poderán ser beneficiarias das axudas do programa Bono coidado os/as  pais/nais, titores/as, ou as persoas acolledoras de nenos/as menores de tres anos residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que se atopen nos supostos seguintes:

a) Ter unha nena ou un neno nacida/o con posterioridade ao 31 de decembro de 2013 respecto da anualidade 2016 e con posterioridade ao 31 de decembro de 2014 respecto da anualidade 2017.

b) Que a renda da unidade familiar non supere os 45.000 € ou os 13.500 € per cápita.

Tipo de axuda e contía:
A axuda consistirá nunha achega para contribuír ao pagamento do importe de servizos de atención á infancia a domicilio, nos seguintes supostos convenientemente acreditados:

a) Enfermidade do/a menor e imposibilidade de ser coidado/a polos membros da unidade familiar.

b) Enfermidade da persoa coidadora habitual.

c) Asistencia da persoa coidadora habitual a entrevistas de traballo ou cursos de formación.

d) Situacións puntuais de carácter laboral ou de coidado, tanto do cónxuxe ou parella
como de familiares ata o segundo grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade, que impidan a atención do/a neno/a polos membros da unidade familiar.

Concederase un máximo de 80 horas por familia para a totalidade do período subvencionado (un máximo de 20 horas na anualidade 2016 e de 60 horas na anualidade 2017).

A contía da dita axuda estará en función da renda per cápita da unidade familiar, de
acordo cos seguintes tramos:

a) Renda per cápita familiar ata 3.750 euros: 14 €/hora.

b) Renda per cápita familiar superior a 3.750 e ata 7.500 euros: 11 €/hora.

c) Renda per cápita familiar superior a 7.500 e ata 10.000 euros: 9 €/hora.

d) Renda per cápita familiar superior a 10.000 e ata 13.500 euros ou superior dentro dos límites establecidos no artigo 3.1.b): 7 €/hora.

Solicitudes e documentación:
As persoas interesadas deberán presentar unha solicitude segundo o modelo oficial do anexo I desta orde e a seguinte documentación:

a) Anexo II, agás que a familia estea a cargo dunha soa persoa adulta.

b) Copia do DNI da persoa solicitante, só no suposto de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

c) Copia do DNI da persoa cónxuxe ou parella, de ser o caso, só no suposto de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

d) Certificado de empadroamento de todos os membros da unidade familiar, só no caso de non autorizar a súa consulta. No suposto de que a/o cónxuxe ou parella da persoa solicitante non figure neste, deberá achegar o seu xustificante de empadroamento individual só no caso de non autorizar a súa consulta.

e) Copia da declaración do IRPF correspondente ao ano 2014 ou 2015, segundo corresponda, da persoa solicitante, só no caso de denegar expresamente a consulta, dos datos tributarios que figuran en poder da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

f) Copia da declaración do IRPF correspondente ao ano 2014 ou 2015, segundo corresponda, da persoa, cónxuxe ou parella, de ser o caso, só no caso de denegar expresamente a consulta dos datos tributarios que figuran en poder da Axencia Estatal de Administración Tributaria (anexo II).

g) Copia do libro de familia ou, na súa falta, dun documento que acredite oficialmente a situación familiar.

h) Copia da resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción, de ser o caso, só no suposto de non prestar autorización para a súa consulta ou cando se trate de adopcións formalizadas por outra comunidade autónoma.

i) Copia da resolución xudicial ou administrativa que declare a situación de tutela, de ser o caso, só no suposto de non prestar autorización para a súa consulta ou cando se trate de tutelas formalizadas por outra comunidade autónoma.

j) Copia da resolución administrativa de acollemento, de ser o caso, só no suposto de non prestar autorización para a súa consulta ou cando se trate de acollementos formalizados por outra comunidade autónoma.

k) Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social, só no caso de non autorizar a súa consulta, ou certificado de convivencia e sentenza de separación ou divorcio, convenio regulador ou resolución de medidas paterno-filiais, nos casos de familias formadas por unha soa persoa proxenitora como consecuencia de separación legal, divorcio ou outras situacións análogas.

Lugar e prazo de presentación
As solicitudes de axuda poderán presentarse desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia ata o 30 de setembro de 2017. Dirixiranse á xefatura territorial da Consellería de Política Social da provincia onde teña o seu domicilio a persoa solicitante, preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dis­poñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es).
Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel por calque­ra dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.
A documentación complementaria poderase presentar electronicamente utilizando cal­quera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal.
A documentación complementaria tamén poderá presentarse en formato papel en cal­quera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de no­vembro.

Presentación electrónica:
ES: https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=BS&codProc=412A&proce...
GL: https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=BS&codProc=412A&proce...

INFORMACIÓN:  Xefaturas territoriais da Consellería de Política Social

XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA
Avda. Salvador de Madariaga, 9-1º
15008 A CORUÑA
Teléfono: 981185771 Fax: 981185701

XEFATURA TERRITORIAL DE LUGO
Ronda da Muralla, 70
27071 LUGO
Teléfono: 982294442 Fax: 982294359

XEFATURA TERRITORIAL DE OURENSE
Avda. de la Habana, 79
32004 OURENSE
Teléfono: 988386196 Fax: 988386838

XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA
Praza Pai Fernando Olmedo, s/n
36001 PONTEVEDRA
Teléfono: 986866790

XEFATURA TERRITORIAL DE VIGO
R/ Concepción Arenal, 8
36201 VIGO
Teléfono: 986817217 Fax: 986817637

Documentos relacionados