Inicio > Recursos > Publicacións > Guía para a asignación de servizos sociais a persoas en situación de dependencia

Guía para a asignación de servizos sociais a persoas en situación de dependencia

Categoria:

Guía para a asignación de servizos sociais a persoas en situación de dependencia
Resumen: 

O Modelo que se presenta parte do estudo dos distintos colectivos que se inclúen na Carteira de servizos para persoas dependentes, prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal.

Ano: 
2013
Autor: 
Eva Mª Taboada Ares, Patricia Mª Iglesias Souto, Agustín Dosil Maceira
Órgano Editor: 
Consellería de Traballo e Benestar, Secretaría Xeral de Política Social
Ano de edición: 
2013

Idioma:

Área temática:

Publicación:

N. de páginas: 
87p.

Formato:

DL: 
C 2196-2013

Tipo Doc:

Descripción: 

O Modelo que se presenta parte do estudo dos distintos colectivos que se inclúen na Carteira de servizos para persoas dependentes, prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal.


Para cada un deles analízase o concepto, a clasificación e os criterios que deben ser
tidos en conta. Tamén se describen os seus perfís considerando os tres graos de dependencia establecidos na actual Lei de autonomía persoal: moderado, severo e gran dependencia.


O Modelo ten en conta tres variables para a asignación de servizos: apoio social, capacidade funcional e estado cognitivo. Por esta razón, incluíuse un segundo apartado dedicado á avaliación, no que se presentan os principais instrumentos utilizados para así establecer dentro das variables, distintas categorías (adecuado-insuficiente-precario, dependencia moderado-dependencia severa-grande dependencia e alterado-non alterado, respectivamente.

O terceiro e último apartado recolle a descrición do Modelo. Nel distribúense, partindo das variables establecidas, os servizos que se consideran máis axeitados en función das necesidades das persoas en situación de dependencia, que veñen dadas pola súa problemática e idade (consideráronse os seguintes grupos de idade: 0-6, 7-16, 17-59 e >59 anos).

Tiraxe: 
700 exemplares
Imprime: 
Gráficas Garabal
Compartir