Inicio > Recursos > Publicacións
Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Compartir
Poñemos nas súas mans 25 fichas visuais e prácticas que pretenden facilitarlle a vostede, como persoa coidadora as pautas que deberán seguir nas tarefas básicas de coidado: aseo, mobilizacións, alimentación... Distribúense igualmente en formato dixital para facilitar o seu uso.
Guía para coidados no contorno familiar
No marco do programa "Xuntos nos coidados" póñense a disposición das persoas coidadoras estas 25 fichas, visuais e prácticas que orientan sobre as pautas que deberán seguir nas tarefas básicas de coidado: aseo, mobilizacións, alimentación...
Publicación na que se recollen os protocolos de actuación para os diferentes axentes que interveñen nas situacións de presunto maltrato de persoas maiores ou adultas con discapacidade
Publicación na que se recollen os protocolos de actuación para os diferentes axentes que interveñen nas situacións de presunto maltrato de persoas maiores ou adultas con discapacidade.
Guía para a asignación de servizos sociais a persoas en situación de dependencia
O Modelo que se presenta parte do estudo dos distintos colectivos que se inclúen na Carteira de servizos para persoas dependentes, prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal.
Guía sobre avances científico tecnolóxicos no campo da atención sociosanitaria : plataforma tecnolóxica de innovación
A información que recolle esta guía ten a súa base no traballo desenvolvido ao abeiro do proxec­to Envellecemento + Activo polo Comité transfronteirizo de exper­tos/as en prevención e detección precoz da dependencia.
Decálogo de Dereitos das Persoas Maiores
A que teñen dereito as persoas maiores.