Inicio > Áreas > Inclusión social > Inmigración

Inmigración

A política en materia de inmigración en Galicia é competencia da Dirección Xeral de Inclusión Social, a través do Servizo de Atención ás Persoas Inmigrantes Inmigración, o cal correspóndenlle as seguintes funcions:

  • Propoñer, coordinar, executar, realizar o seguimento e a avaliación dos programas de actuación e axudas dirixidos á inclusión activa e integración sociolaboral das persoas inmigrantes
  • Coordinar os puntos de información ás persoas inmigrantes das diferentes administracións e entidades colaboradoras
  • Coordinar o proceso de acollida e integración de persoas refuxiadas no territorio da Comunidade Autónoma
  • Informar, asesorar e difundir as actuacións desenvolvidas no seu ámbito de competencias
  • Elaborar as estatísticas no seu ámbito de competencias
  • Executar e xustificar as partidas orzamentarias correspondentes
  • Propoñer, coordinar e xestionar os programas con financiamento da Unión Europea e de cooperación transfronteiriza no ámbito das súas competencias

 (artigo 18.2-3 Decreto 176/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social)

Normativa:

Informe sobre o esforzo de integración

A Comunidade Autónoma é competente para a emisión de informes de esforzo de integración en aplicación do Regulamento que desenvolve a Lei orgánica 4/2000, de 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, tras a súa reforma pola Lei orgánica 2/2009, de 11 de decembro, coa finalidade de valorar a integración dos cidadáns estranxeiros residentes en Galicia, nos procesos de renovacións das autorizacións administrativas de residencia.

Para iso terase en conta a participación activa de o estranxeiro en accións formativas destinadas ao coñecemento e respecto dos valores constitucionais de España, os valores estatutarios da Comunidade Autónoma na que resida, os valores da Unión Europea , os dereitos humanos, as liberdades públicas, a democracia, a tolerancia e a igualdade entre mulleres e homes así como a aprendizaxe das linguas oficiais do lugar de residencia.

A Orde do 10 de novembro de 2015 regula o procedemento para a emisión dos informes de esforzo de integración da persoa estranxeira en Galicia e determina, para os efectos da dita emisión, o contido mínimo das accións formativas e as entidades que poden impartir esta formación.

Subvencións a corporacións locais

A través da convocatoria de subvencións dáse apoio económico ás corporación locais para o desenvolvemento de programas de emerxencia social e inclusión social, incluíndose, entre outros, programas de carácter específico dirixidos á poboación inmigrante.

Subvencións a entidades de iniciativa social

A través desta convocatoria de subvencións dáse apoio económico ás entidades de iniciativa social que desenvolven programas na área de actuación dos servizos sociais comunitarios e inclusión social, e especificamente, de inclusión sociolaboral da poboación inmigrante.

Consejo de Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica

Se cres que fuches vítima dunha discriminación e tes dúbidas sobre qué deberías facer, ponte en contacto con calquera dos centros da Rede de centros de asistencia a vítimas de discriminación.

Actualidade

No Portal de Inmigración da Secretaría de Estado de Migraciones, pode consultarse sobre normativa, programas, estatísticas... en materia de inmigración.