Inicio > Recursos > Plans e programas > Protocolo básico de intervención contra o maltrato infantil no ámbito familiar

Protocolo básico de intervención contra o maltrato infantil no ámbito familiar

O Pleno do Observatorio da Infancia, órgano dependente da Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade, do Ministerio de Sanidade Servizos Sociais e igualdade, aprobou na súa sesión de 9 de xuño de 2014 a actualización do “Protocolo básico de intervención contra o maltrato infantil”, de 22 de novembro de 2007, ampliándoo aos supostos dos menores expostos á violencia de xénero e incorporando referencias a outras formas de violencia contra as nenas tales como a mutilación xenital feminina ou os matrimonios forzados. 

Froito dun esforzo compartido polo Ministerio de Sanidade, as Comunidades Autónomas e as Entidades que traballan pola infancia, o Observatorio da Infancia impulsou a elaboración deste Protocolo a fin de mellorar a detección precoz do maltrato infantil no ámbito familiar. Ten  por obxecto a mejoría da coordinación interinstitucional para obter unha resposta rápida e eficaz ante estas situacións así como mellorar a atención aos menores de idade vítimas de maltrato, evitando a victimización primaria e secundaria que puidesen sufrir durante o proceso de intervención.
Este protocolo serve como marco de actuación conxunta e integral, dependendo o seu desenvolvemento de cada Comunidade Autónoma. Entre as novidades que incorpora destácase o énfasis no fomento da igualdade e equidad na atención aos nenos e nenas vítimas de violencia no ámbito familiar, así como na identificación das necesidades especiais de nenos con discapacidad física, intelectual, sensorial ou social, ou no seu caso, as dos nenos e as nenas estranxeiros.

Segundo detállase no texto, os menores e adolescentes que conviven en espazos onde se producen situacións de violencia requiren unha atención específica, xa que son vítimas de maltrato en calquera das súas tipologías, na medida que a experiencia da violencia pode danar o seu desenvolvemento e benestar físico e emocional e require un tratamento adecuado ás súas circunstancias persoais; que tamén ha de realizarse xunto ao proceso de recuperación das súas nais, o que esixe como condición necesaria e prioritaria a coordinación entre os servizos de atención á infancia e os servizos de atención ás mulleres vítimas de