Inicio > Recursos > Plans e programas > Programa de Acollemento Familiar para persoas con discapacidade

Programa de Acollemento Familiar para persoas con discapacidade

PROGRAMA DE ACOLLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE

Normativa:

 • Decreto 318/2003, do 26 de xuño, polo que se regula o programa de acollemento familiar para persoas maiores e persoas con discapacidade.(DOG nº 145 do 29/07/03)
 • Orde do 8 de xaneiro do 2004 pola que se convocan axudas económicas para o acollemento familiar de persoas maiores e persoas con discapacidade.(DOG nº 15 do 23/01/04)

Obxecto:

Axudas económicas para persoas con discapacidade que desexen acollerse ao programa de Acollemento Familiar. A finalidade deste programa é procurar o mantemento da persoa con discapacidade na súa contorna habitual facilitando así a súa integración e evitando o internamento en centros cando este non sexa axeitado ou desexado.

Requisitos do/da solicitante:

 • Ser español ou cidadán dalgún dos estados membros da Unión Europea, e estar empadroado e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da CA de Galicia.
 • Non ter relación de parentesco en liña recta en ningún grao ou en liña colateral por consanguinidade ata o terceiro grao con ningún membro da familia acolledora
  No caso de que o acollido sexa unha persoa dependente, poderá formalizarse o acollemento en liña recta por afinidade, salvo que na unidade de acollida existan outros familiares do acollido en liña recta consanguínea que sexan maiores de idade e estean obrigados legalmente a prestarlles alimentos.
 • Ser maior de idade.
 • Ter un grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ó 65%.

Requisitos da familia acolledora:

 • Ser español ou cidadán dalgún dos estados membros da Unión Europea, e estar empadroado e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da CA de Galicia.
 • Que polo menos un dos acolledores sexa maior de idade e non supere os 65 anos no momento de formular a solicitude, goce de boa saúde e non padeza de limitacións físicas ou mentais que lle impidan atender as tarefas domésticas normais.
 • Ausencia de ánimo de lucro no que respecta ao programa de acollemento
 • Cada familia non poderá acoller a máis de dous beneficiarios.
 • Non poderá existir con anterioridade ó acollemento testamento ou transmisións de bens ou dereitos a título gratuíto feitos ao seu favor por parte da persoa acollida.
 • Non ter a condición de titor legal da persoa acollida

Requisitos da vivenda:

O acollemento poderá levarse a cabo tanto na vivenda do acolledor como na do acollido. En ámbolos dous casos acolledor e acollido deberán convivir na mesma vivenda, que deberá:

 • Ter fácil acceso.
 • Estar dotada de suficientes condicións hixiénicas e de salubridade.
 • Carecer de barreiras que impidan o acceso e normal desenvolvemento da vida diaria da persoa acollida de acordo coas súas características persoais.

 

 

 

 

 

 

 

Contía das axudas: O importe máximo subvencionable será:

 

Se o acollemento se leva a cabo na vivenda do acolledor

Se o acollemento se leva a cabo na vivenda do acollido (40% menos)

Grao de discapacidade igual ou superior ao 65% que non lles impidan realizar as actividades de vida diaria

421 €/mes

252,60 €/mes

Grao de discapacidade igual ou superior ao 75% con necesidade de axuda de 3ª persoa.

700 €/mes

420 €/mes

A contía máxima mensual subvencionable será a diferencia resultante entre os importes máximos establecidos e a achega do beneficiario (60% dos seus ingresos mensuais líquidos, excluídas as pagas extraordinarias das pensións

 

VÍDEOS PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE AUDITIVA.

 

 
Para máis información e presentación de solicitude pode dirixirse os servizos sociais do concello de residencia ou do seu centro de saude, estando aberto o prazo durante todo o ano.

 

 

INFORMACIÓN GRATUITA NO TELÉFONO SOCIAL 900 333 666

Documentos relacionados