Inicio > Recursos > Plans e programas > Protocolo Básico de Intervención contra o maltrato infantil

Protocolo Básico de Intervención contra o maltrato infantil

MÓDULO DE REFERENCIA PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE MALTRATO INFANTIL aprobado polo Pleno do Observatorio da Infancia con data 22 de novembro de 2007.

Consciente da necesidade de mellorar os mecanismos de coordinación interinstitucional na prevención e atención ao maltrato infantil, o Observatorio de Infancia adscrito ao Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais na súa condición de órgano consultivo en temas de infancia no territorio español e co fin de garantir a aplicación en todo o territorio español dos dereitos recoñecidos na Convención dos Dereitos do Neno, promove o desenvolvemento este documento marco de propostas técnicas mínimas para a elaboración dun protocolo de actuación conxunta, integral e interinstitucional fronte ao maltrato infantil.

Enténdese por maltrato infantil "calquera acción, omisión ou trato negligente, non accidental, por parte dos pais ou nais, cuidadores ou cuidadoras ou institucións, que comprometa a satisfacción das necesidades básicas do menor ola menor, e impida ou interfira no seu desenvolvemento físico, psíquico e/ou social".

Os malos tratos á infancia, como a práctica totalidade das problemáticas sociais, caracterízanse por responder a máis dunha causa e manifestarse de forma complexa. Estas circunstancias esixen que, desde as diferentes instancias implicadas na protección da infancia, desenvólvanse sistemas de actuación nos que, ademais de facilitar que as medidas de protección estean dispoñibles, garántase o seu acceso e aplicación de forma eficiente e harmonizada.

As condicións de multicausalidad e o elevado número de axentes que deben actuar en situacións de desprotección e maltrato xeran diversidad de intervencións nos diferentes ámbitos da vida do menor, que fan necesario o desenvolvemento un documento marco de propostas técnicas mínimas para a elaboración dun protocolo de actuación conxunta, integral e interinstitucional fronte ao maltrato infantil e no ámbito de cada Comunidade Autónoma.

Por outra banda, coa aplicación deste protocolo, espérase mellorar a prevención, xa que a mellora na capacidade de reacción ante situacións de risco ou crise de malos tratos, deberá impedir que a vulnerabilidade das vítimas mantéñase ou aumente.

O Grupo de Traballo sobre Maltrato Infantil do Observatorio da Infancia acordou na súa reunión de 6 de abril de 2006 constituír un subgrupo de traballo para elaborar unha proposta de Modulo de Referencia para o desenvolvemento dun protocolo de actuación en casos de maltrato infantil.

Este protocolo interinstitucional debe ser complementario dos protocolos sectoriales en cada ámbito profesional relacionado coa detección, notificación e intervención en casos de maltrato infantil, que xa se veñen realizando.