Inicio > Consellería > Normativa > Prórroga da vixencia dos certificados de recoñecemento da condición de famila monoparental durante o período do estado de alarma derivado da emerxencia sanitaria por COVID-19

Prórroga da vixencia dos certificados de recoñecemento da condición de famila monoparental durante o período do estado de alarma derivado da emerxencia sanitaria por COVID-19

A Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica prorroga a vixencia dos certificados de recoñecemento da condición de familia monoparental expedidos pola Comunidade Autónoma de Galicia que caduquen entre o 1 de xaneiro de 2020 ata o transcurso de 3 meses dende o levantamento das medidas derivadas da declaración do estado de alarma. Non obstante, logo de finalizado o estado de alarma, deberá solicitarse a súa renovación pola canle ordinaria.