Inicio > Áreas > Familia e infancia > Personas mediadoras familiares

Personas mediadoras familiares

Os mediadores familiares son profesionais especializados no eido psicosociofamiliar, que ofrecen apoio ás familias cando se encontran nunha situación de conflito. Poder prestar a súa atención deben estar inscritos no Rexistro de Persoas Mediadoras de Galicia

Requisitos de inscrición no Rexistro das Persoas Mediadoras

Poderanse inscribir as persoas que reúnan os seguintes requisitos:

 • Estar en posesión de título oficial universitario ou de formación profesional superior e contar con formación específica para exercer a mediación, que se adquirirá mediante a realización dun ou varios cursos específicos impartidos por institucións debidamente acreditadas, que terán validez para o exercicio da actividade mediadora en calquera parte do territorio nacional.
 • Ter subscrito un seguro ou garantía equivalente que cubra a responsabilidade civil derivada da súa actuación nos conflitos nos que interveña.
 • Ter desenvolvido, polo menos durante dous anos inmediatamente anteriores á solicitude de habilitación para a inscrición, actividades profesionais no campo psicosociofamiliar.
 • Estar en posesión das licenzas ou autorizacións pertinentes para o exercicio da súa actividade profesional e, se é o caso, inscrito no colexio profesional.

Solicitude e documentación para inscrición no Rexistro das Persoas Mediadoras
Para solicitar a inscrición no rexistro de mediadoras/es de Galicia presentarase:

Códigos para o pago:

 • Consellería: Política Social – 14 
 • Servizo: Secretaría - 001
 • Delegación: Servizos Centrais – 13
 • Taxa: Habilitación para o rexistro de mediación familiar – 303101

Coste das taxas

 • Habilitación para a inscrición no rexistro: 111,10 €
 • Modificación da inscrición: 14,81 €


Lugar de presentación de solicitudes:

 • Vía electrónica a través do formulario dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede.
 • Presencialmente, en papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Atención e asesoramento:
Consellería de Política Social
Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Subdirección Xeral de Política Familiar, Infancia e Adolescencia
Servizo de Apoio á Familia, á Infancia e á Adolescencia
San Caetano, s/n; 15781 Santiago de Compostela
Tel. 981957165 – 981545671