Comisión Autonómica de Valoración (CAV)

Última actualización - 19/10/2023

19/10/2023

Correción de textos

A Comisión Autonómica de Valoración (CAV) configúrase como órgano instrumental de valoración colaborativa e interterritorial de situacións de desprotección infantil que ten como funcións esenciais a revisión, valoración e proposta das decisións que afecten aos procesos de valoración e intervención neste tipo de situacións.

 • Previr a aparición de desequilibrios/dificultades futuras derivados do Proceso de toma de decisións na valoración e intervención en desprotección á infancia (Función preventiva).
 • Corrixir os desequilibrios ou desaxustes dos procesos protectores (Función correctiva de desaxustes).
 • Orientar a acción protectora á mellora dos procesos protectores, tendendo á homoxeneización de criterios de actuación nos mesmos (Función proactiva ou de desenvolvemento).
 • Optimización de utilización de recursos e medidas protectoras para a satisfacción das necesidades de seguridade e protección das nenas e os nenos (Función proactiva ou de desenvolvemento).

 • Homoxeneizar os criterios de intervención e actuacións entre as provincias.
 • Fomentar o coñecemento de alternativas protectoras, para a transferencia do mesmo entre técnicos, equipos e servizos provinciais.
 • Promover a implicación e a participación de distintos profesionais na toma de decisións, facilitando o compromiso colectivo e a análise colaborativa dos casos.
 • Xerar seguridade nos técnicos e técnicas responsables de caso, proporcionándolles novas visións profesionais e aval técnico-administrativo en casos de especial dificultade ou relevancia.
 • Posibilitar unha segunda valoración de casos nos que existe desacordo.
 • Elaborar informes, propostas ou consultas para o seu traslado a Fiscalía de Menores ou Xulgados.

Na CAV poderán estudarse, valorarse e debaterse tanto cuestións xerais como casos concretos de situacións de desprotección.

Respecto de os casos, estes poderán derivarse a valoración da CAV con carácter previo á toma de decisión pola Xefatura Territorial ou poderá tratarse de casos nos que xa recaeu resolución.

Con carácter xeral, no caso de que a proposta que se propoña para valorar deba ser examinada pola COPET provincial, deberá someterse a esta previamente á súa remisión á CAV.

Ademais, poderá someterse á CAV a revisión de casos a proposta de:

 • Director/a Xeneral con competencias en materia de protección á infancia e adolescencia
 • Subdirector/a Xeneral de Política Familiar, Infancia e Adolescencia
 • Xefe/a de Servizo de Protección de Menores
 • Xefes/as Territoriais
 • Xefes/as de Servizo de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica das Xefaturas Territoriais
 • Coordinadores/as de Menores provinciais
 • Equipos Técnicos de Menores
 • Outras entidades alleas colaboradoras no proceso protector como son os centros de acollemento residencial.

Con carácter ordinario, a CAV reunirase cunha periodicidade cuadrimestral. Convocarase con 15 días de antelación á data da reunión e con achega o documental que se precise.

Con carácter extraordinario, ante situacións de desprotección de carácter excepcional, para casos que revistan unha especial problemática ou que precisen unha toma de decisións áxil, poderase convocar con 48 horas de antelación.

A CAV estará composta por 16 membros:

Presidente: Subdirector/a xeneral que teña atribuídas as competencias sobre protección á infancia e á adolescencia. En caso de ausencia, esta función será realizada polo Xefe/a do Servizo de Protección de Menores.

Vogais:

 • Xefe/a do Servizo de Protección de Menores e un/a técnico/a do mesmo servizo, preferiblemente graduado/a en Dereito.
 • Por cada unha das provincias: Xefe/a do Servizo de cada Xefatura Territorial que teña atribuídas as competencias en materia de protección á infancia e á adolescencia, Coordinador/a de Menores e un/a profesional do Equipo Técnico do Menor.

Secretario: Un/a funcionario/a, dependente da Subdirección Xeral que teña atribuídas as competencias sobre protección á infancia e á adolescencia; na súa ausencia, será substituído/a en as súas funcións polo membro máis novo da Comisión.

Outros: Con carácter excepcional e a xuízo da Comisión, poderán participar na mesma outros profesionais externos, relacionados coa familia ou co NNA, se se considera que poden achegar información específica na valoración do caso, con función consultiva e orientadora. En particular, poderase requirir a presenza do Asesor/a Xurídico/a de a Consellería.

Dos membros da comisión, terán dereito a voto todos os/as vocais e o/a presidente, quen terá voto de calidade en caso de empate.

Para a válida constitución da Comisión deberán estar presentes ben o Subdirector/a Xeneral ou ben o Xefe/a do Servizo de Protección de Menores, e un técnico/a por parte da Secretaría Xeral de Política Social. E por parte da Xefatura Territorial, ben o Xefe/a de Servizo ou ben o/a Coordinador/a, e un/a técnico/a dos ETM de cada unha das catro provincias.

En caso de ausencia do Subdirector/a Xeneral ou do Xefe/a do Servizo de Protección de Menores, serán substituídos por un/a profesional á súa designación. Igualmente, procederase en caso de ausencia do Xefe/a do Servizo de Familia e Menores da Xefatura Territorial ou do Coordinador/a.
Para a designación de técnicos en representación dos equipos provinciais como vogais da CAV, teranse en conta os seguintes criterios:

 • Con carácter xeral, o/a vocal será o/a técnico/a responsable do caso que se vaia a presentar na CAV de que se trate.
 • Se non se presenta ningún caso dunha determinada provincia, o Xefe/a de Servizo designará de forma rotatoria un equipo técnico, o cal elixirá un dos seus técnicos/as, como representante para exercer de vogal, para cada unha das sesións da CAV. Procurarase que este técnico/a teña dous ou máis anos de antigüidade.
 • No caso de que se presenten varios casos dunha provincia, asistirán os/as responsables técnicos dos mesmos, aínda que só actuará como vogal e terá dereito a voto, para cada caso, o seu responsable técnico, podendo formar parte da CAV, como invitados/as, os técnicos/as responsables dos casos que non se estean debatendo nesa sesión da CAV.

Presidente:

 • Ostentar a representación da comisión.
 • Convocar e presidir as sesións de traballo e dirixir o seu desenvolvemento.
 • Fixar a orde do día das sesións.
 • Exercer a coordinación xeral das actividades da Comisión.
 • Visar e asinar as actas.
 • Moderar os debates da Comisión.
 • Exercer o voto de calidade en caso de empate.

Vogais:

 • Participar con voz e voto, no seu caso, nas sesións da Comisión.
 • Coñecer e analizar os expedientes que deban ser estudados e resoltos pola Comisión.
 • Expor propostas e alternativas respecto da resolución dos casos que examine a Comisión.
 • Presentar cantas suxerencias estimen oportunas para a mellor marcha e operatividade da Comisión.
 • Formular o seu voto particular razoado para que conste na acta da sesión cando disientan do criterio adoptado maioritariamente.

Secretario/a:

 • Preparar o documento de orde do día das sesións de traballo da Comisión. Igualmente, dispoñerá os resumos ou informes dos casos para presentar para entregar durante as reunións.
 • Levantar acta das sesións, recollendo o debate para motivar a proposta técnica emanada da CAV1.
 • Efectuar a notificación dos acordos da Comisión aos Xefes/as dos Servizos Territoriais para a súa tramitación.
 • Trasladar o borrador da acta aos membros da Comisión para a súa aprobación.
 • Custodiar as actas e a documentación relativa aos casos valorados.
 • Levar os rexistros que, en relación ao traballo propio da Comisión, sexan pertinentes.
 • Elaborar e controlar as estatísticas de casos, en orde a fixar traxectoria, establecer doutrina, implementar melloras e dotar de estabilidade á CAV.
 • Velar pola homoxeneidade e normalización da documentación.

O proceso iníciase coa solicitude de valoración formulada por calquera das persoas sinaladas na Composición ante á Subdirección Xeral, para o seu traslado á Comisión. As solicitudes deberán acompañarse dun informe no que se motivará a necesidade de análise ou valoración do caso por parte da CAV.

A Subdirección Xeral comprobará que a solicitude se adapta aos requisitos expostos para a actuación da Comisión e, se é necesario, requirirá ao solicitante que complete a información.

Á vista da proposta decidirá se é pertinente convocar a CAV. En especial procurarase non revisar cuestións xa decididas na CAV a non ser que concorran circunstancias cualitativamente diferentes da orixinal.

En caso positivo, solicitaranse os informes complementarios que resulten pertinentes e darase traslado deles aos membros da Comisión xunto coa convocatoria, con antelación suficiente.
Una vez reunida la CAV, se actuará de la seguinte forma:

 • Expóñense as razóns da demanda de nova valoración.
 • O técnico/a responsable do caso, ou a persoa solicitante de estudo de cuestión específica, expón as características do mesmo: cuestión xeral, especificacións, consecuencias derivadas da actuación particular, problemática que expón, etc. Se se trata da valoración dun caso particular: valoración da problemática, recurso aplicado, plan de caso previsto, alternativas protectoras e medidas derivadas das mesmas, etc. Os informes deberán ser elaborados seguindo os criterios do Valora-Galicia.
 • Sométese a deliberación e valoración por parte dos comisionados/as.
 • Sométese a votación.
 • Se se trata da valoración dun caso particular, o acordo adoptado trasládase á Xefatura Territorial para a súa tramitación por parte da Xefatura de Servizo e do Equipo Técnico do Menor correspondente.
 • Levántase acta do acordado.

Os acordos da Comisión adoptaranse por maioría de votos dos membros presentes con dereito a voto. Non cabe a abstención dos membros.

Se excepcionalmente existise un número par de membros con dereito a voto, o Presidente/para dirimirá o empate co seu voto de calidade.

O carácter dos acordos é vinculante para os ETM e a Coordinación técnica, aínda que non é vinculante para o Xefe/a Territorial, que poderá, motivadamente, apartarse da proposta.

Dos acordos adoptados levantarase acta e remitirase ao ETM correspondente, a fin de que proceda a executar as medidas adoptadas. Levantarase acta por cada caso individual, en caso de tratar varios asuntos na mesma data.

Se do ditame da CAV deducísese unha medida diferente á emitida pola COPET provincial, non implicará modificación da resolución se esta fose previamente adoptada. Con todo, o criterio ou criterios emanados da CAV servirán de referentes a posteriores situacións con características análogas ou similares.

Os criterios fixados pola CAV iranse recollendo no apartado correspondente do Manual de Actuación dos Servizos Sociais Especializados en situacións de desprotección infantil e servirán como base para modificar este documento e/o o instrumento Valora-Galicia.

Quen asista ás sesións da CAV deberán gardar estrita reserva sobre as deliberacións que se produzan. Igualmente evitarase a publicidade e difusión do contido dos expedientes revisados en respecto ao dereito á intimidade e a honra das persoas afectadas.

Elaborarase unha acta individual para cada neno, nena ou adolescente co seguinte contido:

 • Lugar, data e hora de celebración da Comisión
 • Relación de asistentes, sinalando o carácter co que asiste cada persoa (Presidente/a, Vocais e Secretario/a)
 • Orde do día
 • Estudo da proposta presentada:
  • Breve resumo da proposta: neno, nena e adolescente ao/á que se refire, proposta de medida, proposta de recurso a empregar, equipo técnico ao que corresponde. Pode engadirse un resumo dos antecedentes e xustificación da medida que figuran na proposta.
  • Decisión da Comisión acerca da proposta, no seu caso: reconto de votos (especificar voto/s particular/é con xustificación dos mesmos)
 • Firmas