Garda

Última actualización - 19/10/2023

19/10/2023

Correción de textos

A situación de garda pódese producir por dúas vías:

  • Cando os/as proxenitores/as ou titores/as non poidan coidar dunha persoa menor de idade por circunstancias graves e transitorias e solicitan á entidade pública competente que asuma a súa garda (garda voluntaria). A garda voluntaria terá una duración máxima de 2 anos, salvo que o interese superior da persoa menor de idade aconselle, por excepción, a prórroga da medida pola previsible reintegración familiar nun prazo breve de tempo. Transcorrido o prazo ou a prórroga a persoa menor de idade deberá regresar cos/coas seus/súas proxenitores/as ou titores/as ou, se non se dan as circunstancias adecuadas paira iso, ser declarado en situación legal de desamparo.
  • Cando o xulgado o acorde para os casos legalmente previstos (garda xudicial), tales como, por exemplo, medidas de protección en procedementos criminais ou procedementos de nulidade, divorcio ou separación.

Os pais manteñen intacta a patria potestade e conservan tódolos deberes e facultades desta, se ben os deberes relacionados coa garda (é dicir: velar polos fillos e fillas, telos na súa compaña, alimentalos, educalos e procurarlles unha formación integral) quedan temporalmente encomendados á entidade pública.

Ademais, a Entidade pública ten a posibilidade de declarar a garda provisional. En cumprimento da obriga de prestar a atención inmediata, a Entidade Pública poderá asumir a garda provisional dun menor mediante resolución administrativa, e comunicarao ao Ministerio Fiscal, procedendo simultaneamente a practicar as dilixencias precisas paira identificar ao menor, investigar as súas circunstancias e constatar, no seu caso, a situación real de desamparo. Tales dilixencias realizaranse no prazo máis breve posible, durante o cal deberá procederse, no seu caso, á declaración da situación de desamparo e consecuente asunción da tutela ou á promoción da medida de protección procedente. Se existisen persoas que, polas súas relacións co menor ou por outras circunstancias, puidesen asumir a tutela en interese deste, promoverase o nomeamento de titor conforme ás regras ordinarias. E, de non facerse, debería instalo o Ministerio Fiscal.

(Máis información nos puntos 3.7 e 3.9 dá Guía para a protección xurídica á infancia e á adolescencia)