Fase de intervención

Última actualización - 19/10/2023

19/10/2023

Correción de textos

Visión xeral

O procedemento de intervención dos SSE en situacións de desprotección cara a NNA inclúe un proceso estruturado en fases diferenciadas e secuenciadas (recepción, investigación, avaliación, deseño e execución do Plan Individualizado de Protección PIP, reavaliación permanente do PIP, fin da intervención) cada unha das cales ten os seus propios obxectivos, metodoloxía e prazos de tempo. Con todo, tal diferenciación e secuenciación de fases non ha de entenderse de forma ríxida, estática ou máis aló do que o xuízo profesional aconselle, pois de feito e de forma inevitable na realidade mestúranse e simultanean. Así, por exemplo, as tarefas de investigación e avaliación desenvólvense en moitos casos de forma simultánea e levan a cabo non unicamente de forma previa ao deseño ou execución do PIP, senón tamén cando, durante a execución do mesmo, obtense nova información que aconsella realizar unha nova investigación ou avaliación do caso. Igualmente, a execución do PIP leva implícita a investigación e reavaliación permanente do caso. De igual forma, en moitas ocasións é apropiado ou necesario que os Servizos Sociais leven a cabo intervencións directas coa familia durante o propio proceso de investigación ou avaliación, o que supón asumir que a propia investigación ou avaliación é unha intervención en si mesma. O sentido da estruturación en fases, por tanto, é ordenar o proceso de intervención dos Servizos Sociais, sinalando cal ha de ser a súa actuación predominante ou prioritaria que non exclusiva- en cada momento do devandito proceso, as preguntas ás que é preciso responder, e os prazos de tempo recomendables:

Fase/tareaPreguntas a reponderPrazos de tiempo
Recepción
 • Trátase dunha situación cuxa atención é ou pode ser competencia dos SSE?
 • Que nivel de Prioridade asignase ao caso? (Prioridade 1 – Urxente; Prioridade 2 – Procedemento ordinario)
Inmediato; no mesmo día
Investigación
 • Hai desprotección?
 • No caso afirmativo, ¿cal é o seu nivel de gravidade?
 • Está comprometida de forma substancial a vida ou a integridade do NNA?, é necesaria unha actuación protectora de urxencia?
Prioridad 1 - Procedemento de Urxencia: Inicio da Investigación da reforma inmediata tras a Recepción. Finalización o antes posible, nun prazo máximo de 7 días naturais,
Prioridad 2 – Procedemento ordinario: A investigación intégrase coa Avaliación. Realizarase nos prazos de tempo establecidos para esta última.
Evaliación inicial
 • Causas ou factores asociados?
 • Recursos propios na familia, NNA, entorno?
 • Necesidades de apoio e tratamento?
 • Aceptación da intervención pola familia? Grao?
 • Prognóstico?
Inicio - Máximo 15 días tras a Recepción
Fin – 3 meses máximo tras o seu inicio
Deseño do Plan Individualizado de Protección (PIP)
 • Problemas que deben abordarse? Obxectivos en función das necesidades do NNA? Secuenciación?
 • Recursos?
 • Prazos de tempo para a intervención e a revisión?
Casos con necesidade de Medidas de Protección Urxente: Elaborarase un “Plan preliminar de Protección” de forma inmediata.
Demais casos: Deseño e aprobación do PIP dúas semanas máximo tras o fin da Avaliación
Posta en marcha e revaliación permanente do PIP
 • Grao de consecución dos obxectivos? Situación do NNA?
 • Cambio no PIP? Cambios na medida de protección?
Ao menos cada 6 meses; prazo inferior en casos particulares (ver “Revisión das medidas de protección”)
Fin da intervención e Peche do expedienteDerivación, no seu caso, a outros servizos

3

Nunha porcentaxe importante de casos, a actuación protectora de urxencia requirirá a asunción da tutela ou garda do NNA. Cando o NNA cando poida estar comprometida de forma substancial a vida ou a integridade do NNA, exploraranse sempre en primeiro lugar medidas que, garantindo a súa seguridade, non impliquen a súa separación da súa contorna natural.