Tutela

A situación de tutela administrativa prodúcese, por ministerio da lei, cando a Administración aprecia unha situación de desamparo dunha persoa menor de idade, adoptando as medidas de protección precisas. Por principio, debe entenderse como unha proposta transitoria, como situación provisoria e en tanto non exista outra alternativa.

Dende ese momento a patria potestade mantéñena os pais, pero queda en suspenso. Os deberes de garda e custodia asúmeos a Administración, que deberá cumprir tódalas obrigas que como titor lle corresponden de acordo co establecido no Código Civil.

(máis información non apartado 3.5 dá Guía para a protección xurídica á infancia e á adolescencia)