Principios de actuación

Última actualización - 03/10/2023

03/10/2023

Engádese o documento "Guía de recomendacións para a escoita activa a nenos, nenas e adolescentes desde as Administracións públicas"

De acordo co artigo 11 da Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, de modificación parcial do Código Civil e de Lei de axuizamento civil, os principios reitores da actuación dos poderes públicos en relación cos menores son:

 • A supremacía do seu interese superior.
 • O mantemento na súa familia de orixe, salvo que non sexa conveniente para o seu interese, nese caso garantirase a adopción de medidas de protección familiares e estables priorizando, nestes supostos, o acollemento familiar fronte ao institucional.
 • A súa integración familiar e social.
 • A prevención e a detección precoz de todas aquelas situacións que poidan prexudicar o seu desenvolvemento persoal.
 • A sensibilización da poboación ante situacións de desprotección.
 • O carácter educativo de todas as medidas que se adopten.
 • A promoción da participación, voluntariado e solidariedade social.
 • A obxectividade, imparcialidade e seguridade xurídica na actuación protectora, garantindo o carácter colexiado e interdisciplinar na adopción de medidas que lles afecten.
 • A protección contra toda forma de violencia, incluído os malos tratos físicos ou psicolóxicos, os castigos físicos humillantes e denigrantes, o descoido ou trato neglixente, a explotación, a realizada a través das novas tecnoloxías, os abusos sexuais, a corrupción, a violencia de xénero ou no ámbito familiar, sanitario, social ou educativo, incluíndo o acoso escolar, así como trátaa e o tráfico de seres humanos, a mutilación xenital feminina e calquera outra forma de abuso.
 • A igualdade de oportunidades e non discriminación por calquera circunstancia.
 • A accesibilidade universal dos menores con discapacidade e os axustes razoables, así como a súa inclusión e participación plenas e efectivas.
 • O libre desenvolvemento da súa personalidade conforme á súa orientación e identidade sexual.
 • O respecto e a valoración da diversidade étnica e cultural.

Guía de recomendacións para a escoita activa a nenos, nenas e adolescentes desde as Administracións públicas