Contido do Plan Individualizado da Protección

Última actualización - 19/10/2023

19/10/2023

Correción de textos

O PIP cubrirase na aplicación Menor e terá o seguinte contido:

Plan Individualizado de Protección (PIP)

Datos de identificación do equipo e técnico referente, data
Datos de identificación e circunstancias relevantes do NNA e a súa familia
Situación administrativa: medidas de protección previas e actuais
Finalidade do PIP:
Preservación familiar
Separación temporal e reunificación coa familia de orixe
Separación permanente
Autonomía e independencia
Programas e recursos a proporcionar (tanto especializados como comunitarios), temporalización.
Áreas e obxectivos da intervención
Réxime de contactos e comunicacións entre o NNA e a familia
Acordos cos pais, nais ou persoas titoras e gardadores e co NNA
Plan de continxencia
Data de revisión do PIP