Inicio > Áreas > Mayores y dependencia > Que Normativa Tiene La Dependencia > Normativa Autonómica

Normativa Autonómica

  • Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia (DOG nº 245 do 18 de decembro) 
  • Decreto 143/2007, do 12 de xullo, polo que se regula o réxime de autorización e acreditación dos programas e dos centros de servizos sociais (DOG nº 147, do 31 de xullo
  • Decreto 176/2007, do 6 de setembro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 187, do 26 de setembro) (Derrogado)
  • Decreto 19/2008, do 7 de febreiro (DOG nº 36, do 20 de febreiro) polo que se crea a Rede Galega de centros de día de Atención Social para persoas con alzheimer e outras demencias neurodegenerativas.
  • Orde do 25 de xuño de 2008, (DOG nº 138, do 17 de xullo) polo que se regulan os requisitos específicos que deben cumprir os centros de día e as unidades de atención social para persoas que padecen alzheimer e outras demencias. 
  • Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar (DOG nº 22, do 2 de febreiro de 2010).