Inicio > Temas > Familia e infancia > Mediación familiar > Personas mediadoras familiares

Personas mediadoras familiares

As persoas mediadoras familiares son profesionais especializadas no eido psico-socio-familiar e inscritas no Rexistro de Persoas Mediadoras de Galicia

Requisitos de inscrición no Rexistro das Persoas Mediadoras
Segundo o Decreto 159/2003, do 31 de xaneiro polo que se regula a figura do mediador familiar, o Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia e o recoñecemento da mediación gratuíta, modificado pola Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (artigo 26), poderanse inscribir as persoas que reúnan os requisitos seguintes:

  • Estar en posesión de título oficial universitario ou de formación profesional superior e contar con formación específica para exercer a mediación, que se adquirirá mediante a realización dun ou varios cursos específicos impartidos por institucións debidamente acreditadas, que terán validez para o exercicio da actividade mediadora en calquera parte do territorio nacional.
  • Ter subscrito un seguro ou garantía equivalente que cubra a responsabilidade civil derivada da súa actuación nos conflitos nos que interveña.
  • Ter desenvolvido, polo menos durante dous anos inmediatamente anteriores á solicitude de habilitación para a inscrición, actividades profesionais no campo psicosociofamiliar.
  • Estar en posesión das licenzas ou autorizacións pertinentes para o exercicio da súa actividade profesional e, se é o caso, inscrito no colexio profesional.

Solicitude e documentación para inscrición no Rexistro das Persoas Mediadoras
Para solicitar a inscrición no rexistro de mediadoras/es de Galicia presentarase:

(CÓDIGOS: Consellería: Política Social – 14,  Servizo: Secretaría - 001, Delegación: Servizos Centrais - 13, Taxa: Habilitación para o rexistro de mediación familiar – 303101
TAXAS: Habilitación para a inscrición no rexistro: 111,10€ - Modificación da inscrición: 14,81€)

Lugar de presentación de solicitudes:

  • por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de acordo co establecido no artigo 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e no artigo 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.
  • en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Atención e asesoramento:
Consellería de Política Social
Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Subdirección Xeral de Política Familiar, Infancia e Adolescencia
Servizo de Apoio á Familia, á Infancia e á Adolescencia
San Caetano, s/n; 15781 Santiago de Compostela
Tel. 981957165 – 981545671