Inicio > Áreas > Familia e infancia > Mediación familiar

Mediación familiar

Que é a mediación familiar?

A mediación familiar é un procedemento de carácter voluntario dirixido a facilitar a comunicación entre os membros da familia, co fin de que xestionen por si mesmos unha solución aos conflitos que os afecten coa intervención dunha persoa mediadora, quen actuará de forma neutral, imparcial e confidencial.

Os seus obxectivos son:

 • A procura común de solucións satisfactorias e duradeiras no tempo.
 • Minimizar o custo emocional que todo conflito produce en todos os membros da familia.
 • Restablecer e/ou mellorar as relacións, presentes e futuras, entre as partes en conflito.
 • Evitar a instrumentalización dos demais membros da familia, e, en especial, das e dos menores.
 • Asegurar a protección do interese superior da ou do menor e do seu benestar.
 • Favorecer a responsabilidade parenteral compartida.


Como se accede?
As persoas interesadas deben presentar unha solicitude de mediación e designación de mediadores ou mediadoras familiar (procedemento BS426B)
A dita solicitude poderá  presentarse :

 • De xeito conxunto, de ser o caso deberán presentar a solicitude cuberta por cada unha das persoas que o solicitan.
 • Individual, proporcionando os datos da outra parte para solicitar o seu consentimento de mediación e designación de Mediadores ou Mediadoras Familiares para solicitudes individuais (procedemento BS426C).

Poderán elixir a persoa mediadora entre as e os profesionais inscritos no Rexistro de Mediadoras e Mediadores Familiares de Galicia. Se non hai acordo, será designada de oficio pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, da Consellería de Política Social.
Este servizo non é gratuíto, a sesión inicial ten un custo establecido normativamente de 60€ a pagar entre as dúas partes. Sen embargo, pode ser gratuíta, se se ten dereito a xustiza gratuíta. De ser o caso, debera indicalo na solicitude e xuntar coa solicitude a documentación xustificativa que se indica.

Que documentación deberán presentar?

 • Para todas as solicitudes:
  • Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta.
  • Copia do libro de familia.
  • Copia da inscrición no Rexistro de parellas de feito, cando proceda e só no caso de parellas de feito de rexistradas fora da CCAA de Galicia ou no caso de non autorizar a súa consulta.
  • Copia da sentenza de nulidade, separación ou divorcio ou da resolución xudicial que estableza as medidas paterno-filiais dos fillos e fillas comúns nas unións de feito e/ou do convenio regulador, de ser o caso.
 • No caso de solicitudes conxuntas:
  • Anexo I cuberto pola outra persoa que solicita a mediación.
 • No caso de solicitar a mediación familiar gratuíta:
  • Copia da nómina do último mes, de ser o caso.
  • Copia da declaración da renda ou datos fiscais relativa ao último exercicio, só no caso de non autorizar a súa consulta.
  • Certificado de prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, de ser o caso, só no caso de non autorizar a súa consulta.
  • Certificado acreditativo da situación actual de desemprego, de ser o caso, só no caso de non autorizar a súa consulta.
  • Certificado de signos externos expedido polo concello de residencia, de ser o caso.
  • Outros documentos (Recoñecemento da xustiza gratuíta no caso de tela recoñecida, ou no caso de estar pendente de recoñecemento, solicitude de petición, remitindo posteriormente o seu recoñecemento)

Onde presentar a solicitude?
A solicitude, xunto coa documentación requirida e/ou as autorizacións correspondentes para poder consultar a documentación ou os datos que obren no poder das administracións e que non achegan,  poderán presentala:

 • por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de acordo co establecido no artigo 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e no artigo 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.
 • en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da LRX-PAC, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.