Inicio > Áreas > Familia e infancia > Familias numerosas > Centros para información, tramitación e emisión do título

Centros para información, tramitación e emisión do título

Poderanse dirixir ao concello onde resida a familia numerosa ou ben á:

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA E INCLUSIÓN
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA Y MENORES
SERVICIO DE FAMILIA Y CONCILIACIÓN
Edificio Administrativo de San Caetano (Edificio La Pirámide)
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 981 957 027 Fax: 981 544 634
Email: familia@xunta.es


XEFATURAS TERRITORIAIS DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

A CORUÑA
SERVICIO DE FAMILIA Y MENORES
Avda. Salvador de Madariaga, 9, 1º
15008 A CORUÑA
Teléfono: 981 185 750 Fax: 981 185 737

OURENSE
SERVICIO DE FAMILIA Y MENORES
C/ Sáenz Díez, 39, bajo
32003 OURENSE
Teléfono: 988 386 595 Fax: 988 386 131

LUGO
SERVICIO DE FAMILIA Y MENORES
Ronda de la Muralla, 70
27071 LUGO
Teléfono: 982 294 364 Fax: 982 294 386

VIGO
SERVICIO DE FAMILIA Y MENORES
Concepción Arenal, 8, 1º
36201 VIGO
Teléfono: 986 817 684 Fax: 986 817 049

Horario de atención ó público: de luns a venres de 9 a 14 horas