Inicio > Temas > Familia e infancia > Escolas infantís > Listaxes de admitidos e de agarda

Listaxes de admitidos e de agarda

Compartir

 

Listaxes provisionais de admitidos dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais 

RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2020 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais para o curso 2020/21 (códigos de procedemento BS402A e BS402F)

RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2020 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas para fillos e fillas do persoal da Xunta de Galicia nas escolas infantís dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais para o curso 2020/21 (código de procedemento BS402B).

As persoas solicitantes poderán efectuar as reclamacións que consideren oportunas no prazo dos cinco (5) días posteriores á data da exposición pública da relación provisional (do 30 de xuño ao 6 de xullo).

Estas reclamacións entenderanse resoltas coa publicación da lista definitiva o día 20 de xullo.

Listaxes definitivas de admitidos dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais 

RESOLUCIÓN DO 27 DE ABRIL DE 2020 POLA QUE SE CONVOCA O PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS NAS ESCOLAS INFANTÍS 0-3 DEPENDENTES DA AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS PARA O CURSO 2020/2021 (PROCEDEMENTO BS402A).

RESOLUCIÓN DO 27 DE ABRIL DE 2020 POLA QUE SE CONVOCA O PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS PARA FILLOS E FILLAS DO PERSOAL DA XUNTA DE GALICIA NAS ESCOLAS INFANTÍS DEPENDENTES DA AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS PARA O CURSO 2020/2021( PROCEDEMENTO BS402B).

Aprobada a relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera  coa puntuación obtida que se  poderá consultar desde o día 20 de xullo de 2020, nas xefaturas territoriais da Consellería de Política Social, así como na páxina web http://politicasocial.xunta.gal e nos respectivos centros.
A publicación no DOG da aprobación da relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera producirá os efectos de notificación.
Cada alumno/a só poderá ser adxudicatario/a dunha praza pública das escolas infantís da Xunta de Galicia.
A renuncia a unha praza concedida implica a imposibilidade de obter calquera outra praza pública das escolas infantís da Xunta de Galicia, así como a de optar a axuda do Bono Concilia.
O prazo para formalizar a matrícula comeza o 21 de xullo e finaliza o 30 de xullo de 2020.
A matrícula realizarase nos centros onde se obtivo praza para o que se achegará a seguinte documentación:
- Impreso de matrícula cuberto (pode recollelo no propio centro ou descargar da páxina web: http://politicasocial.xunta.gal).
- Copia da cartilla de vacinacións ou documento acreditativo das mesmas do neno ou da nena.
A formalización da matrícula no prazo sinalado é imprescindible para confirmar a praza. Se non se realiza a persoa interesada decaerá da súa solicitude.
O prezo mensual que corresponda pagar de acordo coa normativa vixente en materia de prezos públicos consultarase no centro onde se formalice a matrícula.
As resolucións ditadas nestes procedementos, publicadas no DOG o día 20 de xullo de 2020, esgotan a vía administrativa e contra elas pode interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En caso de silencio administrativo, o prazo será de seis meses dende o día seguinte a aquel en que a solicitude se entenda desestimada.

 

Listaxes definitivas de admitidos dependentes das escolas de titularidade privada 

Publicación das listaxes de admisión nas de prazas do servizo de educación infantil para nenos e nenas de 0 a 3 anos en escolas infantís 0-3 de titularidade privada ao abeiro da ORDE do 27 de abril de 2020 pola que se convoca e establece o procedemento de adxudicación de prazas do servizo de educación infantil para nenos e nenas de 0 a 3 anos en escolas infantís 0-3 de titularidade privada para o curso 2020/2021.

Unha vez concedida a praza, a persoa interesada deberá realizar a matrícula na escola infantil en que lle foi adxudicada mediante o modelo oficial que estará dispoñible no enderezo electrónico https://politicasocial.xunta.gal, na escola infantil en que se lle adxudicou e nas xefaturas territoriais da Consellería de Política Social.

Unha vez realizada, disporá de cinco (5) días contados desde a recepción da resolución de adxudicación de praza para remitir ao Servizo de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da xefatura territorial que lle corresponda unha copia deste impreso xunto coa copia da cartilla de vacinación do neno ou nena.

O cumprimento do calendario de vacinación infantil do Programa galego de vacinación así como a formalización da matrícula é imprescindible para confirmar a praza. Se non se realizase a persoa interesada decaerá da súa solicitude.

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

Listaxes do Consorcio

Listaxes provisionais

Listaxes definitivos