Inicio > Temas > Familia e infancia > Escolas infantís > Listados de admitidos e de agarda

Listados de admitidos e de agarda

RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia para o curso 2018/19.

Listaxes provisionais de admitidos

As persoas solicitantes poderán efectuar as reclamacións que consideren oportunas no prazo dos dez (10) días naturais posteriores á data da exposición pública da relación provisional.
Estas reclamacións entenderanse resoltas coa publicación da lista definitiva

Listaxes definitivas de admitidos dependentes da Agencia Gallega de Servicizos Sociais 

A relación definitiva coa puntuación poderase consultar desde o día 31 de maio nas xefaturas territoriais da Consellería de Política Social, así como na páxina web http://politicasocial.xunta.gal e nos respectivos centros.
As persoas que obteñan praza disporán desde o día 1 ata o 12 de xuño, ambos incluídos, para presentar no centro onde obtivesen a dita praza o impreso de matrícula debidamente cuberto.
A formalización da matrícula no prazo sinalado é imprescindible para confirmar a praza. Se non se realiza a persoa interesada decaerá da súa solicitude.
O impreso de matrícula facilitarase nos propios centros, así como nesta páxina web.
A renuncia a unha praza concedida implica a imposibilidade de obter calquera outra praza pública das escolas infantís da Xunta de Galicia, así como de optar á axuda do Bono Concilia.
*No caso da Escola Infantil Santa Susana (Santiago de Compostela), por mor das obras nas que se atopa, a matriculación efectuarase na Escola Infantil Vite.

Listaxes definitivas de admitidos titularidad privada