Inicio > Áreas > Discapacidade > Censo de persoas con discapacidade

Censo de persoas con discapacidade

O censo de persoas con discapacidade de Galicia refírese ao conxunto de persoas que teñen recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 33%. Serve de instrumento de planificación para elaborar as políticas de intervención na área da discapacidade.

A través deste censo pódese obter a seguinte información: tipo de discapacidade, física, psíquica e/ou sensorial; tipoloxías de diagnóstico por cada grupo de discapacidade (distribuídas en 21 diagnósticos); distribución territorial da poboación con discapacidade; a estrutura de idade desa poboación; a súa distribución por sexo ou por grao de discapacidade etc.

A poboación con discapacidade recoñecida en Galicia con data 31/12/2014 é de 214.248 persoas. A diferenza respecto á cifra correspondente ao ano 2013 (233.774 persoas) é debida en grande medida ás actuacións de mellora da calidade da base de datos desenvolvidas ao longo do ano 2014, que implicaron a eliminación de duplicados e de falecidos.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012