Inicio > Recursos > Plans e programas > PROTOCOLO CONXUNTO DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E DA CONSELLERÍA DE SANIDADE PARA OS CENTROS DE SERVIZOS SOCIAIS COMO CONSECUENCIA DA SITUACIÓN E EVOLUCIÓN DO CORONAVIRUS (COVID-19)

PROTOCOLO CONXUNTO DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E DA CONSELLERÍA DE SANIDADE PARA OS CENTROS DE SERVIZOS SOCIAIS COMO CONSECUENCIA DA SITUACIÓN E EVOLUCIÓN DO CORONAVIRUS (COVID-19)

Compartir

 

DOCUMENTOS DE INTERESE

Niveis de risco por concello de referencia para centros residencias socio-sanitarios e centros de atención diurna
Medidas específicas que deberán adoptarse nos centros residenciais sociosanitarios e nos centros de atención diurna, no contexto da situación epidemiolóxica relacionada coa infección ocasionada polo virus SARS-COV-2 (COVID-19).
Medidas relacionadas coas visitas, saídas e probas PCR acordadas polo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde.
Plan de reactivación no ámbito sociosanitario en relación coa infección polo virus SARS-CoV-2.
Protocolo conxunto da Consellería de Sanidade e da Consellería Política Social para o manexo da crise sanitaria provocada polo virus SARS-CoV-2 nas residencias de maiores e noutros centros sociosanitarios
Recomendacións para o acompañamiento nos dós en situación de confinamiento en residencias–COVID 19.
Plan de reactivación no ámbito infantoxuvenil en relación coa infección polo virus SARS-CoV 2.
Protocolo de actuación para as escolas infantís 0-3 frente ao coronavirus aplicable a escolas infantís, casas niño, puntos de atención á infancia, espazos infantís e ludotecas.
Plan de reactivación nos centros e servizos da Área de Inclusión Social.
Protocolo relativo á estadía das persoas mozas durante o curso académico 2020/2021 nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA AS ESCOLAS INFANTÍS  0-3 FRENTE AO CORONAVIRUS APLICABLE A ESCOLAS INFANTÍS, CASAS NIÑO, PUNTOS DE ATENCIÓN Á INFANCIA, ESPAZOS INFANTÍS E LUDOTECAS.

Ante a situación que se está a xerar como consecuencia do coronavirus COVID-19, a Consellería de Política Social está a tomar medidas de carácter preventivo nos centros de servizos sociais e a trasladalas aos seus responsables.

 

RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza pola que se lle da publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se aproba o Protocolo de actuación para o persoal empregado público da Administración da Xunta de Galicia en relación co coronavirus COVID-19.

 

RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan as medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

 

RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, polo que se declara a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e se activa o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

 

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19.

 

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, declarada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do día 13 de marzo de2020, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

 

ORDE SND/265/2020, do 19 de marzo, de adopción de medidas relativas ás residencias de persoas maiores e centros socio-sanitarios, ante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

 

ORDE SND/275/2020, do 23 de marzo, pola que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de subministración de información no ámbito dos centros de servizos sociais de carácter residencial en relación coa xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

 

ORDE SND/322/2020, do 3 de abril, pola que se modifican a Orde SND/275/2020, do 23 de marzo e a Orde SND/295/2020, do 26 de marzo, e establécense novas medidas para atender necesidades urxentes de carácter social ou sanitario no ámbito da situación da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

 

ACORDO do 3 de abril de 2020 polo que se establece a notificación obrigatoria dos casos e falecementos relacionados co COVID-19 por parte dos centros, servizos e establecementos sanitarios e sociosanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

ORDE SND/414/2020, do 16 de maio, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 2 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

 

ORDE SND/440/2020, do 23 de maio, pola que se modifican diversas ordes para unha mellor xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 en aplicación do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

 

ORDE SND/458/2020, do 30 de maio, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 3 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

 

REAL DECRETO-LEI 20/2020, do 29 de maio, polo que se establece o ingreso mínimo vital.

 

REAL DECRETO-LEI 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

 

RESOLUCIÓN do 25 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 25 de xuño de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

 

RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2020 pola que se acorda a reapertura dos centros da Rede galega de centros de xuventude, espazos xoves.

 

RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2020 pola que se acorda a reapertura dos centros de atención diúrna para persoas maiores e persoas con discapacidade, centros ocupacionais e casas do maior.

 

RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2020 pola que se acorda a reapertura das residencias xuvenís, albergues e campamentos xuvenís e das residencias de tempo libre.

 

RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 17 de xullo de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.