Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Temas > Inclusión > Prestacións > Renda de inclusión social de Galicia

PRESTACIÓNS

Renda de inclusión social de Galicia (RISGA)

A renda de inclusión social de Galicia é unha prestación pública destinada a garantir recursos económicos de subsisencia a quen careza deles, así como a acadar progresivamente a súa autonomía e integración social e laboral, mediante o dereito e o deber de participar en procesos personalizados de inserción con apoio técnico e financeiro do Sistema galego de servizos sociais e do Sistema público de emprego de Galicia.

Requisitos xerais de acceso

Terán dereito a solicitar a renda de inclusión social de Galicia as persoas que se encontren nunha situación técnicamente valorada de exclusión social ou en risco de exclusión, e reunan os seguintes requisitos:

 

  • Ter residencia efectiva e constatada polos servizos sociais comunitarios polo menos durante os seis meses anteriores á presentación da solicitude de valoración.
  • Ter residencia legal.
  • Ter máis de 25 anos.
  • Dispor na unidade de convivencia de ingresos inferiores ao tramo persoal e familiar que lle correspondería e, ademáis, non dispor de ben patrimoniais dos cales se deduza a existencia de medios suficientes para a subsistencia.
  • Que non existan persoas legalmente obrigadas e con posibilidade de lles prestar alimentos de acordo coa lexislación civil.

Existen na Lei10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia unha serie de excepcións a estes requisitos xerais, artigos 13 e seguintes.

Presentación de solicitudes
 

  • Servizos sociais comunitarios básicos do concello de residencia.
  • Xefatura territorial da Consellería de Política Social da provincia de residencia.

Normativa de aplicación

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131231/AnuncioC3B0-261213-0001_gl.pdf