Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Plans e programas

Bono Coidado

 • Descrición longa:


  Que é?

  É unha axuda económica para familias con nenos e nenas menores de tres anos, que precisen dun recurso personalizado a domicilio para cubrir as necesidades puntuais derivadas da conciliación.
  Consiste nunha achega para contribuír ao pagamento do importe de servizos de atención á infancia a domicilio nuns supostos determinados: enfermidade do/a menor, da persoa coidadora habitual, asistencia a entrevistas de traballo ou situacións laborais de carácter puntual que impidan a atención da nena ou neno polos membros da unidade familiar.

  Quen se pode beneficiar desta axuda?

  As persoas que teñan fillos ou fillas, tanto por natureza coma por adopción e as acolledoras de nenos/as menores de 3 anos (nacidos con posterioridade ao 31.12.2013 para a anualidade de 2016 e 31.12.2014 para a anualidade de 2017).

  Que requisitos hai que cumprir?

  • Residir en Galicia.
  • Non superar os 45.000 euros de renda da unidade familiar, sumadas a base impoñible xeral  e a base impoñible do aforro, ou os 13.500 euros de renda per cápita, na declaración do IRPF do ano 2014 respecto da anualidade de 2016 e  do ano 2015 respecto da anualidade 2017.

  En que consiste a axuda?

  A administración recoñecerá ás familias que cumpran os requisitos o dereito a obter unha subvención para un máximo de 80 horas de servizos de conciliación a domicilio para o período que vai do 27 de agosto de 2016 ao 1 decembro de 2017.
  A axuda farase efectiva unha vez se xustifique documentalmente o uso dos servizos.
  A contía da axuda é variable en función da renda da unidade familiar e oscila entre os 7 e os 14 €/hora.

  Onde se poden presentar as solicitudes?

  Dirixiranse á xefatura territorial da Consellería de Política Social da provincia onde teña o seu domicilio a persoa solicitante, preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es).

  Cal é o prazo de presentación?

  As solicitudes de axuda poderán presentarse desde o 27 de agosto de 2016 ata o 30 de setembro de 2017.

  Que documentación hai que presentar?

  Unha solicitude segundo o modelo oficial do anexo I desta orde e a seguinte documentación:

  • Anexo II, agás que a familia estea a cargo dunha soa persoa adulta
  • Copia do libro de familia.
  • Copia do DNI da persoa solicitante, cónxuxe ou parella de ser o caso, só no caso de denegar expresamente a  súa consulta.
  • Certificado de empadroamento  de todos os membros da unidade familiar, só non caso de non autorizar a súa consulta.
  • Declaración do IRPF correspondente ao ano 2014 ou 2015, segundo corresponda da persoa solicitante, cónxuxe ou parella, de ser o caso, só no caso de denegar expresamente a consulta dos datos tributarios que figuran en poder da Axencia Estatal da Administración Tributaria.
  • Copia da resolución xudicial ou administrativa de tutela, acollemento ou adopción, se é o caso no suposto de non prestar autorización  para a súa consulta ou cando se trate de procedementos formalizados noutra comunidade autónoma.
  • Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política  Social, só no caso de non autorizar a súa consulta, ou certificado de convivencia e sentenza de separación ou divorcio, convenio regulador ou resolución de medidas paterno-filiais, nos casos de familias formadas por unha soa persoa proxenitora como consecuencia de separación legal, divorcio ou outras situacións análogas.

  Xustificación dos servizos e pagamento da axuda:

  A axuda farase efectiva ao achegar á xefatura territorial correspondente a seguinte documentación:
  a) Solicitude de pagamento (anexo III)
  b) Facturas orixinais dos gastos onde conste o día e a hora en que se prestou o servizo, así como os xustificantes bancarios do seu pagamento.
  c) Xustificación documental da situación puntual que da dereito á axuda.


  Cal é o prazo para solicitar o pagamento e xustificar á axuda?

  O 5 de decembro da anualidade ao que se refire o servizo, salvo no suposto de servizos recibidos no mes de decembro de 2016, respecto dos cales se deberá solicitar o pagamento no primeiro mes de 2017.

  INFORMACIÓN:  Xefaturas territoriais da Consellería de Política Social


  XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA
  Avda. Salvador de Madariaga, 9-1º 
  15008 A CORUÑA
  Teléfono: 981185755
  XEFATURA TERRITORIAL DE LUGO
  Ronda da Muralla, 70 
  27071 LUGO
  Teléfono: 982294358
  XEFATURA TERRITORIAL DE OURENSE
  Avda. de la Habana, 79 
  32004 OURENSE
  Teléfono: 988386595
  XEFATURA TERRITORIAL DE VIGO
  R/ Concepción Arenal, 8 
  36201 VIGO
  Teléfono: 986817817